Kurs-Code LauZ2040

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)04.12.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Adrija Dorbe

author

Aldis Kārkliņš

author

Ināra Līpenīte

Vorkenntnisse

LauZ2046,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008) O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V.Meleckis. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs (2009) A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU. 240 lpp.
3. Kārkliņš A. (1996) Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība. 382 lpp.
4. Agroķīmija (1984). J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
5. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008). Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.
6. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava. 374 lpp.
7. Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
8. Augsnes diagnostika un apraksts (2008) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
9. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika (2007) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 120 lpp.
10. Riņķis G. (1995). Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU. 40 lpp.
11. Štikāns J., Kažociņš V., Līpenīte I. (1996). Augu barības elementu izskalošanās meliorētās augsnēs. Jelgava: LLU. 29 lpp.
12. Boruks A. (2004). Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. LR Valsts zemes dienests. 166 lpp.

13. Zemes izmantošana un kadastrs (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. (2001) Rīga: Valsts zemes dienests. 203 lpp.
3. Bambergs K. (1993) Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
4. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
5. Riņķis G., Ramane H. (1989). Kā barojas augi. Rīga: Avots. 151 lpp.
6. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008). LR ZM. 54 lpp.
7. Gemste I., Vucāns A. (2010). Notekūdeņu dūņas. Jelgava: LLU. 276 lpp.
8. Gemste I., Smilga H., Ventiņš J. (2009). Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava: LLU Ūdenssaimniecības un zemes ZI. 272 lpp.
9. Palabinskis J. (2004). Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU. 63 lpp.
10. Rokasgrāmata: Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. 88 lpp.
11. Soil Conditions and Plant Growth (2013). Ed. by P.J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken
[N.J.]: Wiley – Blackwell. 461 p. (LLU Lasītavā 631.4; 14/149)
12. Foth H.D., Ellis B.G. (1997). Soil Fertility, 2nd ed. Lewis Publishers. 290 p. LLU 276256; 99/600.
13. Tisdale S.L. et al. (1993). Soil Fertility and Fertilizers, 5th ed. Prentice Hall. 634 p. LLU 273377; 98/425.

14. Plant nutrition for food security (2006). A guide for integrated nutrient management. R. N. Roy, A. Finck, G.J. Blair, H.L.S. Tandon. Rome: FAO. 350 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Augsnes profili
Uzskates materiāli
Minerālmēslu kolekcija

Interneta resursi