Код курса Arhi2066

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Daiga Skujāne

Предварительные знания

Arhi1036,

Учебная литературa

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
3. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
4. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
5. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington. 80 p.
6. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
7. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
8. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
9. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
10. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.

Дополнительная литература

1. Āboltiņš O. (2010) No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 128 lpp.
2. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās (2001) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 28 lpp.
3. Beer A.R., Higgins C. (2000) Environmental Planning for Site Development. A manual for sustainable local planning and design. London: E&FN Spon. 352 p.
4. Bendere R., Teibe I, Pacina J.M., Sunnsets H., Kasparinskis R., Kudreņickis I., Šmigins R., Vidužs A., Burlakovs J. (2016) Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā. Rīga: Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. 145.lpp.
5. Bennett A.F. (2003) Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 254 p.
6. Environmental science (2003) L.Ryden, P.Migula, M.Andersson (eds). Uppsala: A Baltic University Publication. 824 p.
7. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.
8. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
9. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
10. Latvijas biotopi. Klasifikators (2001) I.Kabucis (red.). Rīga: Latvijas Dabas fonds. 96 lpp.
11. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
12. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
13. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
14. Štrausa S., Brencis R., Ziemeļniece A., Vulāns A. (2011). Ēku energoefektivitāte klimata maiņas apstākļos: mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU. 90 lpp.
15. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
16. Thompson J.W., Sorvig K. (2000) Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press. 350 p.

Периодика и другие источники информации

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. 2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographi
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20