Kursa kods Arhi3090

Kredītpunkti 4.50

Arhitektūra

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

BūvZ2060, Ievads specialitātē

BūvZ2062, Arhitektūras projektēšanas pamati

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Aizstātais kurss

ArhiB019 [GARHB019] Arhitektūra

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par daudzstāvu dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jēdzieniem tiek apgūtas gan teorētiski gan kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi daudzstāvu dzīvojamo, publisko ēku: bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju, kā arī ražošanas ēku projektēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina ēku projektēšanas pamatus. Sabiedrisko un rūpniecības ēku un būvju mezglu risinājumus –eksāmens.
• Prasmes: Prot izstrādāt būvniecības AR daļas rasējumus. Prot pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Prot orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zina būvmateriālu īpašības. Pārzina būtiskās prasības sabiedriskām un rūpniecības būvēm – kontroldarbs.

• Kompetence: Spēj izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēj veikt būvprojektu AR daļas izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu. Prot izvērtēt un ievērot vides aizsardzības pasākumus – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24):
1. Vispārīgi jēdzieni par ēkām un ēku projektēšanu - ēku klasifikācija, tipizācija un unifikācija. Ēku projektēšanas normatīvā bāze Latvijā. Vides pieejamības un aizsardzības prasības projektēšanā.(2h)
2. Ražošanas ēku projektēšanas pamatprincipi. Celšanas mehānismi. Ēkas gabarītu atkarība no tehnoloģiskā procesa. Sadzīves telpu aprēķins. (1h)
3. Daudzstāvu dzīvojamo ēku, publisko un ražošanas ēku konstruktīvās shēmas. (2h)
4. Būvniecības siltumtehnika, skaņas izolācija un dabiskais apgaismojums dzīvojamās, publiskās un ražošanas ēkās. (1h)
5. Pamatnes un to iedalījums - pamatnes gruntis, dabiskās un mākslīgās pamatnes. Pamatu vispārējās prasības un klasifikācija. Lentveida, stabveida un pāļu pamati. Pamatu konstruēšana un iebūves dziļuma noteikšana. Piemērotākā pamata veida izvēle, tehniski ekonomiskie rādītāji (2h)
6. Sienām uzstādāmās prasības un sienu klasifikācija. Tradicionālās būvniecības un paneļu (dzelzsbetona un metāla sendviču) sienas. Sienu arhitektūras un konstruktīvie elementi un mezgli. Ventilējamās fasādes. (3h)
7. Starpstāvu pārsegumu klasifikācija, tiem uzstādāmās prasības. Monolītā un saliekamā dzelzsbetona pārsegumi. Tehniski ekonomiskie rādītāji. (1h)
8. Jumtu konstrukcijas, vispārējās prasības, veidi. Siju, kopņu, arku, rāmju pārsegumu risinājumi. (2h)
9. Jumtu segumi, veidi. Pielietojamie materiāli. Slīpie, savietotie un plakanie jumti. Mezgli. (2h)
10. Dzīvojamo, publisko un ražošanas ēku grīdu klasifikācija un prasības. Materiāli. Grīdu konstruktīvie elementi. (2h)
11. Starpsienu tipi dzīvojamās, publiskās un ražošanas ēkās, klasifikācija, nozīmīgākās prasības. (1h)
12. Kāpņu tipi un projektēšanas pamatprincipi. Kāpņu konstrukcijas, kāpņu telpas, speciālās kāpnes. (1h)
13. Logi, virsgaismas, durvis un vārti dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām. Siltumtehniskās prasības rāmjiem, stiklojumiem, starplikām. Specifikācijas. Stiklotās fasādes. (2h)
14. Ugunsdrošības pasākumu pārskata sagatavošana. Ugunsslodzes aprēķins. (1h)
15. Būvprojektu AR daļas izvērtēšana, ekspertīze un saskaņošana. Nozares aktualitātes.(1h)

