Kursa kods JurZ5013

Kredītpunkti 2

Nekustamā īpašuma nodoklis

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un iekasēšanas pamatprincipos, tās mērķus un uzdevumus, nodokļa aprēķināšanai nepieciešamo kadastra datu iegūšanas un uzturēšanas sistēmas pilnveidošanu. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā valsts institūcijās un pašvaldībās, kā arī veicot pētījumus par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina nekustamā īpašuma nodokļa tiesiskos aspektus Latvijā.
Prot patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas darbības, pielietot vērtēšanas metodiku un veikt ar nekustamā īpašuma nodokli saistītus pētījumus;
Spēj pielietot iegūtās zināšanas un prasmes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā un veikt iegūto rezultātu apstrādi un zinātnisku izvērtēšanu.

Teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas un vērtētas kontroldarbā, bet prasmes un iemaņas apgūtas un ievērtētas praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ar nodokli apliekams nekustamais īpašums un ar nodokli neapliekams nekustamais īpašums (1h)
2. Nodokļa subjekti. Nekustamā īpašuma īpašnieks (1h)
3. Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs (1h)
4. Kopīpašnieks kā nodokļa subjekts (1h)
5. Nodokļa likme un papildlikme (1h)
6. Nodokļa taksācijas periods. Minimālais nodokļa maksājums (1h)
7. Kadastrālā vērtība nodokļa aprēķināšanai (1h)
8. Nodokļa atvieglojumi un to apmērs (1h)
9. Nodokļa apmēra paziņošanas un maksāšanas termini (1h)
10. Atbildība par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā. Nenomaksātā nodokļa piedzīšana bezstrīda kārtībā (1h)
11. Nodokļa pamatparāda nomaksa īpašumu atsavināšanas gadījumā (1h)
12. Nodokļa aprēķina apstrīdēšanas kārtība (1h)

Semināri:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa objekti (3h)
2. Nekustamā īpašuma nodokļa subjekti (3h)
3. Bāze Nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai (3h)

4. Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas kārtība un aktualitātes (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi novērtējumu veido:
- sekmīgs kontroldarbs nekustamā īpašuma nodokļa teorētiskajos jautājumos;

- sekmīgs semināru rezultātu novērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras un normatīvo aktu atlasīšana un studijas, sagatavošanās semināriem.
Prezentāciju sagatavošana semināriem.

Gatavošanās rakstiskajam kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
• kontroldarbs – 40%
• dalība semināros – 40 %

• patstāvīgie darbi - 20 %.

Obligātā literatūra

1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. [http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
2. Likums Par nodokļiem un nodevām. http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
3. Likums Par nekustamā īpašuma nodokli. http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913

4. Kadastrālās vērtēšanas noteikumi. MK noteikumi Nr.305. http://www.likumi.lv/doc.php?id=134568

Papildliteratūra

1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām. Jelgava: LLU, 717 lpp.
2. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests. Rīga, 2012. 335 lpp.
3. Parsova V., Gurskiene V., Kaing M. Real Property Cadastre in Baltic Countries, compendium. Jelgava, 2012. 168 p.

4. Nekustamais īpašums Latvijā 1991 – 2012. A.Kļavis... u.c. Rīga: Latio, 2012. 384 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās