Kursa kods Arhi2082

Kredītpunkti 3

Apstādījumi II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Antra Bērziņa

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2062, Apstādījumi I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par apstādījumos izmantoto krāšņumaugu klasifikāciju, īpaši ziemcietēm un ekoloģiskajām prasībām. Tiek apgūtas zināšanas par krāšņumaugu ekoloģisko un bioloģisko īpašību izmantošanu, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu variantu atbilstoši projekta izstrādes pamatojumam. Iegūst zināšanas un prasmes apstādījumu ierīkošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ziemciešu sortimentu, izmantošanas saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prot praktiski analizēt un izvērtēt ziemciešu fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt– Kolokvijs 1,2;
2. Novērtē un pamato krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriež par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentē augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu - Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ziemciešu klasifikācija, ekoloģija un augšanas veidi( 2h).
2. Ziemciešu sortiments (A-G) ( 2h).
3. Ziemciešu sortiments (H-N) ( 2h).    
4. Ziemciešu sortiments (O-W) ( 2h).
5. Zālveida ziemcietes, ziemciešu izvēle dažādās augtenēs (ūdenskrātuvju tuvumā, zem lieliem kokaugiem u.c.) ( 2h).
6. 1.Kolokvijs: Ziemciešu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (A-K) ( 2h).
7. Apstādījumos izmantojamās sīpolpuķes, gumpuķes un bumbuļsīpolpuķes, to izvēle un kopšana( 2h).
8. Apstādījumos izmantojamās sīpolpuķes, gumpuķes un bumbuļsīpolpuķes, to izvēle un kopšana( 2h).
9. 2. Kolokvijs: Ziemciešu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (L-Z) ( 2h).
10. Apstādījumu veidi pēc funkcijas, pēc dekoratīvām pazīmēm, pēc augšanas apstākļiem. Apstādījumu stilistika( 2h).
11. Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana kokaudzētavās un publiskās apstādījumu teritorijās( 2h).
12. Publisko teritoriju apstādījumu grupēšana un ierīkošanas, kopšanas specifika( 2h).
13. Kontroldarbs: Ziemciešu un sīpolpuķu, gumpuķu.u.c. ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm. Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana privātās apstādījumu teritorijās. Privāto apstādījumu plānošana un ierīkošanas, kopšanas specifika( 2h).
14. Zālienu izvēles, ierīkošanas un kopšanas pamatprincipi( 2h).
15. Ziemciešu stādāmā materiāla izvēles nosacījumi, stādījumu ierīkošana un kopšana( 2h).

16.Vides objektu, apstādījumu ierīkošanas praktikums, plānojuma pārnešana dabā, piesaiste, ierīkošanas un kopšanas pamatprincipi( 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite ar atzīmi.
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtoti kolokviji un kontroldarbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Kolokvijs: Ziemciešu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (A-K).
2. Kolokvijs: Ziemciešu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (L-Z).
Kontroldarbs: Ziemciešu un sīpolpuķu, gumpuķu.u.c. ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm. Aktuālā un piemērotākā Latvijas klimata apstādījumu materiāla aplūkošana privātās apstādījumu teritorijās. Privāto apstādījumu plānošana un ierīkošanas, kopšanas specifika.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites vērtējuma un patstāvīgo darbu, kolokvija un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Studenti, kuri noteiktajos laikos ir iesnieguši patstāvīgos darbus, nokārtojuši kolokviju un kontroldarbu, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm, var iegūt akumulējošo ieskaites atzīmi, ko veido iepriekš minēto vidējā aritmētiskā atzīme.

Obligātā literatūra

1. Orehovs A. Dekoratīvo ziemciešu lietišķā ekoloģija. Rīga: Jumava, 2013. 208 lpp.
2. eilande A. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas stādaudzētavu sortimentā. Izdevējs SIA „Labie koki” sadarbībā ar SAB (periodiski izdevumi), 274. lpp.
3. Veics V. Krāšņumaugu un apstādījumu ABC. Rīga: Zvaigzne, 1983. 134 lpp
4. Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.

Papildliteratūra

1.400 puķes Latvijā: no pavasara līdz rudenim. Sastādītājs I. Birulis, Rīga: Lauku Avīze, 2007. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Izdevniecības AS "Latvijas Mediji" tematiskie izdevumi.
3. Saimnieks LV, Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
4. Ievas dārzs. Rīga: Žurnāls Santa ISSN : 1691-6239.
5. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājaslapa http://www.vaad.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.