Kurs-Code VidZ3011

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)24.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Olga Šķiste

Vorkenntnisse

BūvZ3135,

BūvZ3138,

LauZ2056,

Ersetzte Kurs

VidZB001 [GVIDB001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.
2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Pieejams: http://www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164