Kursa kods Ekon3116

Kredītpunkti 6

Uzņēmuma finanšu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareFinanses un kredīts

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz izpratni un zināšanas par finanšu vadības funkcijām un mehānismiem uzņēmumā, ietverot finanšu plānošanu, analīzi un investīciju projektu novērtēšanu. Studenti apgūst uzņēmuma vērtības noteikšanas pieejas un metodes, naudas vērtību laikā, izpratni par uzņēmuma finansēšanas un kreditēšanās iespējām, norēķinu veidiem, kā arī finanšu instrumentiem uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanai un risku vadīšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina finanšu vadības funkcijas un mehānismus uzņēmumā, kā arī uzņēmuma finanšu darbības principus un likumsakarības - diskusija nodarbībā.
2. Zināšanas par uzņēmuma vērtības noteikšanas pieejām un metodēm un naudas vērtību laikā - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
3. Zināšanas par finanšu tirgu kā finanšu sistēmas veidojošo elementu, finanšu tirgus struktūru, finanšu instrumentiem un risku vadīšanu - diskusija nodarbībā, kontroldarbs.
4. Zināšanas un izpratne par uzņēmuma finansēšanas un kreditēšanās iespējām, finanšu plānošanas būtību un nepieciešamību - diskusija nodarbībā, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
5. Zināšanas un kritiska izpratne par uzņēmuma finansiālās darbības analīzes rādītājiem, to kopsakarībām un investīciju projektu novērtēšanu - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās, patstāvīgais darbs.
6. Zināšanas par uzņēmuma norēķinu veidiem un finansēšanas metodēm - diskusija nodarbībā, patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
7. Spēj noteikt naudas vērtību laikā un aprēķināt uzņēmuma vērtību pēc dažādām pieejām un metodēm. Spēj analizēt iegūtos rezultātus, izprast cēloņus un izdarīt secinājumus - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās.
8. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai novērtētu uzņēmuma finansiālo darbību - praktiskie darbi, referāts.
9. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par finanšu vadības jautājumiem - diskusijas, praktiskie darbi, eksāmens.
10. Spēj parādīt zināšanas par uzņēmuma vērtības aprēķināšanu, finanšu plānu sastādīšanu, kredītu atmaksas grafiku sastādīšanu un norēķinu metožu pielietošanu - kontroldarbs ar aprēķiniem, aprēķini nodarbībās, diskusijas.
11. Spēj patstāvīgi analizēt un novērtēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, noteikt to ietekmējošos faktorus, saskatīt kopsakarības un izvērtēt investīciju projektus - patstāvīgais darbs, kontroldarbs.
12. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - patstāvīgais darbs.
13. Spēj iesaistīties un uzņemties atbildību par individuālā vai grupu darba rezultātiem un to analīzi. Spēj prezentēt patstāvīgo darbu rezultātus - grupu darbs, prezentācijas un referāta izstrādāšana.
14. Spēja praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes par uzņēmuma finanšu vadības aspektiem, uzņēmuma vērtības noteikšanu un finansēšanas iespēju izvēli, kā arī norēķinu metožu pielietošanu uzņēmuma darbībā - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas, eksāmens.
15. Spēja praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes investīciju projektu novērtēšanā un uzņēmuma finansiālās darbības analīzē - patstāvīgie darbi, darbs grupā, kontroldarbi, referāts, prezentācijas, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmuma finanšu teorija un vadība (lekcijas – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
Finanšu vadības būtība, mērķis, funkcijas un uzdevumi. Finanšu mehānisms uzņēmumā. Finanšu vadības informatīvā nodrošināšana. Finanšu vadīšanas metodes, regulēšanas līdzekļi, tiesiskais nodrošinājums, informācijas avoti. Finanšu pārvaldības organizācijas formas un funkcijas. Uzņēmumu darbība finanšu sistēmā. Iekšējās un ārējās informācijas rādītāji, to raksturojums. Finanšu vadības iekļaušanās uzņēmuma organizatoriskajā struktūrā. Uzņēmuma darbības galvenie principi. Grāmatvedības nozīme informācijas avotu iegūšanā.
2. Uzņēmuma vērtība un vērtības noteikšana (lekcijas – 4 h, praktiskie darbi – 9 h)
Naudas vērtība laikā. Vienkāršo un salikto procentu aprēķināšana. Vienkāršā un saliktā diskonta aprēķināšana. Uzņēmuma vērtību veidi. Uzņēmuma vērtības noteikšanas iemesli un vērtību ietekmējošie faktori. Naudas vērtība laikā - procentu un diskonta aprēķināšana. Uzņēmuma vērtības noteikšanas pieejas un metodes. Izmaksu pieeja. Salīdzināšanas pieeja. Ieņēmumu pieeja - kapitalizācijas un diskontēšanas metode. Uzņēmuma vērtību noteikšanas metožu priekšrocības un trūkumi. Uzņēmuma vērtības palielināšana.
3. Finanšu tirgus un finanšu risku vadība (lekcijas – 4 h, praktiskie darbi – 2 h)
Finanšu tirgus būtība un nozīme. Finanšu tirgus veidi un īpatnības. Finanšu tirgus funkcijas un darbības principi. Finanšu tirgus nozīme uzņēmuma darbībā. Finanšu instrumenti. Finanšu instrumentu tirgus likums. Finanšu instrumentu iedalījums. Primārie finanšu instrumenti, to raksturojums. Atvasinātie finanšu tirgus instrumenti. Finanšu tirgus dalībnieki. Risku būtība un klasifikācija. Risku identificēšana, risku kategorijas. Risku vadīšanas etapi. Finanšu risku klasifikācijas un būtība. Finanšu risku novēršana, kontrole, prioritāšu noteikšana.
4. Uzņēmuma finansēšana un kreditēšana (lekcijas – 8 h, praktiskie darbi – 4 h)
Finansēšana ar pašu un aizņemto kapitālu. Iekšējā un ārējā finansēšana. Līdzdalības finansēšana, pašfinansēšana. Riska kapitāls un tā piesaiste. Attīstības finanšu instrumenti. Īpašie finansēšanas veidi – attīstības finanšu institūcija „ALTUM”, biznesa eņģeļi, privātie investori, biznesa inkubatori, aizdevumu garantijas un citi alternatīvie finansēšanas avoti. Pūļa finansēšana. Kredītu formas, veidi un funkcijas. Komerckredīti un banku kredīti (overdrafts, kredītlīnija, hipotekārais aizdevums un citi bankas kredītu veidi). Līzings, faktorings un forfeitings. Pūļa finansējums (kopfinansēšana). Krājaizdevu sabiedrības. Kredītu pieejamība un to ietekmējošie faktori. Klienta kredītspējas vērtēšana. Kredītu procentu likmes (fiksētās un mainīgās). Kredītrisks un procentu risks un tā pārvaldība. Kredītu reģistrs, pieejamā informācija. Kredītlīgums un tajā ietvertie noteikumi, kredīta saņemšanai iesniedzamie dokumenti, nodrošinājums.
5. Finanšu plānošana (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 3 h)
Plānošanas būtība, saturs, mērķis un nozīme. Plānošanas klasifikācija Plānu izmantošana. Plānošanas problēmas. Finanšu plānošanas mērķis, uzdevumi, nozīme un nepieciešamība. Plānu sastādīšanas kārtība. Finanšu plānošanas posmi. Īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa finanšu plānošana. Budžetu veidi. Budžeta sagatavošanu ierobežojošie faktori. Budžeta sagatavošanas etapi. Funkcionālie un finanšu budžeti, to sastādīšana. Pārdošanas prognoze, ražošanas plāns, pašizmaksas budžeti, administrācijas izmaksu budžets un citi funkcionālo budžetu veidi. Finanšu budžeti. Finanšu budžetu sastādīšana. Naudas plūsmas plāns. Budžetu izpildes kontrole. Noviržu analīze.
6. Investīcijas un investīciju projektu novērtēšana (lekcijas – 4 h, praktiskie darbi – 3 h)
Investīciju būtība un veidi. Investīciju vadība. Investīciju projekti un projekta „dzīves cikls”. Izmaksu-ieguvumu analīze un investīciju projektu novērtēšanas metodes. Atmaksāšanās perioda metode. Diskontētās naudas plūsmas metode. Diskontēto neto ienākumu metode (NPV). Tīrās tagadnes vērtība. Peļņas indekss. Iekšējās ienākumu normas metode (IRR). Investīciju projektu izvērtēšanas metožu priekšrocības un trūkumi.
7. Uzņēmuma finanšu stratēģija, finanšu pārskatu analīze un korekcijas (lekcijas – 4 h, praktiskie darbi – 7 h)
Finanšu stratēģijas jēdziens un raksturojums. Kapitāls (pašu un aizņemtais), tā vadīšana un analīze. Kapitāla aprites process. Kapitāla lielums un vajadzības noteikšana, to ietekmējošie faktori. Optimāla kapitāla struktūra. Optimālas kapitāla struktūras veidošanas nepieciešamie etapi. Finanšu svira. Kapitāla struktūras ietekme uz rentabilitātes rādītājiem. Kapitāla vērtības aprēķināšana. Kapitāla cenu ietekmējošie faktori. Aktīvu finansēšanas modeļi. Likviditātes vadība. Kreditoru parādu vadīšana. Galvenie finanšu stāvokli raksturojošie finanšu pārskati (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats) un to sastāvdaļas. Finanšu pārskatu pielietojums lēmumu pieņemšanai. Finansiālā stāvokļa novērtēšana. Finanšu rādītāju kopsakarības un finanšu koeficienti un to izmantošanas trūkumi.
8. Uzņēmuma norēķinu formas (lekcijas – 3 h, praktiskie darbi – 2 h)
Norēķini ar skaidru naudu. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi. Bezskaidras naudas norēķinu formas, to būtība un pielietojums. Norēķinu veidu piedāvātās priekšrocības un trūkumi. Pēcapmaksa. Priekšapmaksa. Avansa maksājumi. Čeki. Maksājumi ar bankas starpniecību. Akreditīva būtība un veidi. Eksporta akreditīvs. Importa akreditīvs. Inkaso būtība. Darījuma apmaksas veida izvēle. Maksājumu noteikumu maiņa, atlaižu piemērošanas ietekme. Banku garantijas (maksājumu garantija, izpildes garantija, avansa atdošanas garantija u.c.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Naudas vērtība laikā. Vienkāršo un salikto procentu aprēķināšana. Diskontēšanas būtība - kontroldarbs ar aprēķiniem (10%).
2. Izvēlētā finansēšanas vai kreditēšanas veida raksturojums un salīdzinājums trīs finanšu institūciju piedāvājumos - patstāvīgais darbs, grupu darbs, diskusija (5%).
3. Finanšu vadības teorētiskie aspekti, finanšu tirgus, finansēšana, kreditēšana un plānošana – kontroldarbs (10%).
4. Uzņēmuma finansiālās darbības un izmaksu-ieguvumu analīzes rādītāju aprēķināšana, rezultātu interpretācija - kontroldarbs ar aprēķiniem (15%).
5. Izvēlētā uzņēmuma finanšu rādītāju un finanšu vadības izpēte, kurā iekļauti tēmas praktiskie aspekti, secinājumi un priekšlikumi. Referāta aizstāvēšana prezentācijas veidā - patstāvīgais darbs, darbs grupā, referāts un prezentācija (15%).
6. Aktivitāte nodarbībās (5%).

