Код курса HidZ3040

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса24.03.2021

Разработчики курса

author

Inga Grīnfelde

author

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
4. Drainage Principles and Applications. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Editor–in-chief H. P. Ritzema. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/272564027_Drainage_Principles_and_Applications_Ritzema_HP

Дополнительная литература

1. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Ražība: Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs.
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939