Kursa kods BūvZ6038

Kredītpunkti 3

Ēku inženiersistēmu ekspluatācija un ekspertīze

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā36

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author

Juris Jurševskis

Dr. sc. ing.

author viesdoc.

Arturs Lešinskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi5048, Progresīvas arhitektūras konstrukcijas

BūvZ3115, Apkure un ventilācija

BūvZ3117, Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

BūvZ4092, Ūdensapgāde un kanalizācija

Kursa anotācija

Apskatītas svarīgākās ēkā iebūvētās inženiersistēmas: elektroapgāde, siltuma-, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, apgaismojuma, apsardzes, telekomunikāciju, u.c. sistēmas un iespēja tās integrēt kopējā sistēmā un datortīklā. Analizētas un salīdzinātas jaunākās datorizētās vadības programnodrošinājuma paketes, to konfigurācijas un pielietojamība konkrētos atsevišķos objektos un ēkās. Dzīvojamo, sabiedrisko,ražošanas u.c. ēku funkciju, izmantošanas un to ekspluatācijas specifisko īpatnību apskats, specifisku faktoru ietekmju analīze.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūt zināšanas par vadāmo ēku esošo inženiersistēmu darbību un to funkcionēšanas īpatnībām. Tests1
Apgūt prasmes inženierssistēmu integrēšanā internetam pieejamā un akceptējamā veidā. Tests2
Iegūt kompetenci ēku inženiersistēmu atsevišķu veidu īpatnību un dažādu ēku izmantojamības ekspertīzē. Tests3

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēku veidi, to ekspluatācijas īpatnības. (2h lekcija)
2 Ēku dažādu inženiersistēmu funkcionēšanas algoritmi, to izstrāde, ņemot vērā specifiskās ekspluatācijas īpatnības. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
3 Atsevišķās inzeniersistēmas ēkās, to optimālas funkcionēšanas principi. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
4 Centrālo ēku atsevišķu inženiersistēmu funkcionēšanas un vadības īpatnības. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
5 Inženiersistēmu ekspluatācija un apkalpošana, distancēta kontrole. (2h lekcija)
6 Vadības programnodrošinājuma struktūras, to unifikācijas iespējas un to nodrošināšana. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
7 Inženiersistēmu funkcionēšanas pārlūkprogrammu nodrošinājums. (2h lekcija)
8 Automātisko sistēmu konfigurāciju veidi,to iespējamās blokshēmas. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
9 Sistēmu konfigurāciju nodrošinājums. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
10 Tīklu izveidošana, to salāgojamība. (1h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
11 Ēku atsevišķo sistēmu integrēšana kopējā vadības struktūrshēmā. (1h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
12 Ārējo tīklu pieslēgšanas specifika, protokolu sistēmas. (1h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
13 Dažādu programnodrošinājuma protokolu salāgojamības iespējas. (1h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
14 Sistēmu komponenšu pakešu savietojamība. (2h lekcija; 1 h praktiskais darbs)
15 Diskusija par studiju kursu.( 1 h praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto eksāmens. Eksāmenu students var kārtot, kad izpildīti visi praktisko nodarbību uzdevumi un 3 testi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc patstāvīgā mājas darba uzdevuma saņemšanas jāiepazīstas ar uzdevuma saturu un darba izpildes plānu. Jāizskata ēkas celtniecības rasējumi, lai pilnībā apgūtu tās uzbūvi un telpu sadalījumu. Jāiepazīstas ar darbam nepieciešamo normatīvo literatūru un rokasgrāmatām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ekspluatējamo ēku inženiersistēmu darbības un to funkcionēšanas īpatnību apguves izvērtējums. Ārējo komunikācijas sistēmu integrēšanas internetam pieejamā un akceptējamā veidā izpratnes izvērtējums. Ēku inženiersistēmu atsevišķu veidu īpatnību un dažādu ēku izmantojamības izpratnes izvērtējums.

Obligātā literatūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 415 lpp.
2. Ribickis L., Galkina A. Elektroenerģijas taupīgas lietošanas metodes. Rīga: B/O SIA Latvijas tehnoloģiskais parks. 1998. 118.lpp. Nav LLU FB.
3. Табунчиков Ю.А. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. Москва: АВОК - ПРЕСС, 2002. 194 c. 4. Newman. Michael H. Direct Digital Control of Building Systems, NY, USA: John wikry & Sons, Inc, 1994. 244 p.

Papildliteratūra

1. Barkāns, J. Enerģijas racionāla izmantošana. Rīga: RTU izdevniecība, 2003. 285 lpp.
2. Keeler, Marian. Fundamentals of integrated design for sustainable building / Marian Keeler, Bill Burke. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2009. xvi, 338 lpp. : il., kartes, plāni ; 29 cm. ISBN 9780470152935 (cloth).
3. Jack, Hugh Engineering design, planning, and management / Hugh Jack. Oxford : Elsevier, c2013. xv, 574 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 9780123971586.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģija un Pasaule : E & P. - Rīga : Briga Plus : ilustrācijas ; 30 cm. ISSN 1407-5911.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvniecība”