Код курса Ekon3114

Кредитные пункты 6

Общее количество часов162

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента98

Дата утвеждения курса20.03.2019

Разработчики курса

author

Dina Popluga

author

Aija Eglīte

Предварительные знания

Ekon1012,

Filz1025,

Учебная литературa

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas retrospekcija. Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014, 220 lpp.
2. Fusfeld D.R. The Age of the Economist. 8th ed. The University of Michigan - Addison - Wesley Educational Publishers Inc. 1999, 250 p.
3. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Otrais, aktualizētais izdevums. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība. 2014, 350 lpp.

4. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA. 2011, 284 lpp.

Дополнительная литература

1. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture: Lekciju konspekts, III daļa. Rīga: RTU, 2009, 105 lpp.
2. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. II daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2008, 44 lpp.
3. Krilovs L. Ekonomiskās domas vēsture. Lekciju konspekts. I daļa. Rīga: RTU izdevniecība, 2003, 216 lpp.

4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Mārtinsones K., Piperes A. redakcijā. Rīga: RSU, 2018, 301 lpp.

Периодика и другие источники информации

-