Kursa kods MākZP010

Kredītpunkti 7.50

Formas dizains

Zinātnes nozareMākslas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits25

Semināru un praktisko darbu stundu skaits55

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ivanda Spulle-Meiere

Mg. art.

Aizstātais kurss

MākZB001 [GMAKB001] Formas dizains

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar formas dizaina jēdzieniem, tā funkcionālajām, dekoratīvajām īpašībām, darbam nepieciešamajiem materiāliem un darbarīkiem, sniedz ieskatu par formu veidiem un elementiem. Praktiskajos darbos tiek attīstīta formas izjūta, pilnveidota izpratne par proporcijām, dažādām konstrukcijām; reljefu, tehniku un materiālu sintēzi; reciklēšanas variācijām, tiek attīstīta prasme pielietot dažādus materiālus un konstruēšanas iespējas telpā un vidē, apvienot daudzveidīgu materiālu, tehniku, formu, krāsu un dizaina elementus – funkcionālā un estētiskā kvalitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izprot formas dizaina jēdzienus, pārzina darbam nepieciešamos materiālus un darbarīkus, pārvalda formu veidus, plastikas elementus, proporcijas un to saskaņošanu, reciklēšanu. Izmanto zināšanas par formu izveidi plaknē un apjomā, daudzveidīgu materiālu, tehniku veidiem, dabas elementu pielietojumu formu izveidē, u.c. – teorijas kontroldarbs.
Prot izvēlēties un pielietot dažādus materiālus, darbarīkus, vizuālos, kompozicionālos, formas uzbūves, veidošanas elementus un konstruēšanas paņēmienus un iespējas formu veidošanā telpā un vidē, radoši pielietot zināšanas un iemaņas skicējot, konstruējot un veidojot formas - praktiskie darbi.
Spēj veidot telpiskus objektus, reciklēt lietas un priekšmetus, iekļaujot tos reālajā vidē un telpā. Spēj radoši izpausties, pielietojot daudzveidīgus materiālus, tehniku un formu sintēzi, priekšmetu apdares veidus un iespējas, dizaina funkcionālās un dekoratīvās īpašības - patstāvīgie mājasdarbi.     

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Formas dizaina jēdzieni. Dizaina elementi, to saskaņošana, pielietošanas varianti. 4h
2.Darbam nepieciešamo materiālu un darbarīku izvēle un pielietojums. 2h
3. Formu veidi un variācijas plaknē, apjomā. 4h
(materialitātes skices; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- grafisks/digitāls iesaiņojuma dizains konfektei)
4. Dizaina elementu un priekšmetu funkcionālās un dekoratīvās īpašības. Iepakojums. Iepakojuma izklājumi, ideju varianti, realizēšanas veidi un iespējas. 4h
(materialitātes skices; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi – produkta 3x3 apraksta „esence”, formas variācijas, grafiskais dizaina risinājums ar izgriezuma laukumu, iesaiņojuma uzbūve - auzu pārslu cepumam/ izvēlētam priekšmetam)
5. Priekšmetu/materiālu izvietojums laukumā. Daudzveidīgu materiālu salikumi. Kompozīcijas plaknē, apjomā. Korporatīvais stils. 4h
(materialitātes skices; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas plaknē ar sadzīves/dabas/tekstila/furnitūras u.c. materiāliem)
6. Kustības vizuāla uztvere un attēlojums. Formas atkārtojums, kustības ilūzija. 4h
(skices, darba lapas, rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-„formas atkārtojuma”/ moduļa principa kompozīcija/objekts)
7. Plastikas elementi, proporcijas to saskaņošana. 6h
(skices, darba lapas; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas uzbūve, telpisks objekts- funkcionāls trauks ar vāku Paper Mache tehnikā vai maska/parūka/apģērbs)
8. Formas atveidošana plaknē ar optiska apjoma ilūziju. 4h
(skices, darba lapas; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- formas kompozīcijas)
9. Formas izveide apjomā, trīisdimensionāli objekti. 10h
(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- darbs ar ģipsi/cementu u.c. plastiskiem materiāliem, telpiskas formas priekšmeti no plastiskām pašcietējošām masām)
10. Forma. Apjoms. Funkcija. Funkcionāli priekšmeti - gaismas objekti. 10h
(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-priekšmetisku formu konstrukcijas, gaismas objekta/ķermeņa izveide, darbs ar kartonu u.c. materiāliem)
11. Forma. Materiāls. Raksturs. Virsma un krāsa telpiskos objektos. Divu un vairāku materiālu salikumi. 10h
(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā- apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi- priekšmetisku formu konstrukcijas, telpiski objekti-divu dažādu vai vairāku materiālu/tehniku salikumi)
Teorijas kontroldarbs. 1h
12. Reciklēšana. Dabas elementu pielietojums priekšmetu formas izveidē. 6h
(materialitātes skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie darbi-telpiski objekti, papīra virsmas un priekšmetisku formu konstrukcijas)
13. Priekšmeta pamatformas pārveide un papildināšana ar pievienotām detaļām, formu, krāsu u.c. 8h
(skices, darba lapas; rezultātā-apgūta tēma, realizēti praktiskie un patstāvīgie mājas darbi- telpiskas formas kompozīcijas, priekšmeti)
14. Priekšmetu/lietu/objektu izvietojums laukumā, telpā, vidē, priekšmetiskā vidē, objektu/priekšmetu/praktisko un patstāvīgo mājas darbu izvietojums dažādās plaknēs. Praktisko darbu skate un darbu prezentācija. 3h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prasības eksāmena nokārtošanai:
1. Apmeklētas kontaktnodarbības.
2. Izstrādāti un radoši izpildīti praktiskie darbi atbilstoši tēmām un uzdevumiem-aizstāvēti nodarbību laikā ( skices, darba lapas, planšetes, radošie darbi, telpiski objekti, elementi u.c.), kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
3. Iesniegta, aizstāvēta darbu prezentācija un patstāvīgie mājas darbi, kas tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
4. Nokārtots teorijas kontroldarbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

5. Dalība darbu skatē un darbu ekspozīcijas izveidē semestra beigās

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi un radoši izstrādātas skices, darba lapas, dizaina domāšanas prototipi, gaismas objekti un radošie uzdevumi, telpiski objekti, dizaina elementi u.c - apkopoti informatīvi resursi, laikmetīga dizaina un mākslas materiāli, pielietota mākslinieciska jaunrade, radošums- atbilstoši tēmām un uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēts eksāmens ar atzīmi 10 ballu skalā.
Vērtēšanas kritēriji praktiskiem darbiem, kontroldarbam un patstāvīgiem mājas darbiem:
1. Atbilstība darba uzdevumam, formātam un izvirzītajām prasībām.
2. Pielietotie materiāli, tehnikas un kompozicionālie pamatprincipi.
3. Jaunrade, radošums.
4. Darba tehniskā un estētiskā kvalitāte.
5. Prezentācijas prasmes.
6. Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2006.
2. Strupulis J., Burāne I., Šmite E. Jānis Strupulis. Atskats. Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība; 2019. ISBN 978-9934-19-746-8
3. Brants I. Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns. Rīga: Green Print. Rīgas Porcelāna muzejs. 2015. ISBN 978-9934-8493-8-1
4. Jūgendstils. Pirssākumi. Ietekmes. Savdabība. Rīga: LNMM, Jelgavas tipogrāfija. 2018. ISBN 978-9934-538-18-6
6. Иттен И. Искусство формы. Москва: издатель Д.Аронов, 2004.
7. Fiell C. P. Scandinavian design. Tashen: 2017. ISBN 978-3-8365-4452-8
8. Hudson J. The Design Book. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013. ISBN: 978-1-78067-099-7
9. Lorenc J. Commercial Guide. Design Media Publishing limited 20/F Manulife Tower. Hong Kong, 2015. ISBN: 978-988-14124-1-6
10. Fiell C. P. Design Now! Eco-design to Design-Art 90 Designers from liro Ahokas to Michael Young. Tashen: 2007. ISBN 978-3-8228-5267-5
11. Martins A., Jehl E. Grand Stand. Designing Stands for trade Fairs and Events. Frame: thames and Hudson Ltd 2018. ISBN: 978-94-92311-19-1
12. Hellers S., Andersone G. Grafiska dizaina rokasgramata. Riga: J. Rozes apgads, 2016.
13. Commentz S., Ehman S., Klanten R. Papercraft. Design and Art with Paper. KG, Berlin: Gestalten Verlag HmbH@co, 2010.
14. Jozus A. Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē. Rīga: Eko Media, 2017. ISBN 978-0034-8730-0-1
15. Guan A., Wang A. Brand Image Design for Catering Services. Design Media Published Ltd 20/F Manulife Tower; 2010. ISBN 978-988-15660-1-0

Papildliteratūra

1. Brenegena A. Uzņēmējdarbības rokasgrāmata māksliniekiem un uzņēmējiem. Rīga: Jumava, 2019.
2. Collin C., Borras M. Living With Patterns. Pageone; by Loft Publications, 2008. ISBN 978-981-245-706-6
3. Kagaine Z. Radošā domāšana vizuālajā mākslā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
4. Briška I., Kadiķe I., Kalēja-Gasparoviča D., Rudovska M. Vizuālā māksla vidusskolām. 2.daļa. Rīga: Raka, 2010.
5. Fiell C., P. 1000 Chairs. Tashen: 2005. ISBN 978-3-8228-4103-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Digitālais mācību līdzeklis, e-mācību kurss Spulle-Meiere I., Reimandova I. Kompozīcija un mākslas valoda. 2012.
2.Pastaiga. Mode Stils Kultūra Māksla. Rīgas Viļņi izdevniecība. Rīga, 2019-2020. III/IV, V/VI. ISSN 1407-3277
3.Deko. Izdevniecība žurnāls „Santa”. ISSN 1407-7027
4. Tidskriften RUM. The Swedish magazine about Scandinavian architecture & design. 3/2019. ISSN1650-1330
5.Lilit Look. Lilit STILS&MODE. www.lpia.lv. ISSN 1691-2012
6.L”OFFICIIEL. Poligrāfijas grupa Mūkusala. ISSN 1691-5135
7. RUM Design. Mode. Inredning. Konst. TIDSAM 4752-01, 08, 10, 11, 12, 13, 14
8.IN.Indhold.MODE/INTERVIEW/KULTUR/REJSER. 100 unikke julegaver. INudgives af Aller Media A/S. 2020. Mainlifestyle.dk UBD 5701837000151

9.HŪS OG HĪBYLI. ISSN 1021-8327

Piezīmes

Dizains un amatniecība