Kursa kods Arhi1036

Kredītpunkti 9

Ainavu mācība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits147

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par ainavu arhitekta profesiju un tās lomu cilvēku dzīves vides kvalitātes paaugstināšanā. Izprast ainavas jēdziena interpretāciju normatīvo aktu un cilvēka uztveres kontekstā, ainavas daudzpusīgo raksturu. Iegūt pamatzināšanas par ainavas veidotājfaktoriem un telpiskās uzbūves likumsakarībām. Izprast ainavu veidošanas procesus kopsakarībā ar cilvēka uztveri un saimniecisko darbību vēsturiskā un turpmākās attīstības aspektā. Studiju kurss sniegs vispārēju ievadu ainavu arhitektūras specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studentiem ir zināšanas par ainavas jēdziena lietojumu dažādos normatīvajos dokumentos, par atšķirīgo ainavas uztverē. Zināšanas par ainavu veidotājfaktoriem, Latvijas ainavas vēsturisko attīstību un tipoloģiju. Zināšanas par ainavu arhitekta profesijā nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Iegūto zināšanu vērtēšana - 1.laboratorijas darbs. Ainavas jēdziena interpretācija; 2.laboratorijas darbs. Ainavu veidotājfaktoru izpēte; 3.laboratorijas darbs. Latvijas ģeoloģijas izpēte dabā; 4.laboratorijas darbs. Augsnes zondēšana; 5.laboratorijas darbs. Herbārija ievākšana un sagatavošana; 6.laboratorijas darbs. Kokaugu dzimtas raksturojums; 7.laboratorijas darbs. Latvijas ainavas izmaiņas ietekmējošie faktori;
8. laboratorijas darbs. Latvijas ainavu rajonēšana. Eksāmena darbs
Ir prasmes atpazīt ainavas tipus pēc dažādiem to elementiem un telpiskās struktūras. Prasmes izmantot ar ainavu plānošanu saistītos normatīvos dokumentus, lai noteiktu ierobežojumus un plānošanas nosacījumus dažādām funkcionālajām zonām. Iegūto prasmju vērtēšana - 9.laboratorijas darbs. Ierobežojumi plānošanai pie upēm; 10. laboratorijas darbs. Meža ainavas plānošanas principi.
Kompetences: studenti spēj veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem, kā arī par ainavas telpiski strukturālo uzbūvi un elementiem. Iegūto kompetenču vērtēšana - 11. laboratorijas darbs. Ainavas vizuāli telpiskās struktūras veidotājelementi; 12.laboratorijas darbs. Topogrāfiskais plāns.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Ainavas jēdziena interpretācija normatīvo aktu kontekstā un cilvēka uztverē (1h) 1.laboratorijas darbs. Ainavas jēdziena interpretācija (2h). Lekcija. Ainavas veidotājfaktori. Būvklimatoloģija (1h). 2.laboratorijas darbs. Ainavu veidotājfaktoru izpēte(2h)
2. Lekcija. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve (1h). Lekcija. Ledāju ģeoloģiskie procesi un veidotās reljefa formas (1h). Lekcija. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi (1h). Lekcija. Pazemes ūdeņi (1h). 3.laboratorijas darbs. Latvijas ģeoloģijas izpēte dabā (5h). Lekcija. Augšņu klasifikācija (2h). Lekcija. Augsnes veidošanās procesi (2h). 4.laboratorijas darbs. Augsnes zondēšana (5h)
3. Lekcija. Organismu klasifikācija un raksturojums (1h). Lekcija. Veģetācija. Fitocenoze (1h). Lekcija. Ziedaugu un graudzāļu dzimtas (2h). 5.laboratorijas darbs. Herbārija ievākšana un sagatavošana (2h)
4. 5.laboratorijas darbs. Herbārija ievākšana un sagatavošana (6h)
5. Lekcija. Kokaugu dzimtas (4h). 6.laboratorijas darbs. Kokaugu dzimtas raksturojums (2h)
6. 6.laboratorijas darbs. Kokaugu dzimtas raksturojums (2h)
7. Lekcija. Latvijas ainavas vēsturiskā attīstība (1h). 7.laboratorijas darbs. Latvijas ainavas izmaiņas ietekmējošie faktori (5h)
8. Lekcija. Latvijas ainavu tipi, klasifikācija, normatīvais ietvars (1h) 8. laboratorijas darbs. Latvijas ainavu rajonēšana (5h)
9. Lekcija. Pilsētas ainava (1h). Lekcija. Ūdens teritoriju ainava (1h). 9.laboratorijas darbs. Ierobežojumi plānošanai pie upēm (4h)
10. Lekcija. Lauksaimniecības zemju ainava (1h). Lekcija. Meža ainava (1h) 10. laboratorijas darbs. Meža ainavas plānošanas principi (4h)
11. Lekcija. Ainavas vizuāli telpiskā uzbūve (1h) 11. laboratorijas darbs. Ainavas vizuāli telpiskās struktūras veidotājelementi (5h)
12. Lekcija. Ainavu analīze (1h) 12.laboratorijas darbs. Topogrāfiskais plāns (5h)
13. Lekcija. Ainavu arhitekta profesija (2h). 11. un 12.laboratorijas darbu izstrāde (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiskais eksāmens, kuru veido paplašināti izvērstu studiju kursa tēmu apkopojums.
Visiem laboratorijas darbiem ir jābūt sekmīgi novērtētiem pirms eksāmena.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izstrāde, noformēšana un gatavošanās aizstāvēšanai. Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena darba vērtējumu veido visu apskatīto tēmu vidējais vērtējums.
Pirms eksāmena jābūt sekmīgi nokārtotiem laboratorijas darbiem, kurus vērtē pēc atbilstības izsniegtajam uzdevumam.

Obligātā literatūra

1. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
2. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
3. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.
4. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš, J.Zaļoksnis (red.) Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
5. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
6. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas regions. 30 lpp.
7. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
8. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.

9. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava, 2022. 71 lpp. ISBN 9789984484013

Papildliteratūra

1. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p.
2. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
3. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.