Kursa kods Arhi1013

Kredītpunkti 1.50

Būvgrafika II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1025, Būvgrafika

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar konstruktoru dokumentiem, apgūst iemaņas strādāt ar rokas rasēšanas instrumentiem, apgūst rasēšanas un projekta noformēšanas standartus un noteikumus, iepazīst ēku plānu, griezumu, fasāžu un mezglu konstruēšanas un rasējumu noformēšanas prasības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvniecības rasējumu veidošanas
un noformēšanas principiem, par būvprojekta saturu un noformēšanu. (praktiskie darbi, laboratorijas darbi)
Prasmes noformēt rasējumus zīmuļa tehnikā, sagatavot materiālus rasējumu noformēšanai datortehnikā. (laboratorijas darbi)
Kompetence- sastādīt galvenos būvprojekta rasējumus- stāvu plānus, griezumus, fasādes, mezglus un ģenerālplānu. (laboratorijas darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Iznesumi un norādes Ēku fasāžu rasējumi. (Laboratorijas darbi 1h)
Būvobjekta ģenerālplāni. (Laboratorijas darbi 3h; praktiskie darbi 3h)
Stiegrbetona konstrukciju rasējumi. Koka konstrukciju rasējumi. (Laboratorijas darbi 3h; praktiskie darbi 4h)
Sanitārtehnisko sistēmu rasējumi. Inženierbūvju rasējumi. (Laboratorijas darbi 1h; praktiskie darbi 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātam dzīvojamās ēkas rasējuma komplektam zīmuļtehnikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi veic rasējuma darbu gala noformēšanu un sakomplektēšanu nodošanai. Patstāvīgi izvēlas nepieciešamos materiālus, kurus pielieto rasējamajai ēkai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums sastāv no nodarbību apmeklējuma (20%) un iesniegtā rasējuma komplekta izpildījuma un atbilstības rasēšanas pamatprincipiem (80%) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Auzukalns J. u.c. Būvgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 396 lpp.
2. Rendow Y. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 587 p.
3. Latvijas valsts standarts. EN ISD 3766; 4157; 4172; 6284; 7437; 8560; 9431 Būvniecības rasējumi.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Будасов Б.В., Георгиевский О.В. Строительное черчение. Москва: Стройиздат, 2002. 450 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskā Būvniecība. Rīga: ISAVE. ISSN 1407-8929.

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība"