Kursa kods Vete4079

Kredītpunkti 2.25

Oftalmoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Līga Kovaļčuka

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4109, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Vete6040, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība III

Aizstātais kurss

VeteB016 [GVETB016] Oftalmoloģija

Kursa anotācija

Veterinārā oftalmoloģijā studenti apgūst padziļinātas zināšanas par dažādu dzīvnieku sugu acs anatomiju un fizioloģiju, acs klīnisko izmeklēšanu, dažādu acs struktūru slimībām, to diagnostiku un sastopamību, kā arī medikamentu un ķirurģisku manipulāciju izvēli un izmantošanu acs slimību ārstēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Sekmīgi apgūstot kursu, studenti gūst zināšanas par acs slimību attīstības mehānismu, cēloņiem, patoģenēzi, diagnostikas un ārstniecības pamatprincipiem un orientējas šo principu pielietošanā gan mājdzīvniekiem (istabas dzīvniekiem), gan lauksaimniecības dzīvniekiem – 1 kontroldarbs.
Prasmes: spēt atpazīt un aprakstīt oftalmoloģiskos klīniskos gadījumus. Spēja diferencēt dažādas acu slimības, pamatojoties uz klīniskām pazīmēm un to izpausmi – praktiskie darbi.

Kompetence: spēja pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, analizējot dažādas acu slimības, izmantojot piemērotas acs izmeklēšanas metodes, izskaidrojot patoģenēzi, cēloņus, ārstēšanu un slimības prognozi - KEGA

Kursa saturs(kalendārs)

1. Acs orbītas, plakstiņu slimības. Lekcijas 2 h.
2. Acs konjunktīvas slimības. Lekcijas 2 h.
3. Asaru sistēmas un trešā acs plakstiņa slimības. Lekcijas 2 h.
4. Radzenes un acs priekšējās kameras slimības. Lekcijas 2 h.
5. Asinsvada apvalka slimības. Lekcijas 2 h.
6. Glaukoma. Lekcijas 2 h.
7. Lēcas, stiklveida ķermeņa pārmantotās un iegūtās slimības. Lekcijas 2 h.
8. Acs tīklenes pārmantotās un iegūtās slimība. Lekcijas 2 h.
9. Acs slimību saistība ar organisma sistēmiskām saslimšanām. Lekcijas 2 h.
10. Neatliekamā palīdzība oftalmoloģijā. Lekcijas 2 h. Viens interaktīvs kontroldarbs.

Praktiskie darbi:
1.Klīniskās izmeklēšanas demonstrējumi, aparatūras apskate. Praktiskie darbi 2 stundas.
2. Praktiska acs klīniskā izmeklēšana. Praktiskie darbi 2 stundas.
3. Praktiska ķirurģija. Praktiskie darbi 2 stundas.
4. KEGA – Oftalmoloģiskā klīniskā gadījuma analīzes publiska aizstāvēšana. Praktiskie darbi 4 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas, praktiskie darbi, vismaz 70%, par kavētām nodarbībām sagatavots tēmas referāts. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% lekciju un laboratorijas darbu un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts, kurss jāapgūst no jauna. Sekmīgi nokārtots viens kontroldarbs.
Sagatavots Klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīzes (KEGA) darbs un tas prezentēts studiju kursa laikā auditorijā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

KEGA mērķis ir iemācīties interpretēt, diagnosticēt un analizēt individuālu oftalmoloģijas klīnisko gadījumu.
Darba sākumā studentam tiek izsniegta klīniskā gadījuma attēls, individuāli ar docētāju, simulējot prakses norises, jāuzzina slimības anamnēze, klīniskā aina, jāizvērtē diagnostikas procedūras un jāuzstāda diagnoze. Saņemot diagnozes apstiprinājumu no docētāja, jāsagatavo klīniskā gadījuma apraksts pēc LLU Veterinārās klīnikas izstrādātā aprakstu protokola. Ja aprakstā konstatētas būtiskas neatbilstības, tad studentam tas jāuzlabo un jāiesūta atkārtoti. Pēc pilnā apraksta sagatavošanas, tas elektroniski jāiesūta atbildīgajam mācībspēkam. Klīniskā gadījuma teorētiskā analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem.
Analīzē jāiekļauj sekojošas sadaļas: titullapa, ievads, klīniskā gadījuma apraksts, teorētiskā daļa (Izmantojot zinātnisko un mācību, specializēto literatūru, ne mazāk kā 10 avoti), secinājumi, ieteikumi, izmantotā literatūra.
Teorētiskajā daļā jāiekļauj sekojoša informācija:
1. Slimības apraksts, ietverot slimības cēloņus, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku.
2. Literatūrā pieejamās informācijas un klīniskā gadījuma salīdzinājums un analīze.
3. Klīniskā gadījuma ārstēšanas plāna analīze.

Rakstiska KEGA analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam vismaz divas nedēļas pirms ieplānotās aizstāvēšanas.

Klīnisko gadījumu aizstāvēšana notiek mutiski, semināra nodarbību laikā. Mutiskās aizstāvēšanas laiks vienam studentam ir līdz 10 minūtēm. KEGA novērtējums ir ieskaites ar atzīmi.
KEGA vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. klīniskā gadījuma analīze
2. noteikumiem atbilstoša rakstiska KEGA analīze.
3. laicīga KEGA analīzes iesniegšana.

4. mutiskā prezentācija – vizuālais noformējums, saturs, spēja atbildēt uz jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu praksmes tiek vērtētas atbilstoši uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kolokvijs un KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajai 10 baļļu sistēmas skalas kritērijiem. KEGA tiek pielīdzināta kontroldarba vērtējumam, t.i., students saņem atzīmi.
Ja KEGA netiek izstrādāta noteiktajā laikā, tad par atkārotu pārbaudījumu vai papildu laiku izstrādei, students individuāli vienojas ar mācībspēku.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaite ar atzīmi”, kontroldarbam un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. W.B. Saunders company. 2nd, 3rd edtion. 2004. Maggs D.J., Miller R.O. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 4th ed. St. Louis, Missouri: Saunders, 2008. 478 p.
2. Maggs, David J.: Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology /David J. Maggs, Paul E. Miller, Ron Ofri. St. Louis, Missouri: Saunders, 2008. 478 lpp
3. Petersen S., Crispin S. BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology. 2006.

4. Nasisse M.P. The veterinary clinics of Norths America. Small animal practice, surgical management of ocular disease. 1997.

Papildliteratūra

1. Gelatt K.N. Essentials of Veterinary Ophthalmology. Florida: Wiley-Blackwell, 2008.
2. Petersen J., Crispin S. BSAVA Manual of Small Animal Ophthalmology. British Smalll Animal Veterinary Association. Gloucester, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinary Ophthalmology. Vet Ophthalmol. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 1463-5216. ISSN (electronic): 1463-5224., Wiley Online Library 2. http://cliniciansbrief.com

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna", 10.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 stud.).