Kursa kods Arhi2070

Kredītpunkti 4.50

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1034, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Aizstātais kurss

ArhiB016 [GARHB016] Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par angļu parku veidošanās principiem un to ietekmei uz Eiropas, Krievijas, Latvijas un citu zemju parku vēsturi. Īpaša uzmnība veltīta japāņu dārziem, Londonas un Parīzes pilsētu parkiem, kā arī izcilāko 20.gs. un 21.gs un mūsdienu arhitektu un ainavu arhitektu daiļradei, mūsdienīgu parku, dārzu un publiskās ārtelpas veidošanai

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studentiem ir zināšanas par attiecīgo laika posmu angļu stila parku, Ķīnas un Japānas arhitektūras un dārzu mākslas objektu rašanos un uzbūvi, filozofiju, izmantotajiem tradicionālajiem elementiem un augiem, 20. un 21. gs. ainavu mākslu, lielo pilsētu parku veidošanos. 1., 2., Laboratorijas darbs
Prasmes: prot atpazīt angļu stila parku plānojumus, japāņu dārzu ietekmi Eiropas un pasaules dārzu mākslā, 20.gs. un 21.gs. arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus. 2. un 3. Laboratorijas darbs
Kompetences: spēj raksturot, salīdzināt un vērtēt 18. līdz 20. gs. un 21.gs. arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus, izcilu ainavu arhitektu radītos objektus. 4.,5. Laboratorijas darbs, noslēguma seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mācību ekskursija uz Rundāles pili un dārzu. Iepazīšanās ar pils eksterjeru in interjeriem, dārza vēsturi, uzbūvi. 3h
2. Ainavisko jeb angļu stila parku veidošanās likumsakarības un to ietekme uz Eiropas dārzu un parku mākslu. 3h
3. Dārzu un parku mākslas pieminekļi Krievijā un Baltijas valstīs. Izcilākie ainaviskie parki Austrumeiropā un Latvijā.3h
4. Ķīnas dabas apstākļi, dārzu filosofija, simbolika, kompozīcijas elementi. Ievērojamākie Ķinas vēsturiskie dārzi. 3h
5. Japānas dabas apstākļi, dārzu veidošanas filosofija, simbolika un kompozīcijas elementi. Augi Japānas dārzos. 3h
6. Eklektisma, modernisma un jūgendstila arhitektūras attīstība Eiropā. Eklektisms un Jūgendstils Latvijas arhitektūrā.3h
7. Jaunu arhitektūras objektu un dārzu formu rašanās straujā attīstība 20.gs. sākumā. 3h
8. Londonas vēsturiskie dārzi un parki, 20.gs un 21.gs. Ainavu arhitektu izcilākie objekti.3h
9. Parīzes arhitektūra un vēsturiskie dārzi, jauni parki un dārzi 20.gs., 21.gs. Ainavu arhitektu radošie meklējumi.3h
10. Amerikas arhitektūras uzplaukums un tehniskie sasniegumi. Amerikas mūsdienu ainavu māksla. ASLA gadskārtējās balvas.3h
11. Frenka Loida un Le Korbizjē daiļrade - arhitektūras un vides saskaņas paraugs. Jaunas pilsētbūbniecības idejas.
12. Izcilākie ainavu arhitektūras un mākslas meistari: Antonio Gaudi, Čarlzs Dženkss,Gustawson, Marta Schwartz u, c. 3h
13. Degradēto teritoriju pārveidošanas piemēri, arhitektu biroja TURENSCAPE labākie projekti. 3h
14. Jumtu dārzi un zaļās sienas- interjeru dārzi - jaunas ainavu un dārzu mākslas jomas.3h
15. Normans Fosters, Zaha Hadida un citi talantīgie 20 gs. beigu un 21.gs arhitekti. 3h
16. Noslēguma seminārs.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

100 % lekciju apmeklējums. Laboratorijas darbu ietvaros izstrādāts literatūras apskats par vēsturisko stilu izpausmēm mūsdienu ainavu arhitektūrā un ievērojamiem mūsdienu arhitektūras objektiem Latvijā un pasaulē, izstrādāti un laboratorijas darbos prezentēti materiāli par mūsdienu ievērojamiem ainavu arhitektu sasniegumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1., 2., 4. un 5. Laboratorijas darbos studenti izvēlas tēmas no mācību spēka piedāvātā tēmu klāsta, taču var piedāvāt savas izraudzītās tēmas. Mācību spēks nosaka minimālo darba apjomu. Darbus studenti izstrādā patstāvīgi un prezentē kursa auditorijā. Pēc mācību ekskursijām studenti uzraksta esejas un iesniedz mācību spēkam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgums ir ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Atzīmi veido izpildīto darbu saturs, noformējums un prezentācijas kvalitāte. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi, vidējā ir gala atzīme. Ja students nav apmeklējis visas lekcijas, tad kursa noslēgumā pilda testu par lekciju tēmām. Testa izpildes precizitāte ietekmē gala atzīmi.

Obligātā literatūra

Krastiņš J. Rīgas jūgendstila ēkas. Art nouveau buildings in Riga. Ceļvedis pa jūgendstila metropoli. A guide to atr noveau metropolis. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija, 2014. 407 lpp. ISBN 978-9934-8318-2-9
Nitschke G. Japanese Gardens. Köln: Benedikt Taschen, 2007. 240 p
Kāvere A. Rīgas dārzu arhitekts Georgs Kūfalts. Jumava. 2007. 193.lpp. ISBN 978-9984-38-349-1

Papildliteratūra

Rutherford.S. Capability Brown And His Landscape Gardens. National Trast Books
2016.192 p. ISBN9781909881549
Лихачёв Д. Поэзия садов. Саннкт- Петербург- Логос, 2008. 448 с. ISBN 9785872883685
Baiba Pīra Rezovska, Anitra Tooma.Rīgas dārzu un parku ceļvedis.Jumava. 2017 199lpp. ISBN 978-993420-080-9

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
2. TOPOS. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā