Kurs-Code Ekon3114

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)20.03.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Dina Popluga

author

Aija Eglīte

Vorkenntnisse

Ekon1012,

Filz1025,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 220 lpp.
2. Fusfeld D.R. The Age of the Economist. 8th ed. The University of Michigan - Addison - Wesley Educational Publishers Inc. 1999, 250 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais, aktualizētais izdevums. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība. 2014, 350 lpp.

4. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA. 2011, 284 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture: Lekciju konspekts, III daļa. Rīga: RTU, 2009, 105 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. II daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2008, 44 lpp.
3. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. I daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 216 lpp.

4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Mārtinsones K., Piperes A. redakcijā. Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

-