Kursa kods Arhi1034

Kredītpunkti 4.50

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Silvija Rubene

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

ArhiB010 [GARHB010] Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par arhitektūras, ainavu un dārzu mākslas attīstības posmiem un stiliem, iekļaujot ievērojamākos objektus pasaulē un Latvijā atbilstoši vēstures laika posmiem. Svarīgs studiju kursa mērķis ir atrast vēsturiskās izcelsmes formu un materiālu saskaņu ar mūsdienu arhitektūrasun ainavu mākslas radošajiem sasniegumiem. Studiju kursa apgūšanas process ir lekcijas, semināri un ekskursijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti iegūs zināšanas par arhitektūras, ainavu arhitektūras un dārzu mākslas objektu rašanos un to uzbūvi, to nozīmi tālākajos vēstures posmos, kā arī pielietojumu mūsdienu objektos, augu izmantošanas nozīmi. 1 un 2 laboratorijas darbs.
• Prasmes: atpazīt seno laiku, senās Ēģiptes, Grieķijas un Romas, romānikas, gotikas, renesanses, baroka arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus. 3 un 4 laboratorijas darbs.
• Kompetences: raksturot, salīdzināt un vērtēt seno laiku, senās Ēģiptes, Grieķijas un Romas, romānikas, gotikas, renesanses, baroka stilus un vēsturisko formu un detaļu izmantojumu mūsdienu objektos. 5 un 6 laboratorijas darbs. Noslēguma seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Arhitektūras pirmsākumi. Megalītiskās celtnes. Simboliskie un rituālu veidojumi. Senās Ēģipte. Mezopotāmija Krētas un Mikēnu arhitektūra, ciklopiskās celtnes. Grieķijas arhitektūras galvenie posmi.4h
2. 1. Laboratorijas darbs. Mūsdienu geoglifi un zemes māksla 2h
3. Ievērojamākie Romas arhitektūras objekti. Dabas apstākļi, ainavu un dārzu veidošanas principi. Bizantijas arhitektūra un māksla, tās ietekme uz citu zemju mākslu. Romānikas periods. 4h
4. 2. Laboratorijas darbs. Bizantijas ietekme uz pasaules dievnamu arhitektūru. Klosteru dārzi. 2h
5. Gotikas veidošanās un attīstība Francijā. Stila raksturīgās pazīmes. Dievnamu arhitektūra. Viduslaiku dārzi. Ievērojamākie Gotikas arhitektūras pieminekļi Rietumu un Austrumeiropā. 4h
6. 3. Laboratorijas darbs. Gotika un neogotika Latvijas arhitektūrā. 2h
7. Renesanses veidošanās un attīstība Itālijā. Stila raksturīgās pazīmes. Dievnamu un palacco arhitektūra.
Itāļu renesanses dārzu uzbūve un kompozīcijas principi. Ievērojamākie itāļu renesanses dārzi un to veidotāji. 4h
8. Renesanses pilis un dārzi Francijā un Spānijā. Renesanses arhitektūra un dārzu māksla Vācijā, Austrumeiropā, Anglijā. 4h
9. 4. Laboratorijas darbs. Mezglu dārzu un renesanses parteru zīmējumi. Neorenesenses arhitektūra Latvijā. 2h
10. Baroka kā arhitektūras stila rašanās ideoloģiskie un kompozicionālie pamati. Baroka dārzu kompozīcijas īpatnības. Rastrelli daiļrade, Baroka dārzi Krievijā. Rundāles pils un dārzs. 4h
11. 5. Laboratorijas darbs. Rundāles pils un dārzs. Ekskursija. 2h
12. Le Notra daiļrade. Baroka dārzi Francijā. 4h
13. 6. Laboratorijas darbs. Baroka parteru un kompozīciju zīmējumi. 2h
14. Baroka dārzu veidošanās Austrijā. Šenbrunnas, Belvedera, Švarcenbergas u.c. dārzu kompozīcija un detaļas. Vācijas baroka arhitektūras pieminekļi. Lielākie Vācijas baroka dārzi. 4h
15. 7. Laboratorijas darbs. Baroka dārzi citās Rietumu un Austrumeiropas zemēs. 2h
16. Noslēguma seminārs. Materiālu apkopojums, secinājumi.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

100 % lekciju apmeklējums. Laboratorijas darbu ietvaros izstrādāti un prezentēti materiāli par arhitektūras un ainavu arhitektūras dārzu mākslas vēstures un mūsdienu ainavu arhitektūras kopējām izpausmēm gan citzemju, gan Latvijas mērogā.
Darbiem, kas nav izpildīti laika grafikā (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.2.3. un 7. laboratorijas darbā studenti uzdotos darbus izstrādā patstāvīgi un prezentē kursa auditorijā. 4. 5. un 6. laboratorijas darbā studenti izstrādā zīmējumus par uzdotām tēmām. Pēc mācību ekskursijām studenti uzraksta esejas un iesniedz mācību spēkam. Noslēguma seminārā tiek apspriesti un izvērtēti izstrādātie darbi, izdarīti secinājumi par iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Obligātā literatūra

1. Gombrihs E.H. Mākslas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 688 lpp. 2. Stīvensons N. Arhitektūra: [Pasaules izcilākie pieminekļi tuvplānā]. Rīga: Zvaigzne ABC,1999. 112 lpp. 3. Ilustrēta arhitektūras vēsture. Red.: E. Kola. Zvaigzne ABC, 2012. 352 lpp. ISBN 9789934031519. 4. Blūma D. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Zvaigzne ABC. 225 lpp. ISBN 9984369625

Papildliteratūra

1. Ожегов C.C. История ландшафтной архитектуры. Москва, 2004. 230 с.
2. Krastiņš, J., Strautmanis, I., Dripe, J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Baltika, 1998. 312 lpp
3. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей. Москва, 2005. 528 стр. ISBN 5883532144
4. Kluckert E. European Garden Design. Tandem Verlag GmbH, 2005. 496 lpp. ISBN 3-8331-1929-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
2.Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
3.Lancmanis I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. Rīga: Zinātne, 1983.214. lpp

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.