Kursa kods MatZ3059

Kredītpunkti 6

Koka izstrādājumu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

LauZ2023, Konstrukciju materiāli

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Aizstātais kurss

MatZ3044 [GMTR3044] Koka izstrādājumu ražošana

Kursa anotācija

Koka izstrādājumu iedalījums, konstrukciju veidi un to veidošanas principi. Materiālu izvēles kritēriji. Koka izstrādājumu kvalitātes nodrošināšana. Kvalitātes standarti un vadlīnijas. Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana un tehnoloģiskais process. Koka izstrādājumu ražošanas loģistika. Koksnes izmantošanas paaugstināšanas iespējas

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs zināšanas: kā novērtēt jaunāko tehnoloģiju ražotnes uzlabojumus vietējā ražošanā, kontekstā ar brīvas uzņēmējdarbības sistēmu globālā koksnes produktu ražošanas nozarē, izvēlēties dažādus materiālus dažādu koka izstrādājumu izgatavošanai, veikt destruktīvas un nesagraujošās materiālu pārbaudes.

Prasmes: izvēlēties koka savienojumus, sastāvdaļas, līmes un montāžas metodes, izmantot piemērotus mēbeļu stiprinājumus un gatavās sastāvdaļas dažādiem mēbeļu izstrādājumiem, aprakstīt galvenos produktu izgatavošanas tehnoloģiskos procesus.

Kompetence: izvēlieties ražošanas iekārtas dažādiem koksnes produktiem, izvēlieties iepakojumu, plānot nepieciešamās piegādes un sastādīt izejvielu pieprasījumu koksnes izstrādājumu ražošanai.

(Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas katram studentam izstrādājot patstāvīgo darbu, sekmīgi uzrakstot kontroldarbu un nokārtojot eksāmenu)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pārskats par koka izstrādājumu ražošanu un attīstības prognozes. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
2. Koka izstrādājumu ražošanā lietojamie materiāli. Koksnes izmantošanas paaugstināšana. (3h -lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
3. Koka izstrādājumu konstruēšana. Konstruktīvā risinājuma izvēles kritēriji. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
4. Rasējuma un darba zīmējumu izgatavošana. Konstrukciju analīze. Detaļu un mezglu grupēšana. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
5. Pamatkonstrukcijas un to veidošanas principi. Materiālu plūsmas aprēķināšana. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
6. Pielaides un sēžas koka izstrādājumos. Koksnes un kokmateriālu savienojumi. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
7. Mezglu montāža. Tehnoloģisko karšu sastādīšana. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
8. Koka izstrādājumu kvalitātes kontrole un stiprības pārbaudes. Mēbeļu kvalitātes pārbaudes. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
9. Brusveida sagatavju apstrādes tehnoloģija. Kokmateriālu liekšana. (2h – lekcijas, 1 h – praktiskie darbi)
10. Savienojumu elementu iestrādāšana. Rāmju un korpusu salīmēšana. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
11. Vairogveida detaļu apstrādes tehnoloģija. Plakņu aplīmēšanas tehnoloģiskie varianti un iekārtas. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
12. Masīvas koksnes, plakņu un profilu slīpēšana. (3h – lekcija, 1h – praktiskie darbi)
13. Izejvielu un materiālu patēriņa noteikšanas metodika. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
14. Ražošanas tehnoloģisko plūsmu izveidošanas principi. Tehnoloģiskās iekārtas noslogojuma noteikšana. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)
15. Starpoperāciju transporta organizācija. Noliktavas un starpnoliktavas. (2h – lekcijas, 1h – praktiskie darbi)
16. Izstrādājumu montāža, iesaiņošana un sagatavošana transportēšanai. (3h – lekcijas, 2h – praktiskie darbi)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbā;
-jāizpilda praktiskā darba uzdevums;
-jānokārto rakstisks eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs jāveic regulāri padziļināti izzinot kontaktstundās (lekcijās) izskatītās tēmas, vadoties pēc konkrētajā lekcijā ieteiktiem informācijas avotiem. Pastāvīgo ieteicams darbu veikt bibliotēkā, jo tad ir daudz plašāka pieeja interneta resursiem. Drukātie informācijas avoti ir pieejami arī profilējošā katedrā. Praktiskais uzdevums: Brīvi izvēlēta koka izstrādājuma (produkta) attīstības scenārija izstrāde un prezentācija seminārā. (96h)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido: 1.Rakstisks eksāmens – 50%; 2.Kontroldarbs – 20%; 3.Pastāvīgais darbs – 30%

Obligātā literatūra

1. Postel J. Furniture Design. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, inc, 2013. 434 p.
2. Williston Ed.M. Value-added Wood Products. Manufacturing and Marketing Strategies. Miller Freeman Inc., 2011. 218 p.
3. Aghayere A., Vigil J. Structural Wood Design: A Practice-Oriented Approach. Hoboken, New Yersey: JohnWiley. 2007. 396 p. 4. Lohmann, Ulf (Bearbeiter). Holzlexikon A-K und L-Z. Leinfelden DRW-Weinbrenner, 2003. ISBN 387181 3559 2 Bände zus.

Papildliteratūra

1. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. Germany: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
2. Handbuchtechnishes Zeichnen und Entwerfen Möbel und Innenausbau. Germany: Deutsche Verlags Anstal, Germany, 2004. 280 S. 3. Lefteri C. Wood, Materials for Inspirational Design. Switzerland: RotoVision, 2003. 160 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Williamson T. APA Engineered Wood Handbook. New York, McGraw-Hill, 2002. 750 p. 3. www.latforin.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.