Kursa kods Arhi5052

Kredītpunkti 12

Industriālo teritoriju projektēšana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas dažādu industriālo teritoriju projektēšanai, tai skaitā post industriālo teritoriju revitalizācijas projektu izstrādei LR normatīvo aktu ietvaros, izmantojot dažādas projektēšanas pieejas, atbilstošu apstādījumu un elementu izvēli. Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par industriālo teritoriju projektēšanas specifiku, saistītajiem normatīvajiem aktiem un teorijā atzītām pieejām un standartiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• zin par dažādiem industriālo ainavu tipiem un pamatnostādnēm industriālo teritoriju izveidei;
• zin par post industriālo teritoriju revitalizācijas scenārijiem un pētījuma metodēm, pamatprincipiem;
• zin par ekoloģiskā dizaina iespējām un fitoremediāciju post industriālo teritoriju revitalizācijā caur zinātniski praktisko pētīšanu un analīzi;
• zin par ietekmes uz vidi novērtējumu pētījuma procesa izstrādē. Izstrādātais pētnieciskais darbs un praktiskais darbs.
Prasmes:
• prot veikt teritorijas inventarizāciju un analīzi jaunas industriālās teritorijas izveidei, post industriālo teritoriju revitalizācijai;
• prot izstrādāt pētījumus par jaunas industriālās teritorijas vai post industriālās teritorijas attīstību, izmantojot teorijā pamatotas projektēšanas pieejas, zinātniskos pētījumus, metodes un atbilstošus standartus;
• prot izmantot atbilstošu augu sortimentu un elementus, risinājumus industriālās ainavas kontekstā izstrādājot attīstības priekšlikumus, scenārijus vai vadlīnijas pētītajai teritorijai. Izstrādātais pētnieciskais darbs un praktiskais darbs.
Kompetence:
• spēj izvērtēt kādi projektēšanas principi un pētījuma metodes ir piemērotākās, lai pilnvērtīgi un atbilstoši spētu izstrādāt attīstības priekšlikumus konkrēta tipa teritorijām. Izstrādātais pētnieciskais darbs un praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Industriālo teritoriju tipi. (8 h)
2.Industriālo teritoriju projektēšanas normatīvais ietvars - normatīvie akti un standarti. (8 h)
3.Jaunas industriālās teritorijas izveides un apsaimniekošanas pamatprincipi. (8 h)
4.Teritorijas inventarizācija un ietekmes uz vidi novērtējums. (8 h)
5.Industriālo teritoriju infrastruktūra un elementi. (8 h)
6.Apstādījumi industriālās teritorijās. (8 h)
7.Piemēri no prakses. (8 h)
8.Postindustriālās ainavas. (8 h)
9.Postindustriālo teritoriju inventarizācija. (8 h)
10.Postindustriālo teritoriju attīstības virzieni. (8 h)
11.Piemēri no prakses. (8 h)
12.Degradētās teritorijas un vides piesārņojums. (8 h)
13.Augu izvēle vides atveseļošanai. Fitoremediācija. (8 h)
14.Ekoloģiskā dizaina principi postindustriālo teritoriju pārveidē. (8 h)
15.Piemēri no prakses. (8 h)
16.Noslēguma pārbaudes darbs. (8 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros atbilstoši nodefinētajām prasībām, studentu darba grupās izstrādā pētījumu par kādu konkrētu studiju procesā nodefinētu teritoriju. Izstrādātais pētījums tiek izstrādāts Power Point programmā ar visām nepieciešamajām teritorijas izpētes analīzēm, esošajām teritorijas fotofiksācijām, aerofoto kartēm un ieteikumu, priekšlikumu sadaļu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studentu grupas darba studiju procesā, veicot regulāras konsultācijas ar pasniedzējiem, regulāri atrādot pētījumā veikto apjomu. Eksāmens noslēdzās katrai studentu grupai, prezentējot pētījuma izpētes un priekšlikumu materiālus darbu skatē.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 691 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Kennen K., Kirkwood N. Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge, 2015. 346 lpp. ISBN: 978-0-415-81415-7
3. Roehr D., Fassman-Beck E. Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London, England: Routledge, 2015. 178 p. ISBN: 978-0-415-53553-3
4. Steiner F., Butler. K. Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007. 436 p.

Papildliteratūra

1. Vides un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņš, J. Zaļoksnis J. (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Thompson J.W., Sorvig K. Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press, 2000. 350 p. Pieejams http://ezproxy.llu.lv/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=262376&site=eds-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_Cover
3. Thompson I.H. Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon, 1999. 188 p.

4. Skujāne, D., Ņitavska, N., Markova, M., Spāģe, A. (2023). Degradēto teritoriju revitalizācija ilgtspējīgas pilsētvides un sabiedrības attīstības kontekstā. No teorijas līdz praksei. ISBN 978-9984-48-419-8

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 06.06.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
2. Landscape Architecture and Art [tiešsaiste] Pieejams: http://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/
3. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.