Kurs-Code Citi5009

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)57

Bestätigt am (Datum)20.08.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zinta Gaile

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Day R.A., Gastel B. (2006). How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press. 302 p.
2. Sisenis L., Ābele A. (2015). Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.07.2019.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas.
3. Kļaviņš U., Sudārs R., Jankava A., Andersons G., Celms A., Gusta S., Īle U. (sastādītāji) (2017). Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi, atkārtots, papildināts izdevums. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.07.2019.]. Pieejams:
http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.

4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (2018). Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 301 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Cargill M., O'Conor P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps.
[s. l.]: A John Wiley&Sons. 165 p.
2. Eko U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds. 314 lpp.
3. Gustavii B. (2006). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press. 141 p.
4. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=261495.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Instructions to authors. In: LLU Journal “Rural Sustainability Research” [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: https://www.llu.lv/
lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research