Praktiskie darbi / semināri (16)
1. Kursa projekta uzdevums, objekta izvēle, apjoma noteikšana. (1h)
2. Izejas datu aprēķins, normatīvā bāze. (1h)
3. Sadzīves telpu aprēķins, (1h)
4. Norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas aprēķins (1h)
5. Konstruktīvo risinājumu apraksta sagatavošana. (1h)
a. Pamatnes (grunts) izvērtēšana (1h)
b. Pamatu variantu izvērtējums, aprēķins (1h)
c. Ēkas konstruktīvās shēmas variantu analīze un izvēle (1h)
d. Pārsegumu – siju, kopņu variantu analīze un izvēle (1h)
6. Inženierkomunikāciju apraksts. (1h)
7. Kursa projekta eksplikāciju satura un formas noformēšana (1h)
8. Kursa projekta specifikāciju satura un formas noformēšana (1h)
9. Novietnes plāna apzīmējumi, tehniskie ekonomiskie aprēķini un rādītāji, eksplikācija. (1h)
10. Raksturīgie mezgli un detaļas – izolācijas materiālu izvēle. (1h)
11. Evakuācijas ceļu aprēķins, apzīmējumi un atspoguļojums kursa projektā. (1h)
12. Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana. Nozares aktualitātes.(1h)

Laboratorijas darbi (8)
1. Tehnisko rasējumu noformēšanas standartu atkārtojums. Mērogi. Rakstlaukums. (1h)
2. Būves asu izlikšana, marķēšana, izmēru piesaistes. (1h)
3. Ārējo izmēru noformēšanas standarts, mērķēžu izlikšana. (1h)
4. Iekšējo izmēru noformēšanas standarts, mērķēžu izlikšana. (1h)
5. Apzīmējumi un citi paskaidrojumi grafiskajos materiālos. (1h)
6. Augstuma atzīmes griezumos, to noformējums un apzīmējumi. (1h)
7. Tabulu noformējums – telpu eksplikācijas, industriālo detaļu specifikācijas, detaļu apzīmējumi, tehniski ekonomiskie rādītāji situācijas plānā, situācijas plāna apzīmējumi. (1h)

8. Inženierkomunikāciju apraksts un detalizācija. Nozares aktualitātes.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursā ir paredzēts eksāmens un izstrādāt grafisku kursa darbu.
Sekmīgi jānokārto eksāmens, kurā detalizēti jāuzrasē 3 tekstā aprakstīti būvkonstrukciju detaļu rasējumi. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no pareizas mezglu detalizācijas, izmēru precizitātes, pielietoto materiālu definīcijas un izvēles, caursalšanas tiltu izslēgšanas, akustikas un citu nozīmīgu raksturlielumu ievērošanas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā rūpniecības un sabiedrisko ēku projektu saskaņā ar kursa projekta individuālo uzdevumu.
Patstāvīgais darbs (72)
1. Kursa projekta objekta apjoma noteikšana, telpu programmas sastādīšana. (4 h)
2. Sadzīves telpu aprēķina veikšana, aprīkojuma noteikšana, (2 h)
3. Norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas aprēķina veikšana (2 h)
4. Pamatnes (grunts) izvērtēšana, ģeoloģijas datu analīze (6 h)
5. Pamatu variantu izvērtējums, aprēķina veikšana (6h)
6. Ēkas konstruktīvās shēmas variantu analīze un izvēles veikšana (6h)
7. Pārsegumu – siju, kopņu variantu analīze un izvēles veikšana (6h)
8. Inženierkomunikāciju apraksta sagatavošana. (4h)
9. Kursa darba novietnes plāna izstrāde . (4h)
10. Raksturīgie mezglu un detaļu rasējumu izstrāde. (6h)
11. Stāva plānu rasēšana un noformēšana (6h)
12. Ēkas divu griezumu rasēšana un noformēšana (4h)
13. Ēkas fasāžu rasēšana un noformēšana (4h)
14. Ēkas konstruktīvo plānu – pārsegumu, pamatu un jumta plānu rasēšana un noformēšana (10h)

15. Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana. (2h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – teksta veidā definēts uzdevums trīs konstruktīviem mezgliem (piem. pamatu konstrukcijas mezgls, kolonnas un pārseguma savienojuma mezgls utt.). 60 min laikā jāuzzīmē detalizēti konstruktīvie mezgli ar dimensijām, elementu atšifrējumiem un tehnisko specifikāciju.
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% no konstruktīvajiem mezgliem uzzīmēti pareizi un detalizēti.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 un sekmīgs vērtējums saņemts pirms eksāmenu sesija, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt studiju kursa kārtoto atzīmi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trim eksāmena uzdevumiem.
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga:SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.
4. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Būvniecība