Kursa kods PārZ6017

Kredītpunkti 4.50

Kosmētika

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums11.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi5006, Dabas vielu ķīmija

Aizstātais kurss

PārZM006 [GPARM006] Kosmētika

Kursa anotācija

Studiju kursa “Kosmētika” ietvaros iegūst zināšanas par kosmētikas ražošanu ādas kopšanai un barošanai. Kursā apgūst ādas un kosmētisko preparātu ķīmisko sastāvu. Studiju kursā iepazīstina ar kosmētisko preparātu klasifikāciju un lietošanas veidiem, apgūst ādas uzbūvi un pamatfunkcijas, kā arī raksturo pamat izejvielas kosmētisko līdzekļu iegūšanai. Kursa ietvaros apskata kosmētisko līdzekļu ražošanas tehnoloģijas un jaunākās to attīstības tendences. Studiju kursā pievērš uzmanību kosmētikas izstrādājumu iepakošanas materiālu un tehnoloģiju piemērotai izvēlei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
•specializētas zināšanas par kosmētikas ražošanu un to iedarbību uz ādas, atseviško komponentu nozīmi kosmētikas ražošanā, kā arī par ādas un kosmētikas preparātu ķīmisko sastāvu – 1., 2., 3., 4. laboratorijas darbs, patstāvīga darba izstrāde un aizstāvēšana, 1.kontroldarbs, 1.seminārs
•prasmes izstrādāt receptūru un veidot tehnoloģisko shēmu kosmētisko līdzekļu (krēms, lūpu balzāms, šampūns u.c.) gatavošanai – 5., 6. laboratorijas darbs, 2. 3. kontroldarbs, patstāvīga darba izstrāde un aizstāvēšana, 2.seminārs.

•kompetences: analizēt ādas kosmētisko līdzekļu komponentu sastāvu un nozīmi – 7., 8., laboratorijas darbs, 3.seminārs patstāvīga darba izstrāde un aizstāvēšana, 3.seminārs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads kosmētisko līdzekļu ražošanā. Kosmētikas vēsture. (1.Lekcija – 1h)
2. Likumdošana. Kosmētisko un farmaceitisko preparātu atšķirības. Bioloģiski aktīvi komponenti kosmētikas ražošanā. (2.Lekcija – 1h)
3. Kosmētisko līdzekļu klasifikācija. (3.Lekcija – 1h)
4. Kosmētisko līdzekļu pamatveidi. Kosmētisko līdzekļu veidi: mitrinošie kosmētiskie krēmi un geli: ražošanas tehnoloģiskas īpatnības un kompozīciju sastādīšanas pamatprincipi; kosmētiskie līdzekļi ādas balināšanai: placentas ekstrakts, hidrohinons, arbutīns, C vitamīns un to atvasinājumi. Kosmētiskie līdzekļi ādas pīlingām: galvenie komponenti, pīlinga maskas, ķīmiskais pīlings; kosmētiskas maskas; nanokosmētika. (4.Lekcija – 1h, 1.Laboratorijas darbs – 4h)
5. Ādas uzbūve: epiderma, derma un hipoderma. (5.Lekcija – 1h)
6. Ādas pamatfunkcijas. (6.Lekcija – 1h)
7. Ādas tipu (normālā, sausā, taukaina, jūtīga, jaukta tipa) raksturojums, ādas kopšana. (7.Lekcija – 1h)
8. Raga slāņa un dermas ķīmiskais sastāvs. Kosmētikas iedarbība uz ādu. Raga slānis un kosmētiskie līdzekļi. Ādas novecošanas teorijas. (8.Lekcija – 1h)
9. Matu uzbūve. Līdzekļi matu kopšanai, raksturojums, receptūras un tehnoloģijas. (9.Lekcija – 1h, 2.Laboratorijas darbs – 4h)
10. 1.kontroldarbs. Kosmētisko līdzekļu izejvielu klasifikācija. Hidrofīlie savienojumi – ūdens, spirti, polietilēnglikoli, karbonskābes, hidriksiskābes. Gēlus veidojošie savienojumi – neorganiskie un organiskie, dabīgie un sintētiskie. Savienojumi ar mitrinošām īpašībām – olbaltumvielu hidrolizāti, hitīns, hialuronskābe, augu valsts ekstrakti. Emolenti (liofīlie palīgmateriāli). Nehidrolizējamie lipīdi – ogļūdeņraži, taukskābes, augstākie spirti. (10.Lekcija – 1h, 3.Laboratorijas darbs – 4h, 1.Seminārs – 3h)
11. Hidrolizējamie lipīdi – dabīgie vaski (vasku esteri), triacilglicerīdi, mono- un diglicerīdi. Silicijorganiskie savienojumi. Emulgatori – nejonogēnie emulgatori, katjonie, anjonie un amfotērie emulgatori. Emulgatoru tehnoloģiskās īpašības. Bioloģiski aktīvo savienojumu piedevas – vitamīni, enzīmi, augu ekstrakti un ēteriskās eļļas. Konservanti – iedalījums un lietošanas nepieciešamība. (11.Lekcija – 1h, 4.Laboratorijas darbs – 4h)
12. 2.kontroldarbs. Kosmētisko līdzekļu receptūras. Dispersijas sistēmas kosmētikā (klasifikācija, suspensijas un emulsijas). Krēmi, kuru pamatā ir emulsijas: „eļļa – ūdenī” (gatavošanas receptūras); „ūdens-eļļā” (komponentu apraksts, receptūras sastādīšanas pamatprincipi); difiļsistēmas krēmos. (12.Lekcija – 1h, 5.Laboratorijas darbs – 4 h, 2.Seminārs – 3h)
13. Krēmu ražošanas tehnoloģija. Krēmu masas iegūšanas tehnoloģisko operāciju pamatojums (krēmu iegūšanas tehnoloģijas: standarta metodes, krēmu ražošana izmantojot pazeminātās temperatūras). (13.Lekcija – 1h, 6. Laboratorijas darbs – 4 h)
14. Krēmu iegūšanas tehnoloģiskās līnijas: ūdens šķīdumu gatavošanas paņēmieni, pamata taukvielu sagatavošanas paņēmieni; emulsijas krēmu gatavošana izmantojot periodiskās un nepārtrauktas darbības iekārtas. Iekārtas kosmētisko preparātu ražošanai: kausēšanas, vārīšanas un dzesēšanas katli; emulsiju gatavošanas iekārtas; homogenizātori; maisīšanas ierīces; reaktori. (14.Lekcija – 1h)
15. Kosmētikas izstrādājumu iepakošanas materiāli un tehnoloģijas. Metāliska tara; plastikāta un laminētas tūbiņas; stikla, plastmasas, papīra un kartona tara. Kosmētisko preparātu fasēšana. (15. un 16.Lekcija – 2h)

16. Patstavīga darba prezentācija un aizstāvēšana. 3. Kontroldarbs. (3.Seminārs – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Lai varētu kārtot akumulējošo eksāmenu, studentam:
• jāpiedalās laboratorijas darbos (100%), semināros (100%) un lekcijās (70%);
• sekmīgi jāuzraksta trīs kontroldarbi (kontroldarbi ietver sevī gan testa jautājumus, gan aprakstošos jautājumus);

• jāizstrādā un jāaizstāv patstāvīgais darbs par izvēlēto tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam ir jāsagatavo un jāaizstāv (sagatavojot prezentāciju) patstāvīgais darbs. Patstāvīgais darbs ietver sevī aprakstu par izvēlētā kosmētikas līdzekļa:
1) mērķauditorijas raksturojumu;
2) sastāva teorētisko izvērtējumu;
3) gatavošanas tehnoloģiju;
4) iepakojuma materiāla un veida raksturojumu;

5) kvalitāti kontrolējamos parametrus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums veidojas no kontroldarbu un patstāvīga darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% jautājumu atbildēti pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu rezultātiem un atzīmes par patstāvīgo darbu.

Obligātā literatūra

1. Histoloģija (2010) A.Dālmane, Latvijas Universitāte
2. Кривова А.Ю., Паронян В.Х. (2009) Технология производства парфюмерно-косметических продуктов. ДеЛи принт, 668 стр.
3. Kreicbergs V. (2008) Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. LLU, Jelgava. lpp. 228.
4. Hanbook of cosmetic skin care (2010) ed. A.Shai, H.I. Maibach, R.Baran, CRC Press, Taylor & Frances Group, e-book, p. 307
5. Poucher’s Parfumes, Cosmetics and Soap (2000) ed. H.Butler, Kulver Academic Publishers, Netherlands, p. 769.

6. Skin aging handbook (2008) ed. N. Dayan, William Andrew,Norwich, NY, USA, p.483.

Papildliteratūra

1. Коспаров Г. Н. (1998) Основы производства парфюмерии и косметики. Москва, Агропромиздат, 287 стр.

2. Handbook of Cosmetic Science and Technology (2009) ed. A. O. Barel, M. Paye, H. J. Maibach. Informa healthcare, USA. p. 845.

Periodika un citi informācijas avoti

www.likumi.lv
https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_en www.dzintars.lv
bbfactory@bbfactory.lv
http://www.dissercat.com/content/otsenka-kachestva-i-ekspertiza-kosmeticheskikh-tovarov

http://pandia.org/text/78/444/43229.php

Piezīmes

Izvēles kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas “Pārtikas zinātne” studentiem