Код курса JurZ5013

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса15.03.2022

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. [http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
2. Likums Par nodokļiem un nodevām. http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
3. Likums Par nekustamā īpašuma nodokli. http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913

4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi. MK noteikumi Nr.305. http://www.likumi.lv/doc.php?id=134568

Дополнительная литература

1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava: LLU, 717 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests. Rīga, 2012. 335 lpp.
3. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M. Real Property Cadastre in Baltic Countries, compendium. Jelgava, 2012. 168 p.

4. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A.Kļavis... u.c. Rīga: Latio, 2012. 384 lpp.

Периодика и другие источники информации

www.vzd.gov.lv