Kursa kods Citi5009

Kredītpunkti 3

Pētniecisko darbu sagatavošana

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums20.08.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

Kursa anotācija

Pētnieciska darba pārskata (t.sk., maģistra darba) struktūra. Atsevišķu darba nodaļu saturs. Literatūras apskats un literatūras studijas. Zinātnisku un populārzinātnisku rakstu izmantošana darbā. Atsauču formatējums. Pētījumā izmantoto materiālu un metožu apraksts. Prasības tabulu un attēlu veidošanai. Rezultātu interpretācijas būtība. Secinājumi kā atbilde uz darba mērķī un uzdevumos izvirzītajiem jautājumiem. Darba prezentēšana iemaņu praktiska apguve. Kopsavilkuma sagatavošana studentu zinātniskajai konferencei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst zināšanas par pētniecisku darbu pārskata strukturējuma principiem (1., 2. darbs), par zinātniskās literatūras studiju (4., 5. darbs) un darba atsevišķo sadaļu nozīmi un pakārtotību (3., 6., 7., 9. darbi).
Prasmes. Maģistranti prot atrasts zinātnisko literatūru datu bāzēs, un strādāt ar to, atšķir zinātnisko no populārzinātniskas literatūras un mācību grāmatām (4., 5. darbs), prot veidot darbā izmantoto materiālu un metožu (7. darbs), un rezultātu aprakstu, veidot tabulas un attēlus atbilstoši izvirzītām prasībām (8. darbs). Izprot, kas ir zinātniska diskusija par konkrēto tematu, apgūst prasmi diskutēt, formulēt secinājumus (piemēru analīze nodarbībās). Prot veidot bibliogrāfisko norāžu sarakstus atbilstoši atšķirīgām prasībām (5. darbs). Prot sava pētījuma rezultātus prezentēt mutiski (9. darbs).
Rezultātā maģistrants ir kompetents atbilstoši un loģiski strukturēt pētnieciska darba pārskatu, izklāstot rezultātus tekstuālā, tabulārā vai attēlu veidā, izmantot zinātnisko literatūru gan teorētiskam darba pamatojumam, gan argumentētai diskusijai.
(1. – 9. darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba struktūra, atsevišķo nodaļu uzdevumi un saturs kopējā darba kontekstā. 1 h
2. Darba virsraksta veidošana. Ievads, darba mērķis un uzdevumi. 2 h
3. Literatūras apskats un tā sakārtojums. Dažāda veida publikāciju izmantošana maģistra darbā. Atsauču uz literatūras avotiem veidošana. 4 h
4. LLU abonētās datu bāzes un literatūras meklēšana tajās. 3 h
5. Izmantotās literatūras saraksta veidošana, Mendeley vai citu programmu izmantošana literatūras sarakstu veidošanai. 2 h.
6. Pētījuma veikšanai izmantoto metožu apraksts un secība metožu izklāstā. Zinātniskos darbos izmantojamās SI sistēmas mērvienības un mērvienību pieraksts. 2 h
7. Rezultāti un to izvērtējums – galvenā maģistra darba sadaļa. Tabulu un attēlu nepieciešamība, sagatavošana un formatējuma prasības. 3 h
8. Diskusija: pētījumos iegūto rezultātu interpretācija konkrētos apstākļos. Secinājumi un to atbilstība konkrētajam pētījumam – atbilde uz darba mērķī un uzdevumos, hipotēzē izvirzītajiem jautājumiem. 2 h
9. Plaģiātisms: kā no tā izvairīties. 1 h
10. Brīvprātīgi pievienojamās sadaļas: pateicība; pielikumi. 1 h
11. Darba iesniegšana, recenzēšana, atbildes recenzentam. 1 h
12. Publikācijas (pētījuma strukturēta kopsavilkuma) sagatavošana Studentu Zinātniskās konferences Tēžu krājumam. 2 h
13. Prasme lasīt un ievērot Maģistra darba vai cita pētnieciska darba pārskata sagatavošanas noteikumus. 1 h
14. Prezentācijas būtība, tās strukturējums, ilustratīvo materiālu sagatavošana. Referenta un auditorijas attiecības; jautājumi un atbildes. 3 h

