Kursa kods PolZ5011

Kredītpunkti 3

Publiskā pārvalde

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozarePārvalde un administrācija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

author

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author vad.pētn.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par publiskās pārvaldes organizāciju Latvijā, padziļina maģistrantu izpratni par publisko un nevalstisko sektoru, to funkcionēšanas mehānismu, uzmanību pievēršot šo sektoru izpētes aktualitātēm un attīstības ilgtspējai. Kursa programma sastāv no 3 blokiem: publiskās pārvaldes vispārējs raksturojums, pašvaldību vieta publiskās pārvaldes sistēmā un nevalstisko organizāciju darbība un attīstības tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par Latvijas sabiedrības pārvaldes struktūru, funkcionēšanas mehānismu un pārvaldes inovācijām Latvijā un ārzemēs; zināšanas par pašvaldību attīstību, organizāciju un darbību; zināšanas par NVO veidošanas nosacījumiem, to vietu un lomu valsts un sabiedrības attīstībā – 3 kontroldarbi.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par valsts un sabiedrības attīstības tendencēm un rast risinājumus sociālo pārmaiņu vadīšanā ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā; spēj kritiski izvērtēt dažādus valsts un pašvaldību institūciju un NVO darbības aspektus – patstāvīgais darbs, semināri.
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas un dinamiskas problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā savas profesionālās darbības kontekstā – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Publiskais un privātais kā cilvēka dzīves jomas.
2. Sabiedrības pārvaldes vispārējs raksturojums.
3. Publisko organizāciju specifika.
4. Latvijas Republikas publiskās pārvaldes institucionālā struktūra.
5. Rīcībpolitika.
6. Latvijas sabiedrības pārvaldes aktuāli jautājumi.
7. Pašvaldības jēdziens un būtība.
8. Pašvaldību kompetence. Funkciju sadale starp valsti un pašvaldībām. Pašvaldību funkcijas: autonomās funkcijas, deleģētās funkcijas, brīvprātīgās iniciatīvas. Pašvaldību tiesības un pienākumi.
9. Pašvaldību organizatoriskās struktūras analīze.
10. Pašvaldības ekonomika un budžets.
11. Nevalstiskā sektora būtība un raksturojums.
12. Publiskā un nevalstiskā sektora ilgtspēja.

Semināru tēmas:
1. Publiskās pārvaldes definīcijas, to analīze (1 stunda).
2. E. Levits. „Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni”: teksta analīze, grupu diskusija (1 stunda).
3. Nozares rīcībpolitikas dokumentu hierarhijas shēmas izveide (prezentācija) (1 stunda).
4. Kontroldarbs: Publiskās pārvaldes teorijas, Latvijas sabiedrības pārvaldes struktūra un funkcionēšanas mehānisms (1 stunda).
5. Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā (1 stunda).
6. Vienas pieturas aģentūras – labās prakses piemēri: prezentācijas (2stundas).
7. Kontroldarbs: Pašvaldību attīstība, organizācija un darbība (1 stunda).
8. Pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskā sektora izvērtējums Latvijā (2 stundas).
9. Jaunu pārvaldes formu ieviešanas potenciāla novērtējums (1stunda).
10. Kontroldarbs: NVO veidošanas nosacījumi, to vieta un loma valsts un sabiedrības attīstībā (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
To veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto:
- trīs kontroldarbi tiem paredzētajā laikā;
- semestra laikā veikts patstāvīgais darbs par pašvaldību un NVO darbību un attīstības tendencēm, iesniegts un prezentēts norādītajā laikā.
Visiem kontroldarbiem un patstāvīgajam grupas darbam jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

- Patstāvīgas literatūras studijas par semināros apskatāmajām tēmām;
- patstāvīgo darbu izpilde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi 10 ballu skalā veido akumulējošs vērtējums par semestra laikā paveikto (100% sistēma):
- 3 kontroldarbi tiem paredzētajā laikā – 60%;
- patstāvīgais darbs tam paredzētajā laikā – 40%.
Kontroldarbi tiek vērtēti ar pozitīvu vērtējumu, ja vismaz 50% atbilžu ir pareizas.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, ko nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Bariss V. Publiskā administrācija. Jelgava: LLU, 2009,111 lpp.
2. Denhardt B.R. Theories of Public Organization. 6th ed. Boston: Wadsworth, 2011, 240 p.
3. FredericksonH. G. , SmithK. B., Larimer C. W., Licari M. J. The Public Administration Theory Primer.Boulder : Westview Press, 2018, 310 p.
4. Holzer M., Schwester R. Public administration: an introduction. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2019, 438 p.
5. Lewis D. Management of non-governmental development organizations: an introduction.- London: Routledge, 2001, 242 p.
6. Powell W.W., Steinberg R. (eds.) The nonprofit sector : a research handbook. 2nd ed. - London: Yale University Press, 2006, 659 p.
7. Pūķis M. Pašu valdība, Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums. Rīga LU, 512 lpp.
8. Shafritz J. M., Russell E.W., Borick C. Introducing Public Administration. 8th ed. London and NewYork: Routledge, 2015, 592 p.

Papildliteratūra

1. Berkley G, Rouse J. The Craft of Public Administration. New York: McGraw-Hill, 2009, 359 pp.
2. Cropf R.A. The public administration casebook. Boston: Longman, 2012, 108 p.
3. Dexia, Sub. National goverments in the Europen Union. Responsobilities and finance .Dexia Edition, 2008, 655 p.
4. Kolb B.M. Marketing research for non-profit, community and creative organizations: how to improve your product, find customers and effectively promote your message. - Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008, 276 p.
5. McNabb D.E. Research methods in public administration and nonprofit management : quantitative and qualitative approaches. 2nd ed. - New York: M.E.Sharpe, 2008, 458 p.
6. Ozoliņa Ž., Reinholde I. (red.) Laba pārvaldība. Rīga: Zinātne, 2009.
7. Public administration in Central Europe: ideas as causes of reforms. London, New York: Routledge, 2020, 292 p.
8. Šūpule I. (u.c.) Pētnieku un sabiedrisko organizāciju sadarbība: iespējas un vajadzības. - Rīga: Baltic Institute of Social Sciences, 2007, 67 lpp.
9. The Handbook of Public Administration. (Ed. By B. Guy Peters, J.Pierre). SAGE publications Ltd, 2009, 394 p.
10. Vanags E, Vilka I. Pašvaldību darbība un attīstība. - LU Akadēmiskais apgāds. 2008., 384 lpp.
11. Vanags E., Vilka I. Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācija..- LU Akadēmiskais apgāds.,2009. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Administration and Society. ISSN: 0095 - 3997 [Tiešsaiste]. Pieejams: http://aas.sagepub.com/ 2. International Review of Administrative Sciences ISSN: 0033 - 3352 [Tiešsaiste]. Pieejams: http://ras.sagepub.com/ 3. Latvijas Pilsoniskās alianses iknedēļas elektroniskais ziņu izdevums "Nesēdi tumsā". [Tiešsaiste] (Pieejams: www.nvo.lv, eLPA). 4. Logs.Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar izdevējfirmu "ASTRA PRINT". 5. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly [Tiešsaiste]. Pieejams: http://nvs.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London. 6. Voluntas: Official Journal of International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.springerlink.com/content/0957-8765/, SpringerLink.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmai “Ekonomika” specializācijas virzienam “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings” un profesionālā maģistra studiju programmai „Projektu vadība”.