Код курса Ekon5138

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента84

Дата утвеждения курса22.05.2019

Разработчик курса

author

Modrīte Pelše

Предварительные знания

Ekon5092,

Предыдущая версия курса

EkonM006 [GEKOM006]

Учебная литературa

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 2011., 256 lpp.
2. Casey J. Dawkins Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. Journal of Planning Literature. 2003., p. 131-172
3. Kovacic Z., Strand R., Völker T. The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies and Imaginaries.London; New York: Routledge, 2020.187 p.
4. Makdono V., Braungarts M. No šūpuļa līdz šūpulim: zaļā domāšana lietu pasaulē. Rīga: Jumava, 2012, 189 lpp.
5. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving Beyond the Impasse. USA: Edward Elgar Publishing Ltd, 2012. p.340

6. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Baibas Rivžas red.2018., 325 lpp.

Дополнительная литература

1. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: monogrāfija (autoru kolektīvs). Jelgava: LLU, 2012, 392 lpp.
2. Attīstības centru ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību attīstības raksturojums. Pētījuma noslēguma ziņojums. Rīga, 2013., 149 lpp
3. Buģina V., Pučure I. Ievads reģionālās attīstības teorijās, Jelgava: 2000, 136 lpp.
4. Capello.R, Camagni R.P., Chizzolini B, Fratesi U., (2008) Modelling Regional Scenarios for Enlarged Europe. p. 321.
5. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2009., p. 529
6. Hacioglu U. Digital Bisiness Strategies in Blockchain Ecosystems: Transformational Design and Future of Global Business. Switzeland: Springer Nature, 2020. 647 p.
7. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management: A Compendium Based on the “Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De Guyter, 2020. 372 p.
8. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014., 616 lpp.
9. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija. http://www.varam.gov.lv/
10. McCann P. Modern urban and regional economics. Second edition Oxford: University Press, 2013. p.408
11. Siltumnīcefekta gāzu samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. EVIDEnT 2018., 289.lpp.
12. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. 2018., 415 lpp.

13. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori: M.Kļaviņš un J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Laikraksts „Diena”
2. Laikraksts „Dienas Bizness”
3. Žurnāls „Vides Vēstis”
4. Žurnāls „Logs”
5. EUR – Lex Acces to European Union Law - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
6. EUROSTAT database - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
7. Latvijas e-indekss – https://mana.latvija.lv/e-indekss/
8. Latvijas Lielo pilsētu asociācija - http://www.llpa.lv
9. Latvijas Pašvaldību savienība - http://www.lps.lv
10. LR tiesību akti - http://www.likumi.lv
11. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - http://raim.gov.lv
12. United Nations Development Programme - http://www.undp.org/
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv 

14. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - http://www.vraa.gov.lv