Kursa kods Ekon5138

Kredītpunkti 4.50

Teritoriju ilgtspējīga attīstība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareReģionālā ekonomika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon5092, Reģionālā ekonomika un politika

Aizstātais kurss

EkonM006 [GEKOM006] Teritoriju ilgtspējīga attīstība

Kursa anotācija

Studiju kurss veido izpratni par ierobežoto teritorijas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nozīmi nacionālā un globālā mērogā. Studenti iegūst zināšanas par reģionālajām teorijām, to maiņu laika gaitā, kas ir pamats maģistra darba teorētiskās bāzes veidošanā. Teritoriju izaugsme tiek vērtēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kas saistīta ar teritoriju ekonomisko, sociālo un vides faktoru izmantošanas sabalansētu attīstību. Studiju kurss ir vērsts uz aprites ekonomikas modeļa izmantošanu un risinājumiem ilgtspējīgu teritoriju attīstībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Visaptverošas zināšanas par ilgtspējīgas attīstības dimensiju: vides, ekonomikas un labklājības komplekso dabu teritoriju attīstībā. Praktiskais grupu/pāru darbs, diskusijas. Eksāmens.
Zināšanas par reģionālās attīstības un izaugsmes teorijām, koncepcijām, modeļiem. Referāts, prezentācija. Tests. Eksāmens.
Padziļinātas zināšanas par aktuālām problēmām un to risinājumiem ilgtspējīgu teritoriju attīstībā, vērtējot tās globālā kontekstā. Individuālais patstāvīgais darbs, nodarbības vadīšana, diskusijas.
Zināšanas par ilgtspējīgu teritoriju plānošanas hierarhiju un nozīmi ilgtspējīgu teritoriju attīstībā. Diskusija nodarbībā. Eksāmens.
Profesionālās prasmes
Spēj analizēt un novērtēt ilgtspējīgas attīstības resursus izpētes teritorijā, ņemot vērā globālo kontekstu, piedāvāt risinājumus. Mācību pētījums, infografika, diskusija.
Spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošās reģionālas attīstības teorijas, koncepcijas, modeļus noteiktās tēmas ietvaros. Referāts. Tests.
Prot hierarhiski sakārtot un izvērtēt atbilstošos ilgtspējīgas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Eksāmens.
Vispārīgās prasmes
Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi reģionālās attīstības kontekstā. Referāts. Eksāmens.
Spēj uzņemties atbildību par sava individuālā un grupu darba rezultātiem un to izklāstu. Individuālais un grupu/pāru darbs.
Kompetence
Prot saskatīt teorētisko informācijas avotu, dažādu teoriju, koncepciju, modeļu reģionālajā attīstībā nozīmi un pielietojamību studiju procesā praktisku uzdevumu izpildē. Referāts, prezentācija, diskusija.
Prot pamatot savus secinājumus un izteikt priekšlikumus ilgtspējīgu teritoriju attīstības problēmu risināšanai, ņemot vērā vietējo problēmu globālo kontekstu. Diskusija nodarbībā. Eksāmens.
Prot novērtēt teritoriju plānošanas sistēmas nozīmi ilgtspējīgu teritoriju veidošanas un nodrošināšanas procesā. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju kursā „Teritoriju ilgtspējīga attīstība”. Teritorijas kā reģionālās ekonomikas pamatelementi. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi)
2. Cilvēks un resursi. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi)
3. Ilgtspējīga attīstība un tās indikatori.(1h lekcija, 2h praktiskie darbi)
4. Vides aizsardzības nozīme teritoriju ilgtspējīgā attīstībā. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi)
5. Aktuālie starptautiskie pasākumi ilgtspējas nodrošināšanā. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
6. Reģionālās attīstības teorijas. Reģionālās attīstības modeļi, teorijas, koncepcijas. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
7. Telpas mobilitātes teorijas un konkurētspējas teorijas. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
8. Reģionālās izaugsmes teorijas. Reģionālo izaugsmes teoriju paradigmas maiņa. Pilsētu un lauku teritoriju attīstības perspektīvas. Vieda pilsēta. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
9. Lineārās un aprites ekonomikas modelis ilgtspējas kontekstā. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
10. Klimata pārmaiņas un ietekme uz teritoriālo attīstību. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).
11. Pašvaldības un to loma ilgtspējīgu teritoriju attīstībā. Ilgtspējīgas teritorijas attīstības plānošana. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).

