Kursa kods PārZ3002

Kredītpunkti 4.50

Piens, tā pārstrāde I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Inga Ciproviča

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

PārZB008 [GPARB008] Piens, tā pārstrāde I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par piena ķīmisko sastāvu, tā īpašībām un novērtēšanas kritērijiem. Apgūst piena produktu (termiski apstrādāti piena produkti, skābpiena dzērieni un produkti, saldējums) ražošanas pamatus, to laikā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus. Iegūst zināšanas par dažādu piena produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar piena produktu ražošanā izmantojamām speciālām iekārtām, to darbības principiem. Laboratorijas darbos studenti iegūst praktiskas iemaņas piena produktu ražošanā un to kvalitātes kontrolē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskās zināšanas par piena sastāva un kvalitāti ietekmējošajiem faktoriem, atsevišķu produktu ražošanas tehnoloģijām un izpratne par to gatavošanas laikā noritošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem – lekcijas, 1., 2., 3. kontroldarbs, laboratorijas darbi.
Praktiskas zināšanas un prasmes izskaidrot produktu defektu rašanās cēloņus un to novēršanas iespējas, saistot ar piena sastāvu un kvalitāti, tehnoloģisko procesu, to režīmu un ražošanas palīglīdzekļu, arī citu piedevu izmantošanu, iemaņas piena produktu laboratorisko analīžu veikšanā – 4. un 5. kontroldarbs, laboratorijas darbi.

Kompetences organizēt piena produktu ražošanu, izejvielu uzglabāšanu un kvalitātes kontroli atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, novērtēt un analizēt riska faktorus piena produktu ražošanā – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kursa struktūra, kursa apguvē iegūstamās kompetences. Piena sekrēcija (Lekcija – 1h).
2. Ūdens pienā. Piena olbaltumvielas, kazeīna raksturojums (Lekcija – 1h). Piena sastāva analīze (Laboratorijas darbi – 3h).
3. Sūkalu olbaltumvielas. Piena pārstrādē izmantotie olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni (Lekcija – 2h). Piena olbaltumvielu izdalīšanas paņēmieni (Laboratorijas darbi – 3h). 1. kontroldarbs - Piena sastāvs un olbaltumvielu izdalīšanas tehnika.
4. Piena lipīdi (Lekcija – 1h).
5. Piena cukurs, minerālvielas, vitamīni, baktericīdās vielas, gāzes un somatiskās šūnas. Piena sensorās un fizikāli-ķīmiskās īpašības. Nevēlamas vielas pienā (Lekcija – 3h). Piena kvalitātes analīze (Laboratorijas darbi – 3h).
6. Piena sastāva un īpašību izmaiņas dažādu faktoru ietekmē. Obligātās nekaitīguma prasības, likumdošanas nostādnes. Piena izraisītās veselības problēmas (Lekcija – 2h). 2. kontroldarbs – Piena sastāvs un kvalitāte, to mainība, likumdošanas aktu prasības.
7. Piena mehāniskā un termiskā apstrāde (Lekcija – 2h). Piena separēšana un normalizācija (Laboratorijas darbi – 3h, grupas darbs).
8. Termiskās apstrādes režīmu kalkulācija, efektivitātes pārbaude (Lekcija – 1h). Piena homogenizācijas un termiskās apstrādes efektivitātes pārbaude (Laboratorijas darbi – 3h).
9. Iekārtu sanitārās apstrādes procesu raksturojums piena rūpniecībā (Lekcija – 1h). 3.kontroldarbs – Piena mehāniskā un termiskā apstrāde.
10. Termiski apstrādāta piena un krējuma tehnoloģija, to kvalitātes rādītāji. Laktozes satura samazināšanas iespējas pienā, klasika un jaunākie risinājumi (Lekcija – 2h).
11. Ieraugi, ieraugu gatavošanas tehnoloģija (Lekcija – 1h).
12. Skābpiena dzērienu ražošanas tehnoloģija (Lekcija – 2h). Ieraugu kvalitātes kontrole, skābpiena dzērienu sensorā novērtēšana un kvalitātes analīzes (Laboratorijas darbi – 3h). 4. kontroldarbs – Pilnpiena un skābpiena dzērienu tehnoloģija.
13. Skābpiena produktu ražošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas (Lekcija – 2h). Sinerētisko īpašību izpēte biezpiena ražošanā (Laboratorijas darbi – 3h).
14. Saldējuma gatavošanas tehnoloģija, to defekti, novēršanas iespējas (Lekcija – 2h).
15. Mācību ekskursija uz piena pārstrādes uzņēmumu, kas specializējas pilnpiena produkcijas, tostarp saldējuma ražošanā (Laboratorijas darbi – 3h).

16. 5. kontroldarbs - Skābpiena produktu un saldējuma ražošanas tehnoloģija. Ievads studiju kursā Piens, tā pārstrāde II (Lekcija – 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas šādi:
• nostrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi (50%);

• sekmīgi uzrakstīti (vismaz 4 balles) pieci kontroldarbi par studiju kursa tematiku (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – patstāvīgi iepazīties ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulām, kas reglamentē dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, nekaitīgumu, kvalitātes kritērijus; apgūt piena produktu defektu rašanos; iepazīties ar piena produktu ražošanas specifiku (ieteiktie videomateriāli (e-studijās vai lekcijās rekomendētie)); analizēt izstrādāto laboratorijas darbu rezultātus, veikt rezultātu interpretāciju un secinājumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ietver testa un apraksta jautājumus, to vērtē skalā no 0-10 ballēm. Katram jautājumam ir norādīts iegūstamo punktu skaits. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja studējošais ieguvis 4 balles. Iegūtais nesekmīgais vērtējums ir jāpārraksta, tas summējas, aprēķinot vidējo aritmētisko par kontroldarbu. Laboratorijas darbu vērtējums ir ieskatīts/neieskaitīts. Ieskaite ar atzīmi veidojas kā vidējā aritmētiskā atzīme no 5 kontroldarbiem un ieskaite no sekmīgi izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem.

Obligātā literatūra

Ozola L., Ciproviča I. Piena pārstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, 2002., 248 lpp.
Dairy science and technology/ P.Walstra, J.T.M. Wouters, T.J.Geurts. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006., 782 p.
Dairy microbiology handbook/ edited by R. K. Robinson. New York: Wiley Interscience, 2002., 765 p.

Papildliteratūra

Milk proteins: from expression to food/edited by M.Boland, H.Singh. 3rd edit. London: Academic Press, 2020., 748 p.
Microbiology handbook. Dairy products/ edited by R.Fernandes. Leatherhead: Leatherhead Food International; Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009., 173 p.

Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija/Starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.-65 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Quality Management in Food Chains/ edited by L.Theuvsen. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007., 509 p.
Journal of Dairy Science
International Dairy Journal

Piezīmes

Obligātais studiju kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem.