Code du cours VadZ3061

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours17.02.2021

Auteurs du cours

author

Līga Jankova

author

Andrejs Lazdiņš

Connaissances de base

Ekon3108,

JurZ2005,

VadZ3017,

Manuels

1. Hand J., Head T. Customer Relationship and Customer Experience Management. World Technology ltd. 2014, 101 p.
2. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009, 99lpp.
3. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: BA "Turība",2018, 187 lpp.
4. Krause H., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Boston: Walter de Guyter GmbH, 2020, 149-218 p.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.
6. Vispārīgo datu aizsardzības regula. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
7. Komerclikums. https://likumi.lv/doc.php?id=5490
8. Publisko iepirkumu likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Ouvrages supplémentaires

1. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. – Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. – 233 lpp..
2. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga: BA "Turība", 2018,
4. Šeinovs V. Saki “Nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015, 301 lpp.
5. Jobber D. Selling and sales management. Harlow. Prentice Hall, 2003. – 476 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041.
2. The Economist: Weekly edition. ISSN 0013-0613
3. Harward Business Rewiev. Published by Harvard Business. ISSN 0017-8012
4. Ir Nauda. Cits Medijs AS. ISSN 2255-9280
5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK): https://www.chamber.lv/.