Код курса BūvZ6033

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента57

Дата утвеждения курса10.03.2021

Разработчик курса

author

Lilita Ozola

Учебная литературa

1. Ievads pētniecībā :stratēģijas, dizaini, metodes /[sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. [Rīga] : RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Smotrovs, Jānis.: Varbūtību teorija un matemātiskā statistika: [mācību grāmata dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem]. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004-2007. 2 sēj.
3. Arhipova, Irina: Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas pielietojumi inženierzinātnēs: mācību līdzeklis/ Irina Arhipova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Jelgava: LLU, 2008. 125 lpp.
4. Kottegoda, Nathabandu T.: Applied statistics for civil and environmental engineers /Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Oxford ; Malden, MA : Blackwell Publishing, 2008. 718 pp.

Дополнительная литература

1. Hofmann, Angelika H. Scientific writing and communication : papers, proposals, and presentations /Angelika H. Hofmann. New York ; Oxford : Oxford University Press, 2010., 682 pp.
2. Paura, Līga. Neparametriskas metodes : SPSS datorprogramma : [māc. līdz.] /Līga Paura, Irina Arhipova. Jelgava : LLKC, 2002. 148 lpp.
3. Day, Robert A. How to write and publish a scientific paper /Robert A. Day, Barbara Gastel. Cambridge: Cambridge University Press, 2006., 302 lpp.
4. Statistics for Earth and Environmental Scientists/ John H. Schuenemeyer, Lawrence J. Drew. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, 407 lpp. LLU:Uzziņu un inform. centrs

Периодика и другие источники информации

1. GEO : izzināt un saprast pasauli. Rīga: Izdevniecība Lilita Z. ISSN 1691-5046