Kursa kods Arhi2066

Kredītpunkti 3

Ainavu ekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1036, Ainavu mācība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt studējošajiem pamatzināšanas par ekoloģiju un dabas aizsardzību, šo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem; ekoloģijas jautājumiem, kas ietekmē ainavu arhitekta darbu; dažādām teritoriju plānošanas pieejām, kurās tiek izmantoti ekoloģisko kvalitāti veicinoši paņēmieni. Studiju kursā studenti apgūst zināšanas par Latvijas biotopiem un sugu daudzveidību, prasmes atpazīt sugu daudzveidību meža un zālāju ekosistēmās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ekoloģijas disciplīnas mērogu, iedalījumu un terminoloģiju, dabas aizsardzību, ekoloģijas jautājumu ietekmi uz ainavu arhitekta darbu; teritoriju plānošanas pieejām, kurās izmanto ekoloģisko kvalitāti veicinošus paņēmienus. Iegūto zināšanu vērtēšanas - 1. laboratorijas darbs. Aizsargjoslas; 4.laboratorijas darbs. Labās prakses piemēru analīze.
Prasmes atpazīt sugu daudzveidību meža un zālāju ekosistēmās. Iegūto prasmju vērtēšana – 2.laboratorijas darbs. Sugu daudzveidības novērtējums meža ekosistēmās.
Kompetences iesaistīt teritorijas dabas vērtības un ekoloģisko kvalitāti veicinošos faktorus teritoriju plānošanā dažādos mērogos; kompetences izstrādāt projektus ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu ietvaros, izmantojot ekoloģisko kvalitāti veicinošus projektēšanas paņēmienus. Iegūto kompetenču vērtēšana - 3.laboratorijas darbs. Risinājumi, izmantojot ainavu ekoloģiskās plānošanas principus; 5.laboratorijas darbs. Ekosistēmu pakalpojumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Ekoloģiskie jeb vides faktori. Populācija. Biocenoze (1h). Lekcija. Ekosistēmas. Biosfēra (1h)
2. Lekcija. Vide un lauksaimniecība (1h). Lekcija. Ainavu aizsardzība (1h).
3. Lekcija. Dabas resursi (1h). Lekcija. Piesārņojums. Ietekmes uz vidi novērtējums (1h).
4. 1. laboratorijas darbs. Aizsargjoslas (2h)
5. Lekcija. Biotopi un sugu daudzveidība (2h)
6. Lekcija. Meža biotopi (1h). Lekcija. Zālāji (1h)
7. 2.laboratorijas darbs. Sugu daudzveidības novērtējums meža ekosistēmās (2h)
8. 2.laboratorijas darbs. Sugu daudzveidības novērtējums meža ekosistēmās (2h)
9. Lekcija. Ainavu ekoloģiskā plānošana. Vēsture un galvenie termini (1h). Lekcija. Laukumveida elementi (patches) un biokoridori (corridors) (1h)
10. Lekcija. Piemēri no prakses (2h)
11. 3.laboratorijas darbs. Risinājumi, izmantojot ainavu ekoloģiskās plānošanas principus (2h)
12. Lekcija. Ekoloģiskā būvniecība un ekoloģiskais dizains (2h)
13. 4.laboratorijas darbs. Labās prakses piemēru analīze (2h)
14. 4.laboratorijas darbs. Labās prakses piemēru analīze. Aizstāvēšana (2h)
15. 5.laboratorijas darbs. Ekosistēmu pakalpojumi (2h)
16. 5.laboratorijas darbs. Ekosistēmu pakalpojumi (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti un sekmīgi novērtēti izstrādādātie laboratorijas darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Studiju kursa gala vērtējumu veido vidējais vērtējums no visiem iesniegto laboratorijas darbu vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izstrāde, noformēšana un gatavošanās aizstāvēšanai. Studiju kursa literatūras studijas tēmas padziļinātai apguvei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu izstrādi vērtē pēc to atbilstības izsniegtajam uzdevumam, kā arī pēc atbilstības noteiktajām darbu noformēšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
3. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
4. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
5. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington. 80 p.
6. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
7. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
8. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
9. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
10. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.

11. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava, 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Papildliteratūra

1. Āboltiņš O. (2010) No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 128 lpp.
2. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās (2001) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 28 lpp.
3. Beer A.R., Higgins C. (2000) Environmental Planning for Site Development. A manual for sustainable local planning and design. London: E&FN Spon. 352 p.
4. Bendere R., Teibe I, Pacina J.M., Sunnsets H., Kasparinskis R., Kudreņickis I., Šmigins R., Vidužs A., Burlakovs J. (2016) Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā. Rīga: Biedrība Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija. 145.lpp.
5. Bennett A.F. (2003) Linkages in the Landscape. The Role of Corridors and Connectivity in Wildlife Conservation. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 254 p.
6. Environmental science (2003) L.Ryden, P.Migula, M.Andersson (eds). Uppsala: A Baltic University Publication. 824 p.
7. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.
8. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
9. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
10. Latvijas biotopi. Klasifikators (2001) I.Kabucis (red.). Rīga: Latvijas Dabas fonds. 96 lpp.
11. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
12. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
13. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
14. Štrausa S., Brencis R., Ziemeļniece A., Vulāns A. (2011). Ēku energoefektivitāte klimata maiņas apstākļos: mācību palīglīdzeklis. Jelgava: LLU. 90 lpp.
15. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
16. Thompson J.W., Sorvig K. (2000) Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press. 350 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. 2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographi
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.