Kursa kods Arhi3092

Kredītpunkti 3

Teritorijas plānošana I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

Priekšzināšanas

BūvZ1039, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

JurZ1007, Kadastrs

Aizstātais kurss

ArhiB003 [GARHB003] Teritorijas plānošana I

Kursa anotācija

Studiju kurss „Teritorijas plānošana” sniedz nepieciešamās zināšanas par teritorijas plānošanu un tās nozīmi. Teritorijas plānošanas sistēmu un tās attīstību Latvijā. Studenti iegūst zināšanas par teritorijas plānošanas līmeņiem. Teritorijas plānošanas dokumentu sastāvdaļām, to izstrādes organizatorisko struktūru, izstrādes secību un metodoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina teritorijas plānošanas tiesiskos aspektus, kā arī teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju; (1.un 2. kontroldarbs)
Spēj iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādāšanā; (2. kontroldarbs un laboratorijas darbi)
Prot patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un datus un iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās prasmes izmantot iesaistoties teritorijas plānošanas procesā un teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē. (2. kontroldarbs un laboratorijas darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads. Teritorijas plānošanas mērķis, galvenie uzdevumi un pamatprincipi (1h).
2. Attīstības plānošanas sistēma Latvijā (2h).
3. Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā un plānošanas reģionu līmenī (2h).
1.kontroldarbs: Teritorijas plānošanas mērķis, uzdevumi, un pamatprincipi. Attīstības plānošanas sistēma Latvijā. Teritorijas plānošana nacionālajā un reģionu līmenī.
4. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma (2h).
5. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, tā saturs. (2h)
6. Lokālplānojums, tā saturs. (1h)
7. Teritorijas funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas veidi (2h).
8. Vispārējās prasības teritoriju plānošanai un izmantošanai (2h).
9. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma. (2h)
2.kontroldarbs: Teritorijas plānošanas dokumenti vietējo pašvaldību līmenī, to saturs, izstrādes un apstiprināšanas kārtība. Teritorijas funkcionālais zonējums. Prasības teritoriju plānošanai un izmantošanai.
Laboratorijas darbi:
1.Uzdevuma (objekta) saņemšana, iepazīšanās ar pašvaldības teritorijas plānojumu. (1h)
2. Teritorijas esošās situācijas izpēte. Teritorijas sadalījuma pēc pašreizējā izmantošanas veida noteikšana un grafiska attēlošana (3h).
3. Esošo apdzīvoto vietu un transporta infrastruktūras objektu noteikšana un grafiska attēlošana(2h).
4. Aizsargjoslu noteikšana un grafiska attēlošana (3h)
5. Pašvaldības ceļu noteikšana, sadalīšana grupās un grafiska attēlošana (3h)
6. Teritoriju ar īpašiem nosacījumiem noteikšana un grafiska attēlošana (2h).
7. Teritorijas funkcionālā zonējuma izstrāde (plānotās izmantošanas un izmantošanas ierobežojumu attēlošana (2h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem vērtējumu pēc kontroldarbu rezultātiem un izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras avotu izpēte, normatīvo aktu izpēte par teritorijas plānojuma izstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1.kontroldarbs – 25 punkti,
2.kontroldarbs – 25 punkti,
5 punkti veido 1 novērtējuma balli.
Kā arī jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem laboratorijas darbiem;

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 107 lpp.
2. Auders M. Sabiedrības iesaistīšana pašvaldību teritorijas plānošanas procesā [tiešsaiste]. Rīga: 2008. 15 lpp. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/sabiedriestpasvtapproces-1.pdf
3. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga, 2001. 219 lpp.
4. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. 236 lpp.
5. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategiju-lidz-2030gadam-latvija2030
6. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi: MK noteikumi Nr. 392 [tiešsaiste]. Pieņemts 08.07.2014. Stājas spēkā 01.08.2014. [skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267923-teritorijas-attistibas-planosanas-informacijas-sistemas-noteikumi
7. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, MK not.Nr.240 (30.04.2013.),
8. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.2014. Stājas spēkā 01.05.2015. [skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
9. Attīstības plānošanas sistēmas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 08.05.2008. Stājas spēkā 01.01.2009. [skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums
10. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. , Pieņemts 13.10.2011. Stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
11. Reģionālās attīstības likums: LR likums [tiešaiste]. Pieņemts 21.03.2002. Stājas spēkā 23.04.2002. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
12. Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 402 [tiešsaiste]. Pieņemts 16.07.2013. Stājas spēkā 02.08.2013. [Skatīts 01.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/258626-noteikumi-par-planosanas-regionu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

Papildliteratūra

1. Guidelines for Land-use Planning. Prepared by the [FAO] Soil Resources, Management and Conservation Service; under the guidance of the Inter-Departmental Working Group on Land Use Planning. F Rome, 1993. 96 p.
2. Chery G. E., Rogers A. Rural Change and Planning. England and Wales in the Twentieth century. London, 1996. 229 p.
3. Ieteikumi pašvaldību attīstības plānošanai. Rīga: Pašvaldību mācību centrs, 2000. 142 lpp.
4. Land Administration for Sustainable Development [tiešsaiste] / [Skatīts 01.03.2021.]. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.2257&rep=rep1&type=pdf
5. Journal of Urban Planning & Development. Pieejams:
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.llu.lv/ehost/command/detail?vid=7&sid=1469605e-59ed-4182-9dcb-39f9d20d7bd7%40sessionmgr101&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#jid=UPD&db=asn

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra, žurnāls: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. Resurss pieejams arī tiešsaistē. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās