Kursa kods VidZ5006

Kredītpunkti 3

Polderi

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums15.02.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā apskatīts īpašs platību nosusināšanas gadījums, kad ūdens līmenis notekā nenodrošina tradicionālo pašteces nosusināšanas sistēmu ierīkošanas iespējas, vai vides aizsardzības prasības un intereses nepieļauj notekas regulēšanu. Iztirzāts jautājums par poldera galvenajām sastāvdaļām, uzdevumiem, konstrukcijām un to galvenajiem aprēķiniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par paaugstināta pārplūšanas riska un notekas līmeņu ietekmēto platību nosusināšanas un izmantošanas tehnisko risinājumu metodēm un paņēmieniem, šādu platību saimnieciskās izmantošanas iespējām.
• Prasmes izvēlēties racionālus risinājumus, konstrukcijas un iekārtas dambju, hidromezgla un sūkņu stacijas ierīkošanai, lai izbūvētu nosusināšanas sistēmas ar mehānisko ūdens pacelšanu.
• Kompetence iegūtās zināšanas un prasmes izmantot nobeiguma darba tēmas padziļinātam izklāstam, saistībā ar paaugstināta riska platību apgūšanas un racionālas izmantošanas iespējām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Noteku piemērotības novērtējums platību nosusināšanai. Palieņu meliorācija un vides aizsardzības problēmas
2 Polderi, to attīstības vēsture. Latvijas ūdenssaimniecības problēmu rajoni un izbūvētās polderu sistēmas
3 Polderu sastāvdaļas un platību nosusināšanas shēma. Mikropolderi, nosusināšana ar mehānisku ūdens pacelšanu
4 Polderu ierīkošanas lietderība un priekšrocības risinot nosusināšanas un vides aizsardzības jautājumus
5 Ar polderi aptvertās platības izvēles principi, sateces baseins un poldera atkarīgā platība
6 Ziemas un vasaras polderi, to projektēšanas vispārīgie principi un atšķirīgie jautājumi
7 Ziemas un vasaras polderi, to projektēšanas vispārīgie principi un atšķirīgie jautājumi
8 1. kontroldarbs
9 Polderu sūkņu stacijas vietas izvēle, maģistrālais kanāls un atvadkanāls
10 Sūkņu agregāti, to ražība, skaits un celšanas augstums. 2.praktiskais darbs
11 Sūkņu stacijas un hidromezgla konstrukcija, iekārtas un mehānismi
12 Poldera krājbaseins un ekspluatācijas līmeņi
13 Polderu dambji, to novietojums plānā, augstums, šķērsprofili
14 Nosusināšanas sistēmu projektēšanas īpatnības polderos
15 Polderu sistēmu ekspluatācija
16 2. kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Kredītpunktu iegūšanai jānokāro divi kontroldarbi, jāizstrādā un jāaizstāv divi praktiskie darbi. Praktiskos darbus izstrādā atbilstoši pasniedzēja izsniegtajam uzdevumam. Praktisko darbu paskaidrojuma raksts un grafiskais materiāls jānoformē ievērojot LIF studentu darbu noformēšanas metodisko norādījumu prasības

Obligātā literatūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves". [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.631 Pieņemti 26.08.2005. Stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. [tiešsaiste]. MK noteikumi Nr.714 Pieņemti 03.08.2010. Stājas spēkā 07.08.2010. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=214609
3. Polderi: Norādījumi IV „Lauksaimniecības zemju meliorācijas projektu sastādīšanai”. Rīga: LVMPI,1982.- 80 lpp.
4. Ritzema H. P.(editor–in-Chief). Drainage principles and Applications International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994.- P 1125.

Papildliteratūra

1. Sauka O. (red.), Bušmanis P., Labrencis V., Kļaviņš U., Barbars J. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. Rīga: Zvaigzne, 1987.-296 lpp.
2. Справочник мелиорация и водное хозяйствою. Осушение (Под ред. Маслова Б.) Москва: Агропромиздат, 1985.- 446 c.
3. Bielis V. Lubānas zemienes problēma un tās risinājums. Rīga: Liesma, 1974.-173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga : Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939.

Piezīmes

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Vides,ūdens un zemes inženierzinātnes ierobežotas izvēles kurss specializācijai Vides inženierzinātnē;
Specializācijai Hidrotehnika un ūdenssaimniecība.