Kursa kods Arhi1020

Kredītpunkti 4.50

Būvgrafika

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

ArhiB004 [GARHB004] Būvgrafika

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar būvkonstrukciju un ēku rasējumu noformēšanu, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, izstrādā rasējumu komplektu datortehnikā, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas, rasējumu noformēšanas prasības, izstrādā ēkas 3D modeli Revit programmatūrā. Dažādu arhitektūras elementu rasēšana, noformēšana un printēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par būvju rasēšanas standartiem un noteikumiem, projektu saturu un noformēšanu, kas tiks novērtēts nokārtojot kontroldarbu.
• Prasmes izstrādāt rasējumus datortehnikā, sagatavot būvju rasējumus 3D formātā, izstrādājot rasējumus AitoCAD un 3D modeli Revit vidē
• Kompetence sagatavot ēku plānu, fasāžu, griezumu, rasējumus. Sagatavojot drukātus rasējumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Konstruktoru dokumentu veidi. Iepazīšanās ar izplatītākajām rasēšanas programmām (1h)
2 Rasējumu formāts un apdares , līnijas, mērogi. Iepazīšanās ar datorprogrammas darba vidi (1h)
3 Izmēru atzīmēšana rasējumos. Galveno komandu iepazīšana un pielietošana (2h)
4 Projektēšanas stadijas, rasējumu komplekti. Rasēšanas rīkjoslas, darba vides konfigurācija. Datorprogrammas Revit Structure iespējas un darba vide. (4h)
5 Apzīmējumi būvniecības rasējumos. Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem. Revit Konstrukciju un elementu horizontālā piesaiste. (3h)
6 Ēku konstruktīvie elementi. Vienkārša teksta un „multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības. Revit Konstrukciju un elementu vertikālā piesaiste. (4h)
7 Ēku plānu rasējumi Rasējumu veidošana izplatītākajos mērogos Revit Sienu modelēšana (5h)
8 Ēku griezumu rasējumi. Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana. Revit Kolonnu modelēšana. (4h)
9 Iznesumi un norādes. Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide. Revit pamatu modelēšana. (3h)
10 Ēku fasāžu rasējumi. Bloku izveide, to modificēšana. Revit grīdu modelēšana. (3h)
11 Būvobjekta ģenerālplāni. Automātisko tabulu izveidošana. Revit kāpņu modelēšana. (3h)
12 Stiegrbetona konstrukciju rasējumi. Rasēšanas blankas veidošana un izmantošanas iespējas. Revit pārseguma konstrukciju modelēšana. (4h)
13 Metāla konstrukciju rasējumi. Elementu iekrāsošana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem. Revit logu un durvju galerijas izmantošana. (3h)
14 Koka konstrukciju rasējumi. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. Revit jumta modelēšana. (3h)
15 Sanitārtehnisko sistēmu rasējumi. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. Revit griezumu un mezglu izstrādāšana (3h)
16 Rasējumu komplekta sagatavošana. (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs par mācību vielu, jāizstāv izdrukāti rasējumu un digitāli izstrādāts rasējumu komplekts un ēkas modelis 3D formātā Revit vidē, saņemot ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāizstrādā un jānoformē rasējuma komplekts dzīvojamajai mājai uz A3 formāta lapām, datortehnikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādātajam darbam tiek vērtēts rasēšanas pamatnoteikumu ievērošanas principi attiecībā uz rasējumu noformēšanu un tehniskais izpildījums, kā arī rasējumos attēloto risinājumu tehnoloģiskā pielietojuma pareizība un AutoCAD rasēšanas pamatnosacījumu pielietošana Revit 3D konstruēšanas nosacījumu izpilde

Obligātā literatūra

Peļiņins A., Spalis G. AutoCAD datorizētā projektēšana. Rīga: Jumava, 2003. 199 lpp.
Погорелов В. AutoCAD 2008. Моделирование и пространство для инженеров и дизайнеров. Питер, 2008.
СоколоваТ. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт. Питер, 2008.
Dukulis I. Pamati darbā ar AutoCAD 2018: mācību e-grāmata. Jelgava, 2018. 178 lpp.

Papildliteratūra

Полещук Н. AutoCAD 2008. Новыевозможности. Питер, 2008.
V. Grants, U. Skadiņš, D. Petzāls. Datormācība. Metodiskie materiāli. ESF Projekta ietvaros izstrādātie materiāli. 2006. 23 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība"