Code du cours Arhi1036

Crédits 9

La quantité totale d'heures en classe243

Nombre de conferences40

Nombre des travaux du laboratoire56

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant147

Date de l'approbation du cours10.03.2021

Auteur du cours

author

Daiga Skujāne

Manuels

1. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
2. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
3. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.
4. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš, J.Zaļoksnis (red.) Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
5. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
6. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas regions. 30 lpp.
7. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
8. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.

9. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava, 2022. 71 lpp. ISBN 9789984484013

Ouvrages supplémentaires

1. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p.
2. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
3. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20