Kursa kods Ekon3134

Kredītpunkti 6

Finanšu pārskati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas un praktiskās iemaņas kvalitatīva finanšu pārskata sagatavošanai. Programma ietver pamatprincipus kvalitatīva finanšu pārskata sagatavošanai, pārskatu sagatavošanas metodes, bilances posteņu novērtēšanas prasības un informācijas atklāšanu pielikumā, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, naudas plūsmas pārskata sagatavošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus, prot nosaukt un raksturot katru finanšu pārskata sastāvdaļu - Darbs grupās, Diskusija nodarbībā
2. Izpratne par finanšu pārskata pamatprincipiem un finanšu pārskata sastāvdaļām un grāmatvedības kontu inventarizācijas procesu - Kontroldarbs
3. Izprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus un sarežģītu situāciju ietekmi uz finanšu pārskata posteņiem - Eksāmens
4. Spēj parādīt pamatotu izpratni par finanšu pārskata noformēšanu un finanšu pārskata pielikuma saturu - Patstāvīgais darbs
5. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipiem - Diskusijas nodarbībā
6. Prot sagatavot finanšu pārskatus un analizēt situāciju ietekmi uz finanšu pārskatiem - Kontroldarbs ar aprēķiniem
7. Spēj sagatavot finanšu pārskatus no dotajiem datiem - Darbs grupās
8. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - Patstāvīgais darbs
9. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem un to analīzi - Grupu darbs, kopsavilkuma veidošana
10. Spēj patstāvīgi sagatavot finanšu pārskatus uzņēmumam, saprot finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipus - Praktiskie darbi
11. Spēj analizēt situācijas un pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt izmaiņas finanšu pārskatā - Kontroldarbi, praktiskie darbi
12. Spēj patstāvīgi no dotajiem datiem sagatavot finanšu pārskatus uzņēmumam - Eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1. Finanšu pārskata sastāvs un sagatavošanas reglamentējošā normatīvā bāze Latvijā (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda)
2. Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un kvalitatīvās īpašības (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda)
3. Finanšu pārskata sastādīšanas process uzņēmumā (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
4. Ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu kontu inventarizācija (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
5. Pašu kapitāla un saistību atlikumu inventarizācija (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas)
6. Notikumi pēc bilances datuma, to ietekme uz finanšu pārskatu (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
7. Aktīvu vērtības samazināšanās pārbaude un uzskaite (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
8. Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu maiņa un atklāto kļūdu labošana finanšu pārskatā (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
9. Kontroldarbs “Finanšu pārskata sagatavošanas pamatprasības un grāmatvedības kontu inventarizācijas” (praktiskie darbi 2 stundas)
10. Peļņas vai zaudējumu aprēķina nozīme un sagatavošanas prasības (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 1 stunda)
11. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana izmaksas klasificējot pēc izmaksu veida (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana izmaksas klasificējot pēc izmaksu funkcijas (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
13. Bilances būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
14. Bilances posteņos iekļaujamā informācija no uzņēmuma grāmatvedības kontiem. Bilances pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 4 stundas)
15. Naudas plūsmas pārskata būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)
16. Naudas plūsmas pārskata sagatavošana no grāmatvedības sniegtās informācijas pēc tiešās metodes (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
17. Naudas plūsmas no pamatdarbības sagatavošana pēc netiešās metodes (lekcija 2 stundas, praktiskie darbi 3 stundas)
18. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošana (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 2 stundas)
19. Finanšu pārskata pielikuma būtība un nozīme finanšu pārskata lietotājiem (lekcija 1 stunda, praktiskie darbi 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto kontroldarbs par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprasībām.
Studentam studiju kursa laikā jāsagatavo patstāvīgais darbs par finanšu pārskata pielikumu.
Studiju kursa beigās jānokārto eksāmens par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt teorijas jautājumus, studējot literatūru, risinot uzdevumus. Gatavoties eksāmenam un kontroldarbam. Sagatavot patstāvīgo darbu par finanšu pārskata pielikuma saturu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Eksāmens par bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata sagatavošanu – 50 %
2. Kontroldarbs par finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprasībām un grāmatvedības kontu inventarizāciju – 30 %
3. Patstāvīgais darbs par finanšu pārskata pielikuma sagatavošanu – 20 %
Patstāvīgo darbu, kontroldarbu un eksāmenu novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.
Studiju kursa kopējais vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, eksāmena un patstāvīgā darba vērtējuma.
10 % atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Finanšu grāmatvedība. I. Leibus, I. Pētersone, A. Jesemčika, A. Svarinska, R. Grigorjeva. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2020. 318 lpp.
2. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 267 lpp.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
4. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.

Papildliteratūra

1. Liepiņa I. Gada pārskata sagatavošanas rokasgrāmata. Rīga: LZRAIC, 2010. 119 lpp.
2. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
3. Jaunzeme J. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti: standartu apkopojums un pielietojuma piemēri. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
1. Apsīte I. Uzņēmuma gada pārskats. Sigulda: Lietišķās apmācības centrs, 2012. 296 lpp. .
4. Zaiceva J. Uzņēmuma gada pārskats – sastādīšanas noteikumi un metodika. Rīga: Beno Prese, 2003. 176 lpp.
5. Kelmere L. Kapitālsabiedrības likvidācijas process un finanšu pārskatu sagatavošana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017. 168 lpp.
6. Mālderis G. Inventarizācijas. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 80 lpp.
7. Januška M. Finansu un grāmatvedības kontrole firmā: Praktiskas rekomendācijas uzņēmējiem. Rīga: Merkūrijs LAT, 2002. 144 lpp.
8. Starptautiski grāmatvedības standarti 2000. Rīga: Starptautisko grāmatvedības standartu komiteja, 2000. 1025 lpp.
9. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.
10. Harrison W. T., Horngren C. T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
11. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti [tiešsaiste]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02008R1126-20190101
12. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
13. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/80418-noteikumi-par-gramatvedibas-kartosanu-un-organizaciju
14. Gada pārskatu un kosolidēto gada pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
15. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
16. Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu: LR MK noteikumi Nr. 399 [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283109-noteikumi-par-sabiedribu-sagatavoto-finansu-parskatu-vai-konsolideto-finansu-parskatu-elektroniska-noraksta-formu

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709
2. iFinanses.lv Rīga: Izdevniecība iŽurnāli, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://ifinanses.lv
3. Bilance plz.lv Rīga: Lietišķās informācijas dienests, Elektronisks žurnāls. Pieejams: https://www.plz.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam “Grāmatvedība un finanses”.