12. Globālie un nacionālie izaicinājumi ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. (1h lekcija, 2h praktiskie darbi).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts referāts par reģionālās attīstības un izaugsmes teorijām, koncepcijām, modeļiem. Izzināts teoriju praktiskais pielietojums. Referāts prezentēts praktiskajās nodarbībās. Pārbaudes tests par teorijām. Patstāvīgais darbs studiju kursā saistīts ar tēmas sagatavošanu par aktualitātēm teritoriju ilgtspējīgā attīstībā (ilgtspējīga infrastruktūra, transports, sabiedrība, globālie uzņēmumi, pilsētas, globālie un nacionālie izaicinājumi ilgtspējīgā attīstībā. u.c. tēmas). Novadīta nodarbība par šo tēmu. Studiju kursa noslēgumā tiek kārtots eksāmens par studiju kursa teorētisko daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā patstāvīgā darba apjoms ir 84 stundas, kuras paredzētas referāta izstrādei par reģionālās attīstības teorijām un to apguvei (30h); patstāvīgi sagatavojot tēmu par ilgtspējīgas attīstības aktualitātēm (24h) un sagatavojoties eksāmenam (30h).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāts veidojas no akumulējoša vērtējuma: 30% referāta vērtējums un testa rezultāti; 30% patstāvīgi sagatavotā tēma un novadītā nodarbība; 30% eksāmena darbs; 10% studējošā aktivitāte praktiskajās nodarbībās.

Obligātā literatūra

1. Atstāja Dz., Dimante Dž., Brīvers I. u.c. Vide un ekonomika. Monogrāfija. Rīga, LU, 2011., 256 lpp.
2. Casey J. Dawkins Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments. Journal of Planning Literature. 2003., p. 131-172
3. Kovacic Z., Strand R., Völker T. The Circular Economy in Europe: Critical Perspectives on Policies and Imaginaries.London; New York: Routledge, 2020.187 p.
4. Makdono V., Braungarts M. No šūpuļa līdz šūpulim: zaļā domāšana lietu pasaulē. Rīga: Jumava, 2012, 189 lpp.
5. Meadowcroft J. Governance, Democracy and Sustainable Development: Moving Beyond the Impasse. USA: Edward Elgar Publishing Ltd, 2012. p.340

6. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai. Baibas Rivžas red.2018., 325 lpp.

Papildliteratūra

1. Atjaunojamā enerģija un tās efektīva izmantošana Latvijā: monogrāfija (autoru kolektīvs). Jelgava: LLU, 2012, 392 lpp.
2. Attīstības centru ietekmes areālu noteikšana un analīze. Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību attīstības raksturojums. Pētījuma noslēguma ziņojums. Rīga, 2013., 149 lpp
3. Buģina V., Pučure I. Ievads reģionālās attīstības teorijās, Jelgava: 2000, 136 lpp.
4. Capello.R, Camagni R.P., Chizzolini B, Fratesi U., (2008) Modelling Regional Scenarios for Enlarged Europe. p. 321.
5. Capello R., Nijkamp P. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2009., p. 529
6. Hacioglu U. Digital Bisiness Strategies in Blockchain Ecosystems: Transformational Design and Future of Global Business. Switzeland: Springer Nature, 2020. 647 p.
7. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for Sustainable Management: A Compendium Based on the “Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De Guyter, 2020. 372 p.
8. Keišs S., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas, risinājumi. Monogrāfija. Rīga: Vītola izdevniecība, 2014., 616 lpp.
9. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija. http://www.varam.gov.lv/
10. McCann P. Modern urban and regional economics. Second edition Oxford: University Press, 2013. p.408
11. Siltumnīcefekta gāzu samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā. EVIDEnT 2018., 289.lpp.
12. Simtam pāri. Viedā Latvija. VPP EKOSOC-LV. 2018., 415 lpp.

13. Vide un ilgtspējīga attīstība. Redaktori: M.Kļaviņš un J.Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 334 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts „Diena”
2. Laikraksts „Dienas Bizness”
3. Žurnāls „Vides Vēstis”
4. Žurnāls „Logs”
5. EUR – Lex Acces to European Union Law - http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
6. EUROSTAT database - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
7. Latvijas e-indekss – https://mana.latvija.lv/e-indekss/
8. Latvijas Lielo pilsētu asociācija - http://www.llpa.lv
9. Latvijas Pašvaldību savienība - http://www.lps.lv
10. LR tiesību akti - http://www.likumi.lv
11. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - http://raim.gov.lv
12. United Nations Development Programme - http://www.undp.org/
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - http://www.varam.gov.lv 

14. Valsts reģionālās attīstības aģentūra - http://www.vraa.gov.lv 

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienā „Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.