7. Eksāmens – visas tēmas (40%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem, kā arī izvēlētā kredīta veida saņemšanas nosacījumu salīdzinošai prezentācijai. Izvēlētā uzņēmuma finanšu rādītāju un finanšu vadības izpēte, izstrādājot referātu un to prezentējot.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt izpildītiem visiem darbiem. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi. Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo un praktisko darbu vērtējuma, 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Krogzeme H. Finanses un nodokļi. Rīga: RTU izdevniecība, 2010. 568 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
4. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2006. 225 lpp.
5. Bednarskis L., Paupa V., Vaikulis J. Finanšu pārskatu analīze. Rīga: LU, 1994. 96 lpp.
6. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
7. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. I.K. “INFO TILTS”. Rīga, 2012. 313 lpp.
8. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
9. Войтовский Н. Комплексный экономический анализ предприятия. Минск, 2009. 576 c.
10. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.
11. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости продукции. Москва: Финанси и статистика, 2005. 720 с.

Papildliteratūra

1. Rurāne M. Finansu pārvaldība. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 2002. 281 lpp.
2. Dūdele A., Korsaka T. Finanšu vadības pamati. Rīga: Banku augstskola, 2001. 99 lpp.
3. Praude V. Finanšu instrumenti. I d.: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
4. Praude V. Finanšu instrumenti. II: ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010. 487 lpp.
5. Rupeika-Apoga R., Zelgalve E. Finanšu tirgus un tā analīzes metodes. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2009. 117 lpp.
6. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
7. Slavinska I., Zvirgzdiņa R. Finanšu analīze un plānošana. Rīga: SIA „Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007. 259 lpp.
8. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
9. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
10. Finanšu vadības rokasgrāmata. V.Jerešenko, J.Pinnis, J.Averina u.c. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
11. Arnold G. Corporate Financial Management. Third edition, , Parson Education Ltd, 2005. 1160 p.
12. Brigham E., Ehrhardt M. Corporate Finance: A Focused Approach. 2nd ed. Mason, OH: Thomson South-Western, 2006. 793 p.
13. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
14. Jaunzems A. Risku analīze un vadīšana. Ventspils Augstskola. Ventspils: 2009. 361 p.
15. Kālis I. Finanšu vadība. Rīga: LU, grāmatvedības institūts, 2002. 227 lpp.
16. Kurjanovičs V. Biznesa novērtējums: metodika un organizācija. Rīga: Merkūrijs Info, 2010. 189 lpp.
17. Ludboržs A. Apgrozāmā kapitāla vadīšana nelielos uzņēmumos. Rīga: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2007. 287 lpp.
18. Ovčiņņikova I. Uzņēmējdarbības ekonomika. Rīga: RTU 200. 63 lpp.
19. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
20. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
21. Брег С. Настольная книга финансового директора. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. 525 с.
22. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Минск; Новое знание, 2004. 640 с.
23. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск, 2001. 683 c.
24. Шеремент А.Д. Теория экономического анализа. Москва: Инфра-М, 2005. 365 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709
2. IFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un darba tiesībām un elektroniskais žurnāls/ifinanses.lv. Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Dienas Bizness / Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005. ISSN 1407-2041
4. Forbes: žurnāls. Rīga: SK Media, 2010. ISSN 1691-6018.
5. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-2505.
6. Business Week; nedēļas izdevums. Business Week [tiešsaiste]. Bloomberg L.P. Businessweek ISSN 0007-7135. Pieejams: https://www.bloomberg.com/businessweek.
7. Financial Times: laikraksts [tiešsaiste]. England based finance newspaper. London: The Financial Times Ltd. Pieejams: http://www.ft.com/home/europe.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas (B3 daļa) studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbības un uzņēmuma vadība”.