Kursa kods TraZ4043

Kredītpunkti 1

Mašīnu ekspertīze

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareSauszemes transports un infrastruktūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aivars Birkavs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

TraZ4041, Mašīnu ekspertīze I

TraZ4042, Mašīnu ekspertīze II

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir praktiski nostiprināt studiju kursā iegūtās zināšanas konkrētu spēkratu atjaunošanas/remontizmaksu tāmes sastādīšanā smaga CSN vai avārijas gadījumā: automobilim, traktortehnikai, lauksaimniecības tehnikai, pēc fotogrāfijām, izmantojot videomateriālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas sauszemes transportlīdzekļu defektu identificēšanā, vērtības noteikšanā un remonta tāmes sastādīšanā.
Prasmes - spēj defektēt sauszemes transportlīdzekli un aprēķināt remonta izmaksas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai citu atteiču gadījumos gan veicot transporta līdzekļa apskati, gan analizējot fotogrāfijas un videomateriālus. Kompetence - iespēja individuāli defektēt transporta līdzekli, aprēķināt bojāta sauszemes transportlīdzekļa vērtību, sastādīt spēkrata remonta izmaksu vai atjaunošanas tāmi un patstāvīgi risināt tehniska rakstura jautājumus, kas saistīti ar spēkratu remonta īpatnībām.
Izstrādāts kursa darbs tiek vērtēts ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba nepieciešamības pamatojums, saistība ar studiju kursu.(Lekcijas - 1h)
2 Kursa darba tēmas izvēle, tās pamatojums, kursa darba struktūras izstrādāšana.(Prakt.darbi- 1h)
3 Automobiļa defektēšana un tāme smaga CSN vai avārijas gadījumā.(Prakt.darbi- 1h)
4 Defekta identificēšana un tāmes sastādīšanas algoritms.(Prakt.darbi- 1h)
5 Nepieciešamo fotomateriālu, aprēķinu u.c. būtiskas informācijas izvēle un pievienošana lietai.(Prakt.darbi- 1h)
6 Defektēšana un tāme traktortehnikas avārijas gadījumā.(Prakt.darbi- 1h)
7 Defekta identificēšana un tāmes sastādīšanas algoritms.(Prakt.darbi- 1h)
8 Nepieciešamo fotomateriālu, aprēķinu u.c. būtiskas informācijas izvēle un pievienošana lietai.(Prakt.darbi- 1h)
9 Defektēšana un tāme lauksaimniecības tehnikas avārijas gadījumā.(Prakt.darbi- 1h)
10 Defekta identificēšana un tāmes sastādīšanas algoritms.(Prakt.darbi- 1h)
11 Nepieciešamo fotomateriālu, aprēķinu u.c. būtiskas informācijas izvēle un pievienošana lietai.(Prakt.darbi- 1h)
12 Defektēšana un tāmes izstrāde nelielu defektu gadījumā pēc fotogrāfijām.(Prakt.darbi- 1h)
13 Defekta identificēšana, tāmes sastādīšanas algoritms, aprēķinu u.c. būtiskas informācijas pievienošana.(Prakt.darbi- 1h)
14 Defektēšana un tāmes sastādīšana pēc videomateriāliem.(Prakt.darbi- 1h)
15 Defekta identificēšana, tāmes sastādīšanas algoritms, aprēķinu u.c. būtiskas informācijas pievienošana.(Prakt.darbi- 1h)
16 Kursa darba aizstāvēšana.(Prakt.darbi- 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzrakstīts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darbs izstrādāts un noformēts atbilstoši metodiskajiem noteikumiem un aizstāvēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēta aprēķinu precizitāte, attēlu kvalitāte, noformējums.
Students saņem ieskaiti ar sekmīgu atzīmi, ja precīzi identificēti vismaz 70% no norādītās tehnikas vienības defektiem un aprēķināta atjaunošanas tāme trīs tehnikas vienībām.

Obligātā literatūra

1. Rokjānis A. Vieglo automobiļu virsbūvju bojājumu novēršanas kalkulācija. Jelgava: LLU, 2007 46 lpp. 2. Тарасик В. П. Теория движения автомобиля. Санкт-Петербург: БХВ- Петербург. 2006. 3. Gerigk P. and others. Kraftfahrzeugtehnik. Berlin: Westermann, 2006. 4. Renner. G., Wimmer A. Kalkulation fur Kraftfahrzeugmeister. Deutchland: Europa- Lehrmittel, 2005.

Papildliteratūra

1. Харазов А.М, Гернер В.С., Зарецкий З.А. Современные средства диагностирования тягово – экономичесских показателей автомобилей. Москва: Высшая школа, 1990. 61 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Auto Moto Žurnāls. Nr.1(1995)-Nr. 4 (2003) Rīga : Dadzis, Moto Magazyn (Polija), 1995-2003. ISSN 1407-0952. 2. Autotuning: Leben fũr Leistung. Mũnchen: Delius Klasing Verlag GmbH. sēj. 3. За рулем. Москва: За рулем., 1928-. ISSN 0321-4249.

Piezīmes

Obligāts mācību kurss TF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai “Tehniskais eksperts”.