Kursa kods Arhi2074

Kredītpunkti 3

Ainavu arhitektūras projektu grafika III

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2071, Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Arhi2073, Ainavu arhitektūras projektu grafika II

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūtas grafikas tehnikas un pielietojamie materiāli. Grafikas tehnikas nozīmīgas ne tikai ainavas kopējam attēlojumam, bet arī atsevišķo elementu fiksēšanai esošajā situācijā, kā arī projektēto ainavas telpu un elementu attēlošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļinātas zināšanas par grafikas tehniskajiem paņēmieniem. 1-3 starpskate.
• Prasme: attēlot ainavu pielietojot dažādus grafikas tehniskos paņēmienus. 1-3 starpskate.
• Kompetence: kombinēt grafikas tehniskos paņēmienus un noteikt atbikstošāko konkrētajam mērķim. 1-3 starpskate.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komplicētas pilsētas ainavas attēlošana. Literatūras studiju skices. (2 h)
2. Sarežģīta ģipša atlējuma attēlošanas perspektīves pamatprincipu ievērošana uzbūvē un ēnošanā. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma kompozīcija un uzbūve. (2 h)
3. Sarežģīta ģipša atlējuma kā ainavas samazināta modeļa attēlošanas pamatprincipi. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
4. Sarežģīta ģipša atlējuma uzbūve. Skices - upju ainavas, atspulgi. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
5. Sarežģīta ģipša atlējuma ēnošana, fona attēlošanas nozīme. 1.starpskate. (2 h)
6. Cilvēka ķermeņa uzbūves pamatprincipi un to attēlošana. Cilvēka attēlojuma ainavā skices. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma uzbūve. (2 h)
7. Cilvēka ķermeņa un dabas elementu attēlošanas likumsakarības. Cilvēku grupas attēlojuma pilsētvidē skices. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
8. Reljefainas ainavas uzbūves attēlošana. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. Ceļu ainavas skices. (2 h)
9. Pilsētas ainavu attēlošanas pamatprincipi. Tālā perspektīve. Literatūras studiju skices. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
10. Ielas ainavas telpas attēlošanas pamatprincipi un elementi. Ielas labiekārtojuma elementu skices. Pilsētas ainavas zīmējums. 2.starpskate. (2 h)
11. Kompleksas ielas ainavas zīmējums, pielietojot krāsu akcentus. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma uzbūve. (2 h)
12. Blīvas apbūves telpas attēlošana. Skices brīvā dabā pilsētas vidē. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
13. Publisku ēku un publisku ārtelpu kompleksa attēlošana, uzbūve. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
14. Publisku ēku un publisku ārtelpu kompleksa attēlošana, perspektīves efekts, koloristisks risnājums. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējuma ēnošana. (2 h)
15. Publiskās ārtelpas elementu detalizēti zīmējumi. Skices - dārzu un parku kompleksi. Publiskas ārtelpas zīmējums. (2 h)
16. Ainavas simbolu akcentēšana zīmējumos un zīmējumu noformējumos. 3.starpskate. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti izstrādāti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā sekojoši patstāvīgie darbi, kas tiek novērtēti starpskatēs.
1.starpskate: Sarežģīta ģipša (vienkāršas cilvēka galvas) atlējuma zīmējums.
2.starpskate: Sarežģīta ģipša (cilvēka galvas ar daudz detaļām) atlējuma zīmējums; Pilsētas ainavas zīmējums.
3.starpskate: Sarežģīta ģipša (pagrieztas cilvēka galvas ar daudz detaļām) atlējuma zīmējums; Publiskas ārtelpas zīmējums.
Piecas A5 formāta skices katru nedēļu par norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Praktiskie darbi tiek novērtēti starpskatēs.

Obligātā literatūra

1. Richards J. Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers. John Wiley & Sons, 2013. 288 p.
2. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction . London: Spon Press, 2001. 214 p. ISBN-10:0415246385 [tiešsaiste] [Skatīts 20.03.2017.] Pieejams: http://medha.lecture.ub.ac.id/files/2009/09/FORM_AND_FABRIC_IN_LANDSCAPE_ARCHITECTURE.pdf
3. Nice C. Drawing & Painting Trees in the Landscape. North Light Books, 2011. 160 p.

Papildliteratūra

1. Reid, Grant W. Landscape graphics : plan, section, and perspective drawing of landscape spaces / Grant W. Reid. Revised edition. New York : Watson-Guptill Publications, 2002. 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 28 cm ISBN 9780823073337.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa, ISSN 1407-7027

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.