Kurs-Code Ekon3116

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)22.05.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Gunita Mazūre

Vorkenntnisse

Ekon2079,

Ekon2081,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
5. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
6. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
7. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”. Rīga, 2012. 313 lpp.
8. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
9. Войтовский Н. Комплексный экономический анализ предприятия. Минск, 2009. 576 c.
10. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.
11. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005. 720 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
2. Dūdele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati. Rīga: Banku augstskola, 2001. 99 lpp.
3. Praude V. Finanšu instrumenti. I d.: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
4. Praude V. Finanšu instrumenti. II: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010. 487 lpp.
5. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.
6. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Slavinska I., Zvirgzdiņa R. Finanšu analīze un plānošana. Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007. 259 lpp.
8. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
9. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
10. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
11. Arnold G. Corporate Financial Management. Third edition, , Parson Education Ltd, 2005. 1160 p.
12. Brigham E., Ehrhardt M. Corporate Finance: A Focused Approach. 2nd ed. Mason, OH: Thomson South-Western, 2006. 793 p.
13. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
14. Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils Augstskola. Ventspils: 2009. 361 p.
15. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
16. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums: metodika un organizācija. Rīga: Merkūrijs Info, 2010. 189 lpp.
17. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.
18. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 200. 63 lpp.
19. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
20. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
21. Брег С. Настольная книга финансового директора. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 525 с.
22. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Минск; Новое знание, 2004. 640 с.
23. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001. 683 c.
24. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. IFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un darba tiesībām un elektroniskais žurnāls/ifinanses.lv. Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Dienas Bizness / Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-2041
4. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
5. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.
6. Business Week; nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
7. Financial Times: laikraksts [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.