Kursa kods BūvZ6035

Kredītpunkti 4.50

Būvmateriāli un to tehnoloģijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2041, Būvfizika

BūvZ3010, Būvmateriāli II

Aizstātais kurss

BūvZM018 [GBUVM018] Būvmateriāli un to tehnoloģijas

Kursa anotācija

Maģistranti apgūst porainu un šķiedrainu materiālu izgatavošanas tehnoloģijas un nepieciešamos nosacījumus kvalitatīvu siltumizolācijas un akustisko materiālu iegūšanai. Tiek pētītas maisījuma tehnoloģiskās un struktūras īpašības, kā arī iegūto materiālu īpašības atkarībā no pielietotās tehnoloģijas. Par pētījuma tēmu tiek sagatavots publikācijas variants.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvmateriālu izgatavošanas tehnoloģiju ietekmi uz maisījuma un materiāla īpašībām un to noteikšanas metodēm (īpaši siltumizolācijas un akustisko materiālu) (Vērtējums – eksāmens).
Prasmes izmantot tehnisko literatūru ,iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot būvmateriālu tehnoloģiju risināšanā. (Vērtējums – veikti pētnieciskie darbi)
Kompetences patstāvīgi definēt uzdevumu, izvēlēties problēmas risināšanas metodes un novērtēt iegūtos rezultātus. (Vērtējums – sagatavots zinātniskās publikācijas melnraksts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Siltumizolācijas (SIZ) un akustisko (AK) materiālu klasifikācija. Siltumizolācijas un akustiskiem materiāliem izvirzāmās prasības. Šķiedrainu materiālu iegūšanas tehnoloģijas (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h).
2. Porainu materiālu iegūšanas tehnoloģijas.Vieglu porainu pildvielu pielietojums materiālos. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h).
3. Šķiedru kā stiegrojuma pielietošana būvmateriālos. Šūnu betonu izgatavošanas tehnoloģijas. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h).
4. Putuģipša tehnoloģisko īpašību noteikšana (maisījuma īpašības). (Praktiskie darbi 2h, Laboratorijas darbi 2h)
5. Cietēšanas vides apstākļu ietekme uz materiāla īpašībām. (Praktiskie darbi 1h, Laboratorijas darbi 2h)
6. Paraugu sagatavošana putuģipša materiālu pārbaudēm. (Laboratorijas darbi 2h)
7. Paraugu fizikāli-mehāniskās pārbaudes. (Laboratorijas darbi 2h)
8. Materiālu skaņas absorbcijas pārbaudes. (Laboratorijas darbi 2h)
9. Paraugu siltumizolācijas pārbaudes. (Laboratorijas darbi 2h)
10. Iegūto rezultātu apkopošana un analīze. Publikācijas projekta sagatavošana. (Praktiskie darbi 8h);
11. Publikācijas prezentācija un diskusija. (Praktiskie darbi 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens - publikācijas varianta prezentācija un diskusija par iegūtajiem rezultātiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Maģistranti izstrādā pēc dotā uzdevuma laboratorijas darbus, kas ietver gan paraugu sagatavošanu un testēšanu, iegūto rezultātu analīzi, zinātniskās literatūras izpēti zinātniskā raksta pamatojuma sagatavošanai. Balstoties uz pētnieciskajā darbā iegūtajiem rezultātiem un zinātniskās literatūras izpēti, maģistranti sagatavo un prezentē zinātniskās publikācijas darba variantu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām. Publikācijas sagatavošanu novērtē saskaņā ar starptautisko publikāciju vispārpieņemtajiem izstrādes pamatkritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Askeland D.R. The Science and Engineering of Materials: S.I.Adaption by Fr.Haddleton, P.Green, H.Robertson. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1998. 854 p. 2. Горлов Ю. П. Технология тепло-изоляционных и акустических материалов и изделий. Москва: Высшая школа, 1989. 384 с. 3. Физико-химические основы строительного материаловедения. Под общей редакцией Г.Г.Волокитина и Э.В.Козлова. Москва: Ассоциации Строительных Вузов, 2004. 189 с. 4. Бурлаков Ю.П.Технология изделий из легкого бетона. Москва: Высшая школа, 1986. 296 с.

Papildliteratūra

1. Hornbostel C. Construction materials: types, uses and applications. 2nd ed. New York etc.: John Wiley&Sons, 1991. 1023 p. 2. Гаджилы Р.А., Меркин А.П. Поверхностно -активные вещества в строительстве. Баку: Азернешр, 1981. 131 с. 3. Iljins U.,Skujāns J.,Vulāns A. Fibrolīta materiāli. Jelgava: LLU, SIA "Jelgavas būvniecības sistēmas", 2006. 61 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Būvinženieris" ISSN 1691-4058 2. Chemical Engineering Transactions. [tiešsaiste]. Italian Association of Chemical Engineering (AIDIC). ISSN 1974-9791; 2283-9216. [skatīts 03.06.2015.]. Pieejams: http://www.aidic.it/cet/ 3. Engineering Structures. [tiešsaiste]. Elsevier. ISSN 0141-0296. [skatīts 03.06.2015.]. Pieejams Elsevier ScienceDirect datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296 4. Materials and Structures / Materiaux et Constructions. Springer Netherlands. ISSN1359-5997

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Būvniecība".