Kursa kods VadZ3061

Kredītpunkti 6

Komercdarījumi

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3108, Tirgzinība

JurZ2005, Tiesību pamati

VadZ3017, Komandas menedžments

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par klientu attiecību vadīšanas būtību un komercdarījumu pilna cikla pielietojumu uzņēmumā. Studiju kursā studenti spēj orientēties komercdarījumu normatīvajā regulējumā, pārzina organizācijas kultūras lomu klientu lojalitātes veidošanā un noturēšanā, izprot klientu vadības tehnoloģiju un sistēmu variācijas. Studenti prot plānot un organizēt tirdzniecības darījumus un novērtēt darījumu efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina un izprot komercdarījumu būtību, jēdzienus un empīriskos aspektus (kontroldarbs).
• Spēj parādīt zināšanas un izpratni par komercdarījumiem (kontroldarbs).
• Spēj parādīt zināšanas un izpratni par klientu attiecību vadības būtību, definīcijām un empīriskajiem aspektiem (kontroldarbs).
• Pārzina un izprot dažādu klientu attiecību vadības metožu tehnoloģiskos risinājumus (grupu darbs, seminārs).
• Spēj patstāvīgi izmantot un sekmīgi pielietot zināšanas par komercdarījumiem (kontroldarbs).
• Spēj brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot komercdarījumu metodiku (praktiskie darbi, semināri, grupu darbi).
• Spēj iegūt, apkopot un analizēt informāciju par klientu attiecību vadību komercdarījumos uzņēmumā (patstāvīgais darbs).
• Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par komercdarījumu problēmām uzņēmumā (diskusijas nodarbībā).
• Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus (praktiskie darbi.)
• Spēj iesaistīties komandas darbā, izteikt un argumentēt savas domas (darbs grupā).
• Spēj prezentēt patstāvīgi veikto uzdevumu par klientu attiecību vadību komercdarījumos praktisko pieredzi (patstāvīgā darba prezentācija).
• Spēj ņemt dalību komercdarījumu mērķu izvirzīšanā un plānošanā (praktiskie darbi, grupu darbi).
• Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi komercdarījumu organizēšanas uzlabojumos uzņēmumā (kontroldarbi, praktiskie darbi).
• Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas komercdarījumu jomās (eksāmens).
• Spēj kritiski analizēt procesus un problēmas klientu attiecību vadības jomā, spēj patstāvīgi izstrādāt klientu attiecību vadības pilnveides pasākumus (eksāmens, patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komercdarījumu būtība, loma un uzdevumi (lekcijas 4 stundas).
2. Darījums (lekcijas 1 stunda, praktiskais darbs 3 stundas).
3. Komercdarījumu normatīvā bāze (lekcijas 2 stundas).
4. Klientu attiecību vadība kā komercdarījuma sastāvdaļa (lekcijas 1. stunda, seminārs 2. stundas).
5. 1.kontroldarbs (praktiskais darbs 1 stunda).
6. Informācijas menedžments - interaktīva komunikācija - piedāvājuma personalizēšana (lekcijas 2 stundas).
7. Organizācijas kultūra komercdarījumos (lekcijas 2 stundas).
8. 2.kontroldarbs (praktiskais darbs 1 stunda).
9. Publiskais iepirkums, publiskā iepirkuma konkurss (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 2 stundas).
10. Pirkšanas – pārdošanas darījumi (lekcijas 1 stunda, praktiskais darbs 1 stunda).
11. Pārdošanas organizēšana dažāda veida uzņēmumos (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 3 stundas).
12. Cenu politika, cenu stratēģijas un taktikas (lekcijas 2 stundas, praktiskie 2 stundas).
13. Tirgus pieprasījuma un preču realizācijas budžeta prognozēšana (lekcijas 2 stundas, praktiskie 2 stundas).
14. 3.kontroldarbs (praktiskais darbs 1 stunda).
15. Preču apgrozījuma plāns – tā izveides principi (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 1 stunda).
16. Klientu attiecību vadības funkcijas, uzdevumi, ieviešanas process komercdarījumos (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 1 stunda, seminārs 2 stundas).
17. Efektīva komunikācija ar uzņēmumu un klientiem (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 2 stundas).
18. Klientu atgriezeniskā saite, atsauksmes – to nozīmē, iegūšanas metodes (lekcijas 1 stunda, praktiskais darbs 1 stunda, seminārs 2 stundas).
19. CRM tehnoloģiju pielietojums komercdarījumos (lekcijas 2 stundas, praktiskais darbs 1 stunda).
20. Ieskats CRM tehnoloģiskā risinājuma sistēmās Latvijas uzņēmējdarbības vidē (lekcijas 1 stunda, praktiskais darbs 1 stunda).
21. 4.kontroldarbs (praktiskais darbs 1 stunda).
22. Uzņēmumu praktiskā pieredze klientu attiecību vadības pieejas ieviešanā un uzturēšanā komercdarījumos (lekcijas 1 stunda).
23. Patstāvīgā darba prezentācija. Klientu attiecību vadība komercdarījumos praktiskā pieredze uzņēmumā X (praktiskais darbs 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Vērtējums veidojas no:
• 1.kontroldarbs (10 %);
• 2.kontroldarbs (10 %);
• 3.kontroldarbs (10 %);
• 4.kontroldarbs (10 %);
• Patstāvīgais grupu darbs (20%);
• Eksāmens. Visas tēmas (40%).
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par komercdarījumiem.
Interneta materiālu studijas par komercdarījumiem.
Gatavošanās patstāvīgajiem grupu darbam.
Gatavošanās eksāmenam un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir akumulējošā atzīme no studiju kursā sasniedzamo rezultātu novērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Hand J., Head T. Customer Relationship and Customer Experience Management. World Technology ltd. 2014, 101 p.
2. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam: kas jāzina par Komerclikuma jauno "D daļu". Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009, 99lpp.
3. Liniņa I. Kā piesaistīt un noturēt pircēju. Rīga: BA "Turība",2018, 187 lpp.
4. Krause H., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management. Boston: Walter de Guyter GmbH, 2020, 149-218 p.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.
6. Vispārīgo datu aizsardzības regula. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
7. Komerclikums. https://likumi.lv/doc.php?id=5490
8. Publisko iepirkumu likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Papildliteratūra

1. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. – Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. – 233 lpp..
2. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
3. Praude V., Liniņa I. Pārdošanas vadība. Rīga: BA "Turība", 2018,
4. Šeinovs V. Saki “Nē” un nejūties vainīgs. Rīga: Avots, 2015, 301 lpp.
5. Jobber D. Selling and sales management. Harlow. Prentice Hall, 2003. – 476 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041.
2. The Economist: Weekly edition. ISSN 0013-0613
3. Harward Business Rewiev. Published by Harvard Business. ISSN 0017-8012
4. Ir Nauda. Cits Medijs AS. ISSN 2255-9280
5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK): https://www.chamber.lv/.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Biznesa procesu vadība”