Kurs-Code PolZ5011

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)22.01.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dina Bite

author

Jānis Ķusis

author

Voldemārs Bariss

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Anheier H.K., List R.A. A dictionary of civil society, philanthropy and the non-profit sector. - London: Routledge, 2005, 306 p.
2. Bariss V. Publiskā administrācija. Jelgava: LLU, 2009,111 lpp.
3. Berkley G, Rouse J. The Craft of Public Administration. New York: McGraw-Hill, 2009, 359 pp.
4. Bhagat R.S., Steers R.M. (eds.) Cambridge handbook of culture, organizations, and work. - New York: Cambridge University Press, 2009, 537 p.
5. Lewis D. Management of non-governmental development organizations: an introduction.- London: Routledge, 2001, 242 p.
6. Laba pārvaldība. (red. Ozoliņa Ž., Reinholde I.) Rīga: Zinātne, 2009, 288 lpp.
7. Powell W.W., Steinberg R. (eds.) The non-profit sector : a research handbook. 2nd ed. - London: Yale University Press, 2006, 659 p.
8. Pūķis M. Pašu valdība, Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga LU, 512 lpp.
9. The Handbook of Public Administration. (Ed. By B. Guy Peters, J.Pierre). SAGE publications Ltd, 2009, 394 p.
10. Vaidere I u.c. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 296 lpp.
11. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. - LU Akadēmiskais apgāds. 2008., 384 lpp.
12. Vanags E. , Vilka I. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija..- LU Akadēmiskais apgāds.,2009. 225 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Dexia Sub. National goverments in the Europen Union. Responsobilities and finance. Dexia Edition, 2008. 655 p. 2. Kolb B.M. Marketing research for non-profit, community and creative organizations: how to improve your product, find customers and effectively promote your message. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 276 p. 3. McNabb D.E. Research methods in public administration and nonprofit management: quantitative and qualitative approaches. 2nd ed. New York: M.E.Sharpe, 2008. 458 p. 4. Šūpule I. (u.c.) Pētnieku un sabiedrisko organizāciju sadarbība: iespējas un vajadzības. Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2007. 67 lpp. 5. Ukolovs V., Mass A. u.c. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 248 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Administration and Society. ISSN: 0095 - 3997 [Tiešsaiste]. Pieejams: http://aas.sagepub.com/ 2. International Review of Administrative Sciences ISSN: 0033 - 3352 [Tiešsaiste]. Pieejams: http://ras.sagepub.com/ 3. Latvijas Pilsoniskās alianses iknedēļas elektroniskais ziņu izdevums "Nesēdi tumsā". [Tiešsaiste] (Pieejams: www.nvo.lv, eLPA). 4. Logs.Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar izdevējfirmu "ASTRA PRINT". 5. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly [Tiešsaiste]. Pieejams: http://nvs.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London. 6. Voluntas: Official Journal of International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.springerlink.com/content/0957-8765/, SpringerLink.