Kursa kods HidZ3040

Kredītpunkti 6

Meliorācija I

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā izklāstīti meliorācijas uzdevumi, metodes un paņēmieni augsnes mitruma režīma regulēšanai un nepieciešamība intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas apstākļos. Sniedz padziļinātas zināšanas par nosusināšanas sistēmu ierīkošanas principiem, materiāliem, konstrukcijām, būvēm, to parametriem un aprēķina metodiku. Apskata darbu sastāvu platību sagatavošanai lauksaimnieciskai izmantošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par meliorācijas pasākumu kompleksa lomu un nepieciešamības vērtējumu lauksaimnieciskās ražošanas procesā konkrētas vides apstākļos, atbilstoši ražošanas virziena un tehnoloģisko procesu nodrošināšanas prasībām. - eksāmens
• Prasmes pamatot un risināt tehniska rakstura jautājumus izvēloties piemērotu metodi, paņēmienus un pasākumu kompleksu augsnes mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši lauksaimnieciskās izmantošanas mērķiem. - praktiskie darbi
• Kompetence izvēlēties augšņu nosusināšanas optimālos risinājumus saistībā ar pārmitrinājuma iemesliem, veikt pieņemto pasākumu nepieciešamā pamatojuma teorētiskos aprēķinus un sastādīt grafisko materiālu; dabā novērtēt izbūvēto meliorācijas sistēmu un būvju tehnisko stāvokli, defektus un remontu nepieciešamību.- kursa projekts

Kursa saturs(kalendārs)

1. Nosusināšanas metodes, paņēmieni, sistēmas un shēmas, 2h. 1.praktiskais darbs: Melioratīvās izmeklēšanas darbu tiopogrāfiskie un projekta plāna apzīmējumi, 2h.
2 Regulējošais nosusināšans tīkls. Susinātājgrāvji, 2h. 2.praktiskais darbs: Susinātājgrāvju projektēšana, 2h.
3 Vertikālā drenāža. Drenāža, izvietojums, konstrukcija, 2h. 3.praktiskais darbs: Drenāžas projektēšana plānā, 2h.
4 Drenāžas aprēķini, 2h 4.praktiskais darbs: Drenu kolektoru hidroloģiskais un hidrauliskais aprēķins, 2h.
5 Drenāžas būves, iztekas, kontrolakas, uztvērējakas, filtri, satekas, 2h. 5.praktiskais darbs: Virszemes noteces aprēķins drenētās platībās, 2h.
6 Hidroloģiskie norobežotāji. 2h. 6.praktiskais darbs: Kontūrgrāvju projektēšana plānā un vertikālā plaknē, 2h.
7 Novadtīkls, uzdevumi, aprēķini. Segtie novadi, 2h. 7.praktiskais darbs: Novadgrāvju projektēšana un aprēķini, 2h.
8 Notekas, to uzdevumi, regulēšanas paņēmieni. Gultņu labošana, 2h. 8.praktiskais darbs: Gultnes nostiprinājumu nepieciešamības pārbaude un veida izvēle, 2h.
9 Būves, kritņi, strujtekas, tilti, caurtekas, nostiprinājumi. Palieņu meliorācija, 2h. 9.praktiskais darbs: Caurtekas parametru noteikšana un tipveida projekta piesaiste, 2h.
10 Polderi, galvenās sastāvdaļas, konstrukcijas, samēri. Divpusējās darbības sistēmas, darbināšanas, konstrukcijas, 2h. 10.praktiskais darbs: Videi draudzīgas meliorācijas sistēmas un drenu kolektora pārbūve, 2h.
11 Speciālie nosusināšanas pasākumi, ēku pamati, pagrabi, pagalmi, stāvlaukumi, stadioni, augļudārzi, 2h. 11.praktiskais darbs: Zemnieka sētas nosusināšanas paņēmieni, 2h.
12 Meliorācijas sistēmu deformācijas, remonts un kopšanas pasākumi, 2h. 12.praktiskais darbs: Meliorācijas sistēmas defektu un bojājumu noteikšanas paņēmieni, 2h.
13 Likumdošana. Meliorācijas kadastrs, veidošanas principi, ietvertā informācija, pielietošanas iespējas, 2h. 13.praktiskais darbs: Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu Nozares standarta apguve, 2h.
14 Kultūrtehnika. Apauguma veidi, novākšanas tehnoloģijas, 2h. 14.praktiskais darbs: Novācamā apauguma kontūru un platību apzīmējums projekta plānā, 2h.
15 Akmeņu, celmu un ciņu novākšana. Platību planēšana, 2h. 15.praktiskais darbs: Pasākumi augsnes aramkārtas saglabāšanai un aizsardzībai meliorācijas objektā, 2h.
16 Augšņu pirmreizējā apstrāde un ielabošana. Vides aizsardzības un ainavas veidošanas pasākumi, 2h. 16.praktiskais darbs: Videi draudzīgas meliorācijas sistēmas veidošanas principi, 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā 16 praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizstrādā kursa projekts

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Galīgais pārbaudījuma veids rakstiskais eksāmens. Jāiesniedz atbildes uz 20 kursa vielu aptverošiem jautājumiem, katra jautājuma atbilde tiek vērtēta piecu punktu sistēmā. Eksāmens ar gandrīz viduvēju vērtējumu (4balles) nokārtots, ja iegūti 40-45 punkti: 5 balles – 46-55 punkti, 6 balles – 56-65 punkti, utt., bet 96 punkti un vairāk atbilst 10 ballu novērtējumam.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010. 224 lpp.
2. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/
3. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
4. Drainage Principles and Applications. International Institute for Land Reclamation and Improvement. Editor–in-chief H. P. Ritzema. Netherlands: ILRI. Wageningen, the Netherlands, 1994. 1125 p. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/272564027_Drainage_Principles_and_Applications_Ritzema_HP

Papildliteratūra

1. Zīverts A. Hidroloģija: ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 103 lpp.
2. Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava, LLU: 2001. 81 lpp.
3. Kultūrtehnisko darbu tehnoloģiskās shēmas. Rīga: RRA "Latvijas meliorācija", 1990. 27 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ražība: Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: Agroķīmisko pētījumu centrs.
2. Vides Vēstis: vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. 1997- ISSN 1407-2939

Piezīmes

Obligāts kurss VBF profesionālās bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība”.