Kursa kods HidZ5024

Kredītpunkti 3

Hidroenerģētika I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.06.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Kārlis Siļķe

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Sniegta informācija par ūdens enerģijas izmantošanas attīstību Latvijā. Aplūkotas iekārtas ūdens enerģijas izmantošanai lai ražotu elektroenerģiju. Raksturoti un analizēti upju hidroloģiskie režīmi. Novērtēts Latvijas upju hidroenerģētiskais potenciāls. Aktualizēta nepieciešamība nodrošināt hidroelektrostaciju darbību upes dabīgās pieteces režīmā. Aplūkots ekoloģiskā caurplūduma nodrošinājums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas izprast ūdens enerģijas izmantošanas fizikālo būtību. Prast aprēķināt upes hidroenerģētisko potenciālu.
• Prasmes spēt izvēlēties hidroenerģētiskās iekārtas, turbīnas un ģeneratorus. Konstruēt turbīnu kameras. Noteikt derivācijas kanālu un atvadkanālu nepieciešamos šķērsgriezumus.
• Kompetence izstrādāt hidroelektrostacijas skliču projektu. Izvērtēt būvprojektu, tā tehnisko risinājumu, veikt ekspertīzi un saskaņošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdens enerģijas izmantošanas attīstība Latvijā gadsimtu gaitā.
2 Ūdensrati, hidrauliskās turbīnas, pārvadi un ģeneratori.
3 Upju hidroloģiskais raksturojums. Hidroloģisko novērojumu matemātiskās apstrādes rezultātu izmantošana..
4 Mazo hidroelektrostaciju hidrotehnisko būves, to izvietojums hidromezglā.
5 Agrāko ūdensdzirnavu dīķi un hidroelektrostaciju ūdenskrātuves.
6 Kritums, turbīnu caurplūdums, jauda, lietderības koeficients.
7 Saražojamās elektroenerģijas aprēķini.
8 Hidroelektrostaciju darbība un ekspluatācija.
9 1.pr.darbs Ūdenskrātuvju ekspluatācija. Likumdošanas prasību ievērošana.
10 2.pr.darbs Ekoloģiskais caurplūdums, tā nodrošināšanas tehniskie risinājumi mazajās hidroelektrostacijās.
11 3.pr.darbs Hidroelektrostaciju kaskādes uz vienas upes darbības īpatnības.
12 4.pr.darbs Hidroelektrostaciju būvju un ūdenskrātuvju ietekmes uz vidi analīze.
13 1.lab. darbs Hidroenerģētika un zivsaimniecība.
14 2.lab.darbs Frensisa un Kaplāna turbīnu uzbūve un novietojums hidroelektrostacijā.
15 3.lab.darbs Arhimēda skrūve kā hidraulisks dzinējs.
16 4.lab.darbs Zivju ceļu konstrukcijas mazo HES hidromezglos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtiem četriem praktiskajiem darbiem, četriem laboratoijas darbiem.

Obligātā literatūra

1. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Harper D.M., Ferguson A.J.D. The ecological basis for river management. England: Jonh Wiley and Sons Ltd.,1995.
3. Vides zinātne. M.Kļaviņš,O.Nikodemus, V.Segliņš, V.Melecis, M.Vircavs, K.Āboliņa. M.Kļaviņa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Rehabilitation of rivers for fish. Ed.: I.G.Cowx, R.L. Welcome. FAO. 1998. 260 p. [tiešsaiste] [skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://www.ecrr.org/Portals/27/Rehabilitation_of_Rivers_for_Fish.pdf

Papildliteratūra

1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr.329 [tiešsaiste]. Pieņemti 30.06.2015.Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju: MK Noteikumi Nr. 736 [tiešsaiste]. Pieņemti 23.12.2003. Stājas spēkā 31.12.2003. [Skatīts 01.08.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=82574
3. Vadlīnijas RVP tehnisko noteikumu prasību izstrādāšanai HES hidrotehnisko būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (apst. ar IVN rīkojumu Nr 14. no 07.04.2003) IVN).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Enerģija un Pasaule. Rīga: SIA Enerģija un pasaule. ISSN 1407-5911.
2. Žurnāls „Enerģētika un Automatizācija”. Rīga: SIA Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407-8589

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskā maģistra studiju programmas "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.