Код курса LauZ2040

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса04.12.2019

Разработчики курса

author

Adrija Dorbe

author

Aldis Kārkliņš

author

Ināra Līpenīte

Предварительные знания

LauZ2046,

Учебная литературa

1. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008) O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V.Meleckis. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs (2009) A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU. 240 lpp.
3. Kārkliņš A. (1996) Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība. 382 lpp.
4. Agroķīmija (1984). J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
5. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008). Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.
6. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava. 374 lpp.
7. Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
8. Augsnes diagnostika un apraksts (2008) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
9. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika (2007) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 120 lpp.
10. Riņķis G. (1995). Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU. 40 lpp.
11. Štikāns J., Kažociņš V., Līpenīte I. (1996). Augu barības elementu izskalošanās meliorētās augsnēs. Jelgava: LLU. 29 lpp.
12. Boruks A. (2004). Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. LR Valsts zemes dienests. 166 lpp.

13. Zemes izmantošana un kadastrs (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp.

Дополнительная литература

1. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. (2001) Rīga: Valsts zemes dienests. 203 lpp.
3. Bambergs K. (1993) Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
4. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
5. Riņķis G., Ramane H. (1989). Kā barojas augi. Rīga: Avots. 151 lpp.
6. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008). LR ZM. 54 lpp.
7. Gemste I., Vucāns A. (2010). Notekūdeņu dūņas. Jelgava: LLU. 276 lpp.
8. Gemste I., Smilga H., Ventiņš J. (2009). Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava: LLU Ūdenssaimniecības un zemes ZI. 272 lpp.
9. Palabinskis J. (2004). Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU. 63 lpp.
10. Rokasgrāmata: Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. 88 lpp.
11. Soil Conditions and Plant Growth (2013). Ed. by P.J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken
[N.J.]: Wiley – Blackwell. 461 p. (LLU Lasītavā 631.4; 14/149)
12. Foth H.D., Ellis B.G. (1997). Soil Fertility, 2nd ed. Lewis Publishers. 290 p. LLU 276256; 99/600.
13. Tisdale S.L. et al. (1993). Soil Fertility and Fertilizers, 5th ed. Prentice Hall. 634 p. LLU 273377; 98/425.

14. Plant nutrition for food security (2006). A guide for integrated nutrient management. R. N. Roy, A. Finck, G.J. Blair, H.L.S. Tandon. Rome: FAO. 350 p.

Периодика и другие источники информации

Augsnes profili
Uzskates materiāli
Minerālmēslu kolekcija

Interneta resursi