15. Maģistra darba vai cita pētījuma praktiska mutiska prezentācija. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums veidojas akumulējoši, ja sekmīgi izpildīti visi zemāk minētie uzdevumi: saņemts atbilstoši “ieskaitīts” vai vismaz 4 balles, ja liek atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Praktiskais darbs. Cita cilvēka uzrakstīta Maģistra darba Ievada analīze atbilstoši pirmajā lekcijā izvirzītajiem kritērijiem. Vērtējums – ieskaite.
2. Patstāvīgais darbs. Maģistra darba Literatūras apskata vai arī visa darba satura rādītāja sagatavošana. Satura rādītājam jābūt saskaņotam ar maģistra darba vadītāju; saskaņojumu apliecina vadītāja paraksts vai apliecinājums elektroniski. Iesniedzams 3. nodarbībā. Kamēr satura rādītājs nav iesniegts, nevienu turpmāko patstāvīgo darbu nevērtē! Vērtējums – ieskaite.
3. Patstāvīgais darbs. Uzrakstīt Ievadu savam paredzamajam maģistra darbam. Apjoms 1–1.5 lpp. Iesniedzams 3. nodarbībā. Vērtējums – atzīme 10 ballu skalā.
4. Praktiskais darbs – iepazīšanās ar LLU Fundamentālās bibliotēkas abonētajām datu bāzēm; zinātnisko rakstu par maģistra darba tematiku meklēšana. Jāatrod 20 zinātniskie raksti, vēlams – angļu valodā. sekmīgai meklēšanai jābūt zināmiem atslēgas vārdiem, kuri iepriekš jāpārrunā ar maģistra darba vadītāju. Vērtējums – ieskaite.
5. Patstāvīgais darbs. Izmantotās literatūras saraksta sagatavošana; sarakstā jāietilpina sameklētie 20 zinātniskie raksti; noformējums atbilstošs LLU zinātniskajā žurnālā „Rural Sustainability Research” izvirzītajām APA stila prasībām. Vērtējums – atzīme 10 ballu skalā.
6. Patstāvīgais darbs. Sava maģistra darba Literatūras apskata fragmenta sagatavošana; max 2 lpp. Jāizmanto vismaz daļa no sameklētajiem 20 zinātniskajiem rakstiem. Vērtējums – atzīme 10 ballu skalā.
7. Patstāvīgais darbs. Savā maģistra darbā izmantojamo materiālu un metožu apraksta (Izmēģinājuma (Pētījuma) apstākļi un metodika) fragmenta sagatavošana. Max apjoms 1.5 lpp. Vērtējums – atzīme 10 ballu skalā.
8. Praktiskais darbs nodarbības laikā. Cita autora sagatavotas tabulas un attēla analīze. Var to organizēt kā grupu darbu vai uzdot individuāli pa vienam. Pēc apdomāšanās laika savu analīzi un ilustratīvo objektu vērtējumu prezentē visiem kursa studentiem. Vērtējums – ieskaite.

9. Patstāvīgais darbs. Mutiska referāta sagatavošana un praktiska referēšana nodarbības laikā. Studiju biedru nolasīto referātu vērtēšana atbilstoši izvirzītiem kritērijiem. Šī darba praktiskās referēšanas daļa var notikt tikai nodarbību laikā, jo ir jābūt klausītājiem, kas vērtēs referātu. Vērtējums – atzīme 10 ballu skalā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbi, kurus vērtē ar iesk./neiesk.: jāizpilda darbs atbilstoši iepriekšējā punktā izvirzītajām prasībām; dažos gadījumos – jāprezentē darba rezultāti grupai.
Darbi, par kuriem saņem atzīmi:
1. Darba atbilstība pēc būtības: atbilstība tematam, atbilstība iesniegtajam maģistra darba satura rādītājam, zinātniskās literatūras izmantošanas apjoms (Literatūras apskata fragmentā).
2. Formatējuma atbilstība: virsraksti, atkāpes, atsauču esamība un formāts, tabulas, attēli utt.
3. Valodas atbilstība: terminoloģija, pareizrakstība, gramatika.
4. Referāta vērtējumi (vērtē visa grupa katru referentu):
• priekšā stādīšanas maniere;
• satura organizācija un attīstība;
• satura pasniegšanas veids
• vizuālo materiālu kvalitāte;
• laika reglamenta ievērošana;

• atbildes uz jautājumiem

Obligātā literatūra

1. Day R.A., Gastel B. (2006). How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press. 302 p.
2. Sisenis L., Ābele A. (2015). Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.07.2019.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/lv/studiju-dokumenti-un-veidlapas.
3. Kļaviņš U., Sudārs R., Jankava A., Andersons G., Celms A., Gusta S., Īle U. (sastādītāji) (2017). Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi, atkārtots, papildināts izdevums. Jelgava: LLU. [tiešsaiste] [skatīts 18.07.2019.]. Pieejams:
http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.

4. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (2018). Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte. 301 lpp.

Papildliteratūra

1. Cargill M., O'Conor P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps.
[s. l.]: A John Wiley&Sons. 165 p.
2. Eko U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds. 314 lpp.
3. Gustavii B. (2006). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press. 141 p.
4. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. Spēkā ar 29.10.2013. [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/
doc.php?id=261495.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Instructions to authors. In: LLU Journal “Rural Sustainability Research” [tiešsaiste] [skatīts 18.06.2019.]. Pieejams: https://www.llu.lv/
lv/llu-zinatniskais-zurnals-rural-sustainability-research

Piezīmes

Studiju kurss LLU maģistra studiju programmās, II semestrī. Obligāts VBF un MF maģistra studiju programmās.