Kursa kods VidZ3011

Kredītpunkti 4.50

Zemes meliorācija

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Olga Šķiste

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

BūvZ3138, Ģeodēzija II

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Aizstātais kurss

VidZB001 [GVIDB001] Zemes meliorācija

Kursa anotācija

Kursā izklāstīti meliorācijas uzdevumi, metodes un paņēmieni augsnes mitruma režīma regulēšanai un nepieciešamība Latvijā. Sniedz padziļinātas zināšanas par nosusināšanas sistēmu ierīkošanas principiem, materiāliem, konstrukcijām, būvēm, to parametriem un aprēķina metodiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti:
• pārzin un izprot augsnes ūdens režīma pamatjēdzienus, optimāla režīma nodrošināšanas iespējas atbilstoši ražošanas virzienam un tehnoloģisko procesu nodrošināšanas prasībām – kontroldarbs;
• prot vērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmas elementu darbību un atbilstību augsnes mitruma režīma regulēšanai - kontroldarbs;
• spēj vērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmu un būvju tehnisko stāvokli, noteikt defektus un remonta darbu nepieciešamību – 6 praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads. Meliorācijas vēsture, iedalījums, uzdevumi, tās vieta Latvijā un pasaulē. Likumi un normatīvie dokumenti. (1 h)
2. Augsne. Sastāvs un iedalījums. Ūdens veidi augsnē, hidrofizikālās īpašības. Ūdens bilance, pārmitrinājuma veidi. (2 h)
3. Nosusināšanas ietekme uz augsnes fizikālajām īpašībām. Nosusināšanas sistēma, sastāvdaļas un darbība. (1 h)
4. Hidroloģija, iedalījums un pielietojums. Aprēķina caurplūdumu noteikšanas metodika novadiem, drenāžas kolektoriem. (2h)
5. Hidraulika. Hidrodinamika, hidrostatika. Būvju parametru noteikšana. Plūsmas ātrumi, līmeņi, nostiprinājumu noteikšana. (2h)
6. Meliorācija. Iedalījums un veicamo pasākumu komplekss. Nosusināšanas metode atkarībā no pārmitrinājuma iemesla. (2h)
7. Nosusināšanas paņēmieni, virszemes noteces pārtveršana, gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Nosusināšanas shēma. (2h) 1. kontroldarbs. (1-7. lekciju tēmas)
8. Atklātās nosusināšanas sistēmas. Susinātājgrāvju darbības izvērtējums, trūkumi. Grāvju ierīkošanas principi, to samēri. (2h)
9. Segtās nosusināšanas sistēmas – drenāža. Drenu attālumi, dziļumi, cauruļu diametri. Kolektori, to darbība, parametri. (2h)
10. Drenāžas palīgbūves. Drenu iztekas, akas drenu darbības kontrolei, virsūdeņu pārvēršanai, avotu labiekārtošanai. (1h)
11. Videi draudzīgas meliorācijas sistēmas. Vides daudzveidības veidošanas un lauksaimniecības noteces attīrīšanas pasākumi (2h)
12. Apūdeņošana. Ūdens patēriņa deficīts un apūdeņošanas vajadzība. Apūdeņošanas režīms. Apūdeņošanas norma, deva. (2h)
13. Apūdeņošanas sistēma un tās sastāvdaļas. Apūdeņošanas paņēmieni, tehnika. Ūdens avoti apūdeņošanai. (1h)
14. Meliorācijas sistēmu uzturēšana, kopšana un saglabāšana. Sistēmu atjaunošana un pārbūve. (1h)
15. Meliorēto zemju apsaimniekošanas galvenie uzdevumi. Divpusējas darbības drenu sistēmu ekspluatācijas īpatnības. (1h) 2. kontroldarbs.(8-15. lekciju tēmas)
Praktisko darbu tēmas:
1. Topogrāfiskā un meliorācijas projekta plāna lasīšana (3h)
2. Susinātājgrāvju atjaunošana vai jaunu ierīkošana (3h)
3. Grāvju hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins (4h)
4. Norobežojošā tīkla, kontūrgrāvju profilu sastādīšana, grāvju parametri, būvdarbu apjomi.(5h)
5. Drenu sistēmu pārbūve risinājumi (4h)
6. Segtā detālā tīkla, drenāžas parametru izvēle, profilu sastādīšana, būvdarbu apjomi. (5h)
Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi par kursa teorētisko daļu.
2. Semestra laikā sekmīgi izstrādāti seši praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem par lekcijās aplūkotajām tēmām.
2. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgā darba laikā atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un pasniedzēja norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas kontroldarbos un praktiskajos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
Veicamie darbi:
1. divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 20 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
2. seši praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 60 punkti).
Vērtējumu skala:
• 4 balles, ja iegūti 40...49 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 50...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 95...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.
2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Papildliteratūra

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 12.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Periodika un citi informācijas avoti

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Pieejams: http://www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas.