Kurs-Code LauZ2042

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)10.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aldis Kārkliņš

Vorkenntnisse

Fizi2036,

LauZ2046,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. (2008). Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
4. Blum W.E.H., Schad P., Nortcliff S. (2018). Essentials of Soil Science. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. – 171 p.
5. Augsnes diagnostika un apraksts (2008). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
6. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika (2007). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 120 lpp.
7. Switoniak M., Kabala C., Karklins A., Charzynski P. et. al. (2018). Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students’ Version. Polish Society of Soil Science, Torun. 286 p. http://www.academia.edu/36680011/Guidelines_for_Soil_Description_and_Classification_Central_and_Eastern_European_Students_Version
8. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
9. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei (2008). Prof.
A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.
10. Labrencis V. (1999). Zemes meliorācija: Mācību līdzeklis lauksaimniecības, ekonomikas un mežsaimniecības specialitātes studentiem. Jelgava: LLU. 76 lpp.
11. Līpenīte I., Kārkliņš A. (2021). Laboratorijas darbi augsnes zinātnē: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. 39 lpp. Elektroniskais izd., ISBN 978-9984-48-376-4.
12. Kārkliņš A. (2021). Praktiskie darbi augsnes zinātnē: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. 20 lpp. Elektroniskais izd., ISBN 978-9984-48-375-7.

13. Materiāli E-studiju vietnē.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. (2016). Meliorācija: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 240 lpp.
3. Mežals G. (1980). Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne. 174 lpp.
4. Buol S.W., Hole F.D., McCracken R.J., Southard R.J. (1997). Soil Genesis and Classification, 4th ed. Ames: Iowa State University Press. 527 p.
5. Harpstead M.I., Sauer T.J., Bennett W.F. (1997). Soil Science Simplified, 3rd ed. Ames: Iowa State University Press. 210 p.
6. Soil Atlas of Europe (2005). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p. INTERNET
7. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 144 p. INTERNET
8. European Atlas of Soil Biodiversity (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p. INTERNET
9. Encyclopaedia of Soils in the Environment (2005). Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press. Vol. I – 548 pp.; vol. II – 542 pp., vol. III – 570 pp., vol. IV – 459 p.
10. Soil Sequences Atlas II, Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 248 p. INTERNET.

11. Soil Sequences Atlas IV, Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 262 p. INTERNET

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Minerālu, iežu un augsnes objektu kolekcijas.
2. Augsnes profilu kolekcija.
3. Tematiskās planšetes.
4. Informācija katedras vitrīnās.
5. Materiāli E-studiju vietnē.

6. Zinātniskās publikācijas, periodika, INTERNET resursi.