Kurs-Code Ekon4081

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)48

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Bestätigt am (Datum)14.06.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aija Eglīte

author

Andrejs Lazdiņš

Ersetzte Kurs

EkonB001 [GEKOB001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: mācību līdzeklis/ Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika. Rīga: RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sast. G. Pelše, I. Ruperte Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018. 130.-258. lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
6. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Weiterfuhrende Literatur

1. King, D. (2012). Economics. New York: Oxford University Press 676 p.
2. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=632645&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C1
3. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1216090&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_164
4. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

7. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola Turība, 2002., 330 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. www.makroekonomika.lv
5. www.csb.lv
6. www.liaa.lv
7. www.esfondi.lv

8. www.raim.gov.lv