Код курса Ekon4081

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов48

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Дата утвеждения курса14.06.2022

Разработчики курса

author

Aija Eglīte

author

Andrejs Lazdiņš

Предыдущая версия курса

EkonB001 [GEKOB001]

Учебная литературa

1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: mācību līdzeklis/ Rīga: Izglītības soļi, 2007. 454 lpp
2. Šenfelde, M. Makroekonomika. Rīga: RTU izdevniecība, 2012. 244 lpp.
3. Uzņēmēja rokasgrāmata. Sast. G. Pelše, I. Ruperte Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp. Ir LLU FB 1 eks.
4. How to Plan Business? A. Muška, L. Paula, L. Līcīte, D. Popluga. In: Entrepreneurship in Rural Areas through the production and exploitation of medicinal and aromatic plants: manual. Jelgava, 2018. 130.-258. lpp. Ir LLU FB 6 eks.
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp. Ir LLU FB 6 eks.
6. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp. Ir LLU FB 5 eks.

Дополнительная литература

1. King, D. (2012). Economics. New York: Oxford University Press 676 p.
2. Popescu G. Macroeconomics. New York : Addleton Academic Publishers. 2013.- 226 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=632645&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_C1
3. Fine B., Microeconomics : A Critical Companion. London : Pluto Press. 2016.- 164 p. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1216090&site=ehost-live&scope=site&ebv=EB&ppid=pp_164
4. Singh S. K., Gupta S. Entrepreneurship: E-Book. SBPD Publications, 2016. 516 p.
5. Vīksna A., Baroniņa R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.112 lpp.
6. Uzsākt biznesu. / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.

7. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Biznesa augstskola Turība, 2002., 330 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018
3. Statistikas gadagrāmata: ikgadējs izdevums. Rīga: LR CSP
4. www.makroekonomika.lv
5. www.csb.lv
6. www.liaa.lv
7. www.esfondi.lv

8. www.raim.gov.lv