Kursa kods LauZ2042

Kredītpunkti 6

Augsnes zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Priekšzināšanas

Fizi2036, Agrofizika

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Ģeoloģijas pamati. Zemes ģeofizikālais un ģeoķīmiskais raksturojums, Zemes garozas sastāvs. Ģeoloģiskie procesi. Ģeomorfoloģijas un hidroģeoloģijas pamati. Latvijas teritorijas ģeoloģiskā uzbūve. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloīdi. Augsnes vielu saistīšanas spēja, reakcija, buferspēja. Augsnes šķīdums. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikālimehāniskās, hidrofizikālās, aerofizikālās un termofizikālās īpašības. Augsnes ģenēze un klasifikācija. Automorfās, pushidromorfās un hidromorfās augsnes. Augsnes degradācija un rekultivācija. Augsnes kartēšana. Pasaules augsnes. Augsnes ūdens režīma regulēšana (nosusināšana, apūdeņošana). Kultūrtehniskie darbi un augšņu aizsardzība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas un izpratni par ģeoloģijas pamatjautājumiem, augsnes veidošanos un ģenēzi, svarīgākajām augsnes īpašībām, augšņu klasifikāciju, ģeogrāfiju, kartēšanu, spēj kritiski analizēt informāciju. Apgūst prasmes augšņu morfoloģiskā, fizikālā un ķīmiskā analīzē, informācijas interpretācijā, augšņu datu apstrādē. Izstrādā iemaņas patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītajos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Teorētiskā daļā, lekciju tematika
1. Ievads. Litosfēras sastāvs. 2 h
2. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi. Ledāji, to veidošanās, kustība un tipi. 1 h
3. Latvijas teritorijas ģeoloģiskā uzbūve. 1 h
4. Augsnes veidošanās vispārējā shēma. Augsnes veidošanās faktori. 1 h
5. Augsnes un cilmiežu mineraloģiskais un granulometriskais sastāvs. 1 h
6. Augsnes organiskā daļa. 1 h
7. Augsnes ķīmiskais sastāvs. Augsnes koloidālās īpašības. 2 h
8. Augsnes struktūra. Augsnes fizikālās īpašības. 2 h
9. Augsnes hidrofizikālās īpašības un ūdens režīms. Augsnes aerofizikālās īpašības un gaisa režīms. 2 h
10. Augsnes termofizikālās īpašības un siltuma režīms. Augsnes šķīdums un oksidēšanās–reducēšanās procesi augsnē. Augsnes auglība. 2 h
11. Augsnes ģenēze un evolūcija. Augsnes ekoloģija. 2 h
12. Augsnes klasifikācija. Augšņu ģeogrāfija. 1 h
13. Latvijas augsnes. 1 h
14. Augsnes degradācija. Augšņu kartēšana. 2 h
15. Augsnes ūdens režīma regulēšana. 2 h
16. Apūdeņošana. 1 h
Laboratorijas un praktisko darbu saraksts
1. Ģeoloģiskā profila sastādīšana izmantojot ģeoloģisko urbumu izpētes rezultātus un ģeoloģisko, hidroģeoloģisko apstākļu novērtējumu. 8 h
2. Darba drošība laboratorijā. Augšņu paraugu sagatavošana analīzēm un uzglabāšana. Augsnes skeleta noteikšana. 2 h
3. Higroskopiskā mitruma noteikšana. Augsnes cietās fāzes blīvuma noteikšana ar piknometru. 2 h
4. Granulometriskā sastāva noteikšana. 4 h
5. Augsnes reakcijas noteikšana. Aktīvā un apmaiņas skābuma noteikšana ar potenciometru. Hidrolītiskā skābuma noteikšana. 2 h
6. Karbonātu satura noteikšana ar lauka metodi un volumetriski ar kalcimetru. 2 h
7. Trūdvielu satura noteikšana pēc Tjurina metodes. Trūdvielu krājumu aprēķināšana. 4 h
8. Augšņu morfoloģiskās pazīmes. Augsnes krāsas noteikšana gaissausai un samitrinātai augsnei. Sakarības starp augsnes krāsu, trūdvielu saturu un granulometrisko sastāvu. 4 h
9. Augsnes struktūras noteikšana. Konsistences, lipīguma un plastiskuma, noteikšana un sakarības ar augsnes granulometrisko sastāvu. Jaunveidojumu un ieslēgumu noteikšana. 2 h
10. Kūdras analīzes. Kūdras krāsas un sadalīšanās pakāpes noteikšana. Organiskās vielas un pelnvielu satura noteikšana paraugu sadedzinot. 2 h
11. Augšņu diagnostika. Augsnes ģenētisko horizontu  pamathorizontu, pārejas horizontu noteikšana, apzīmējumi. Augsnes morfoloģiskais apraksts. 2 h
12. Augsnes profila apraksta sastādīšana. 6 h

Mājas darbu saraksts
1. Literatūras studijas programmas jautājumu apguvei.
2. Laboratorijas un praktisko darbu rezultātu apstrāde un pārskatu noformēšana.
3. Patstāvīgi apgūstamās tēmas (netiek skatītas lekcijās), vingrinājumi un iemaņas izmantojot studiju literatūru.

4. Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi apgūstamās tēmas un vingrinājumi
1. Apmaiņas bāzu summa un piesātinājuma pakāpe ar bāzēm. Šo rādītāju noteikšana, rezultātu izmantošana.
2. Augsnes diagnostikas pazīmes, to identifikācija un izmantošana augšņu klasifikācijā.
3. Automorfo augšņu izpēte un augšņu apraksta sastādīšana dotajiem augšņu monolītiem. Augsnes tipa un apakštipa noteikšana.
4. Pushidromorfo un hidromorfo augšņu izpēte un augšņu apraksta sastādīšana dotajiem augšņu monolītiem. Augsnes tipa un apakštipa noteikšana.
5. Augšņu ķīmiskais sastāvs atkarībā no augšņu tipa un granulometriskā sastāva.
6. Augšņu kartēšana, karšu sastādīšanas principi, kartēšanas materiālu izmantošana.

Semestra laikā – kontroldarbi par laboratorijas un praktisko darbu tematiku, kā arī teorētisko zināšanu vērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole. Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, laboratorijas un praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu, atbilstoši studiju priekšmeta programmas apjomam. Ja abi kontroldarbi ir uzrakstīti sekmīgi un ar šiem diviem kontroldarbiem savākto punktu summa ir 13 vai vairāk, tad gala eksāmens nav jākārto un iegūstamā atzīme ir atbilstoša kontroldarbu vidējam novērtējumam (papildus ievērtējot arī studenta darbu semestrī). Studiju kursa kopējo novērtējumu veido 2 kontroldarbu (pirmā rakstīšanas reize, ne labotā atzīme), darba semestrī vidējā atzīme, un noslēguma eksāmenā iegūtā sekmīgā atzīme attiecībā 1:1. Piemēram, ja kontroldarbos u.c. semestra aktivitātēs iegūtā vidējā atzīme ir 4, bet noslēguma eksāmenā – 6, tad zināšanu novērtējums studiju kursā būs 5. Lekciju apmeklējums obligāts.
Līdz eksāmenam (vai savākto punktu ieskaitīšanai) jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem un laboratorijas darbiem, sekmīgi uzrakstītiem kontroldarbiem. Gala eksāmens rakstisks, bez palīgmateriālu lietošanas. Ja eksāmena atzīme ir nesekmīga, arī kursa kopējais vērtējums ir nesekmīgs!
Eksaminācija un turpmākais darbs kārtējā studiju gadā var tikt atteikta studentiem, kuri kavējuši 8 vai vairāk lekcijas, kā arī laboratorijas un praktiskos darbus. Mācību praksē pieņem tikai tos studentus, kuri sekmīgi nokārtojuši studiju kursa teorētisko daļu.

Obligātā literatūra

1. Bambergs K. (1993). Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
2. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. (2008). Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
3. Latvijas augšņu noteicējs (2009). A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 240 lpp.
4. Blum W.E.H., Schad P., Nortcliff S. (2018). Essentials of Soil Science. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart. – 171 p.
5. Augsnes diagnostika un apraksts (2008). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
6. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika (2007). Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 120 lpp.
7. Switoniak M., Kabala C., Karklins A., Charzynski P. et. al. (2018). Guidelines for Soil Description and Classification: Central and Eastern European Students’ Version. Polish Society of Soil Science, Torun. 286 p. http://www.academia.edu/36680011/Guidelines_for_Soil_Description_and_Classification_Central_and_Eastern_European_Students_Version
8. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
9. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei (2008). Prof.
A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.
10. Labrencis V. (1999). Zemes meliorācija: Mācību līdzeklis lauksaimniecības, ekonomikas un mežsaimniecības specialitātes studentiem. Jelgava: LLU. 76 lpp.
11. Līpenīte I., Kārkliņš A. (2021). Laboratorijas darbi augsnes zinātnē: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. 39 lpp. Elektroniskais izd., ISBN 978-9984-48-376-4.
12. Kārkliņš A. (2021). Praktiskie darbi augsnes zinātnē: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. 20 lpp. Elektroniskais izd., ISBN 978-9984-48-375-7.

13. Materiāli E-studiju vietnē.

Papildliteratūra

1. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
2. Kļaviņš U., Sudārs R. (2016). Meliorācija: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 240 lpp.
3. Mežals G. (1980). Meža augsnes zinātne. Rīga: Zvaigzne. 174 lpp.
4. Buol S.W., Hole F.D., McCracken R.J., Southard R.J. (1997). Soil Genesis and Classification, 4th ed. Ames: Iowa State University Press. 527 p.
5. Harpstead M.I., Sauer T.J., Bennett W.F. (1997). Soil Science Simplified, 3rd ed. Ames: Iowa State University Press. 210 p.
6. Soil Atlas of Europe (2005). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p. INTERNET
7. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 144 p. INTERNET
8. European Atlas of Soil Biodiversity (2010). European Soil Bureau Network, European Commission. 128 p. INTERNET
9. Encyclopaedia of Soils in the Environment (2005). Ed.-in-chief D. Hillel. Elsevier Academic Press. Vol. I – 548 pp.; vol. II – 542 pp., vol. III – 570 pp., vol. IV – 459 p.
10. Soil Sequences Atlas II, Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 248 p. INTERNET.

11. Soil Sequences Atlas IV, Ed. by M. Switoniak, P. Charzynski. Torun, 2018. 262 p. INTERNET

Periodika un citi informācijas avoti

1. Minerālu, iežu un augsnes objektu kolekcijas.
2. Augsnes profilu kolekcija.
3. Tematiskās planšetes.
4. Informācija katedras vitrīnās.
5. Materiāli E-studiju vietnē.

6. Zinātniskās publikācijas, periodika, INTERNET resursi.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” (IKK42621) specializācijas virzieniem laukkopība un dārzkopība pilna laika 2. kursa 3. semestris un nepilna laika 2. kursa 4. semestris.