Код курса Ekon3134

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий40

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса21.01.2021

Разработчик курса

author

Ingrīda Pētersone

Предварительные знания

Ekon4102,

Учебная литературa

1. Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296 lpp. .
4. Zaiceva J. Uzņēmuma gada pārskats – sastādīšanas noteikumi un metodika. Rīga: Beno Prese, 2003. 176 lpp.
5. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp.
6. Mālderis G. Inventarizācijas. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 80 lpp.
7. Januška M. Finansu un grāmatvedības kontrole firmā: Praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem. Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. 144 lpp.
8. Starptautiski grāmatvedības standarti 2000. Rīga: Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, 2000. 1025 lpp.
9. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
10. Harrison W. T., Horngren C. T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
11. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti [tiešsaiste]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02008R1126-20190101
12. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
13. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
14. Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
15. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
16. Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu: LR MK noteikumi Nr. 399 [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283109-noteikumi-par-sabiedribu-sagatavoto-finansu-parskatu-vai-konsolideto-finansu-parskatu-elektroniska-noraksta-formu

Периодика и другие источники информации

1. Bilance Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
2. iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://ifinanses.lv
3. Bilance plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv